Cookies. Blijkbaar accepteert uw browser geen cookies. Opgelet, het blokkeren van bepaalde cookies verhindert het correct functioneren van de website. Meer informatie
  Welkom bij AXA
Sign In

MiFID: uw bescherming bij het beleggen in financiële instrumenten

De bescherming van beleggers in België en de andere landen van de Europese Unie is gebaseerd op MiFID, voluit ’Markets in Financial Instruments Directive’. Deze Europese richtlijn is van kracht sinds 1 november 2007 en legt gedragsregels en organisatorische vereisten op aan financiële instellingen (waaronder banken en beleggingsondernemingen) die tot doel hebben beleggers maximaal te beschermen.

De gedragsregels en vereisten zijn gebaseerd op het principe dat financiële instellingen zich altijd op een loyale, billijke en professionele wijze moeten inzetten voor de belangen van hun klanten. Dit principe wordt de zorgplicht genoemd en is de rode draad die doorheen de gedragsregels en organisatorische vereisten loopt.  

Wanneer geniet u de bescherming van de gedragsregels en organisatorische vereisten?

Financiële instellingen dienen de MiFID-gedragsregels en de organisatorische vereisten na te leven wanneer zij u diensten aanbieden die betrekking hebben op financiële instrumenten die onder de toepassing van MiFID vallen.

Dit zal onder meer het geval zijn:

MiFID is noch van toepassing op spaar- en termijnrekeningen, noch op kredieten.  

Hierna zetten we de voornaamste gedragsregels en organisatorische vereisten voor u op een rijtje. Dit overzicht is grotendeels chronologisch opgebouwd, in die zin dat aandacht wordt besteed aan de bescherming voorzien bij de verschillende stappen die bij het beleggingsproces zullen worden doorlopen en aan de manier waarop AXA Bank dag na dag haar diensten voor u organiseert en verricht.  

Bescherming vóór de uitvoering van een belegging

1. Klantencategorisatie

MiFID vereist dat financiële instellingen, vóór ze  niet-institutionele beleggers diensten mogen aanbieden met betrekking tot financiële instrumenten, hun klanten moeten indelen in één van de volgende categorieën:

 • niet-professionele klanten (ook ’retailklanten‘ genoemd)
 • professionele klanten

De categorie waarin u wordt ingedeeld, bepaalt het niveau van beleggersbescherming dat u zult genieten. MiFID biedt niet-professionele beleggers het hoogste niveau van beleggersbescherming. Daarom heeft AXA Bank ervoor geopteerd al haar klanten te beschouwen als niet-professionele klanten.

U zult dus altijd de maximale bescherming genieten die door MiFID wordt geboden.

2. Dienstverlening met betrekking tot financiële instrumenten

Wanneer u voornemens bent om een belegging te doen, zijn er bij AXA Bank verschillende mogelijkheden:

 • Ofwel verleent AXA Bank u ad hoc beleggingsadvies, zonder portefeuillebenadering.
 • Ofwel beperkt AXA Bank zich ertoe uw order uit te voeren mits een zgn. passendheidsbeoordeling,
 • Ofwel voert u uw order volledig zelf uit in homebanking ('execution only').

2.1. Ad hoc beleggingsadvies zonder portefeuillebenadering

Om u de best mogelijk bescherming en dienstverlening te bieden, heeft AXA Bank ervoor gekozen om u in principe steeds ‘Ad hoc beleggingsadvies zonder portefeuillebenadering‘ te verlenen, alvorens voor u een transactie in een financieel instrument uit te voeren.

Deze dienstverlening omvat:

 • de verstrekking van beleggingsadvies dat betrekking heeft op één of meer afzonderlijke transacties;
 • zonder dat er rekening wordt gehouden met de financiële instrumenten die u al in portefeuille hebt en;
 • waarbij er ook geen gebruik wordt gemaakt van modelportefeuilles.

 Wanneer u AXA Bank om beleggingsadvies vraagt of wanneer ze u een dergelijk advies verstrekt op eigen initiatief, moet u erop kunnen vertrouwen dat enkel die financiële instrumenten aan u worden aanbevolen die voor u geschikt zijn, rekening houdend met uw individuele behoeften en situatie. Om hiervoor te zorgen, zal AXA Bank, zoals vereist door MiFID, voorafgaand aan elke adviesverlening een zgn. geschiktheidstoetsing uitvoeren.

Uw beleggersprofiel opstellen

Om deze geschiktheidstoetsing te kunnen uitvoeren, dient er voor u een beleggersprofiel te worden opgesteld. Met het oog op de opstelling van dit profiel, zal u worden gevraagd om een vragenlijst in te vullen. Deze vragenlijst bevat vragen die peilen naar:

 • Uw beleggingsdoelstellingen

Hierin wordt onder meer gevraagd naar de duur van de periode waarin u beleggingen wil aanhouden (‘uw beleggingshorizon‘), en naar uw risicoappetijt en –profiel, met name of u uw kapitaal wenst veilig te stellen en elk risico wenst te vermijden, dan wel of u bereid bent een groter risico te nemen voor meer rendement.

 • Uw financiële situatie

Aan de hand van vragen met betrekking tot uw vermogen, uw reguliere inkomsten en uw reguliere financiële verplichtingen, zal worden gepeild naar uw financiële situatie en draagkracht.

 • Uw kennis en ervaring op beleggingsgebied

Aan de hand van vragen met betrekking tot de soorten van diensten en financiële instrumenten waarmee u vertrouwd bent, over de aard, het volume en de frequentie van uw vroegere transacties alsook over uw opleidingsniveau en uw huidig of vroeger beroep, zal worden gepeild naar uw kennis en ervaring op het vlak van beleggingen.   

Indien u de bovenstaande informatie niet wenst te verstrekken, kan AXA Bank uw beleggersprofiel niet bepalen en kan ze bijgevolg geen geschiktheidsbeoordeling uitvoeren. Dit heeft tot gevolg dat de bank u geen beleggingsadvies kan en mag verstrekken. Ze zal dan enkel nog uw voorgenomen transactie uitvoeren, eventueel nog met een beperkte passendheidsbeoordeling, zoals verder omschreven (zie 2.2 en 2.3).

De geschiktheidstoetsing

Op basis van de  uw antwoorden op de vragenlijst en uw aldus bekomen beleggersprofiel, zal AXA Bank nagaan of een financieel instrument voor u geschikt is (de ’geschiktheidstoetsing‘). Dit zal het geval zijn wanneer:

 • het product voldoet aan uw beleggingsdoelstellingen;
 • u in staat bent de beleggingsrisico’s die verbonden zijn aan het product financieel te dragen;
 • u blijkbaar de nodige kennis en ervaring hebt om de risico’s die verbonden zijn aan het product te begrijpen.
 

​Als uit de geschiktheidstoetsing blijkt dat een bepaald financieel instrument niet geschikt is voor u, zal het u ook niet worden aanbevolen en zal er een negatief advies over worden verstrekt.   Indien u ondanks een negatief advies van AXA Bank toch een bepaald financieel product wenst aan te kopen, kunt u dit op eigen initiatief doen, hetzij na een passendheidbeoordeling bij de agent (zie §2.2), hetzij zonder enige tussenkomst in homebanking (zie §2.3)   AXA Bank raadt echter af om financiële instrumenten te kopen die niet geschikt zijn omdat:
- u zich kunt blootstellen aan risico’s die u niet volledig begrijpt en/of die u financieel niet kunt dragen; en/of
- de betrokken producten mogelijks niet in overeenstemming zijn met uw beleggingsdoelstellingen.

 

2.2. Kopen en verkopen van financiële instrumenten met passendheidscontrole

Wanneer u geen beleggingsadvies wenst te ontvangen van AXA Bank, of wanneer u niet op alle vragen van de vragenlijst wenst te antwoorden, of wanneer u, ondanks een negatief advies van de bank toch een bepaald financieel instrument wenst te kopen, dan kunt u de voorgenomen transactie nog altijd uitvoeren met een passendheidsbeoordeling bij de agent of via homebanking.

Kennis en ervaring

Om de passendheidsbeoordeling te kunnen uitvoeren, dient AXA Bank enkel te beschikken over informatie over uw kennis en ervaring op beleggingsgebied (zie hierboven bij beleggersprofiel, derde puntje). Deze informatie zal in principe worden ingezameld aan de hand van een vragenlijst. Indien u recent al een volledige vragenlijst hebt ingevuld voor de bepaling van uw beleggersprofiel, beschikt AXA Bank reeds over alle noodzakelijke informatie en zal u niet meer worden gevraagd een nieuwe vragenlijst in te vullen.

Indien u  de vereiste informatie niet wenst te verstrekken, zal AXA Bank de passendheidsbeoordeling niet kunnen uitvoeren en zult u geen beroep kunnen doen op een AXA Bankagent voor de uitvoering van uw voorgenomen transactie. Die kan wel worden uitgevoerd in homebanking, maar enkel als het een niet-complex financieel instrument betreft (zie 2.3).

De passendheidbeoordeling

Op basis van uw antwoorden, zal AXA Bank nagaan of de voorgenomen transactie passend is voor u. Dit zal het geval zijn wanneer blijkt dat u de nodige kennis en ervaring hebt om de risico’s die verbonden zijn aan het product te begrijpen.

​Als AXA Bank vaststelt dat u blijkbaar niet over de nodige kennis en ervaring beschikt, zal ze u laten weten dat zij de voorgenomen transactie niet passend acht voor u en ook uw aandacht vestigen op de risico’s van de transactie

2.3. Loutere uitvoering van orders ('execution only')

Indien u zonder beleggingsadvies of passendheidsbeoordeling in een financieel instrument wenst te beleggen, dan dient u volledig zelf te beoordelen of u de nodige kennis en ervaring hebt om de risico’s die verbonden zijn aan het product te begrijpen en of de voorgenomen transactie beantwoordt aan uw doelstellingen en financiële draagkracht. 

Om ervoor te zorgen dat u met kennis van zaken een beleggingsbeslissing kunt nemen, zal AXA Bank u altijd waarschuwen wanneer u op het punt staat een transactie uit te voeren via de dienst loutere uitvoering van orders.

 

​ ’Loutere uitvoering van orders zonder beleggingsadvies'

Deze dienst kunt u enkel in homebanking doen en kan enkel worden gebruikt voor de aankoop van financiële instrumenten die volgens MiFID als niet-complex (zoals beursgenoteerde aandelen, gewone bedrijfsobligaties en rechten van deelneming in ICBE) worden aangemerkt. Voor de aankoop van complexe financiële instrumenten (zoals onder meer gestructureerde beleggingsproducten) zal altijd minstens de uitvoering van een passendheidscontrole vereist zijn. 

3. Informatieverstrekking

Om ervoor te zorgen dat klanten  met kennis van zaken een beslissing kunnen nemen, vereist MiFID dat financiële instellingen hun klanten tijdig voor een belegging (of het sluiten van een overeenkomst) informatie verstrekken over:

 • De contractvoorwaarden

Indien u als nieuwe, niet-professionele klant een beroep doet op de diensten van AXA Bank, zal u worden gevraagd de overeenkomst te ondertekenen waarin uw rechten en verplichtingen en die van AXA Bank zijn vastgelegd. Dit zal gepaard gaan met de opening van een effectenrekening. Naar aanleiding daarvan zal u het Reglement Beleggingsdiensten van AXA Bank voor kennisname en aanvaarding voor kennisname en aanvaarding worden voorgelegd.

 • De onderneming en haar beleggingsdiensten

Om u inzicht te geven in de aard van de aangeboden diensten en in de risico’s die eraan zijn verboden, zal AXA Bank u algemene informatie verstrekken over zichzelf en de diensten in haar aanbod.

 • De financiële instrumenten

AXA Bank zal u passende informatie verstrekken over de aard van de financiële instrumenten die worden aangeboden of waarin u een transactie wilt uitvoeren en de daaraan verbonden risico's.

 • Kosten en lasten

AXA Bank zal u informeren over alle kosten en lasten die aan een dienst of een product verbonden zijn, evenals over alle in rekening gebrachte of betaalde provisies. U zult duidelijk worden geïnformeerd over de totale kostprijs, minstens over de manier waarop de totale prijs zal worden berekend (indien geen exacte prijs kan worden gegeven).

 • Ontvangen en toegekende voordelen

AXA Bank zal u op gepaste wijze informatie verstrekken over het bestaan, de aard en het bedrag van de vergoedingen, de provisies of het voordeel (of wanneer het bedrag niet kan worden achterhaald, van de wijze van berekening van dit bedrag) die ze ontvangt van/verschaft aan derden voor de verrichtingen van beleggingsdiensten.

 AXA Bank zorgt ervoor dat de bovenstaande informatie alsook elke publicitaire mededeling hierover correct, duidelijk en niet-misleidend zal zijn.

 

Bescherming tijdens en na de uitvoering van de belegging

1. Verwerking en uitvoering van orders

1.1. De verwerking van orders

Zoals vereist door MiFID, zal AXA Bank elk aankoop- of verkooporder die zij van u en andere klanten ontvangt onmiddellijk, in de volgorde van ontvangst en tijdig uitvoeren. U zult onmiddellijk op de hoogte worden gebracht indien AXA Bank problemen ondervindt bij de uitvoering van een order.

1.2. De uitvoering van orders

MiFID vereist dat financiële instellingen bij de uitvoering van orders alle redelijke maatregelen nemen om het best mogelijke resultaat voor hun klanten te behalen, rekening houdend met de diverse factoren zoals de prijs, de uitvoeringskosten, de snelheid en de waarschijnlijkheid van uitvoering en afwikkeling. De belangrijkste van deze factoren zijn de prijs van het financieel product en de uitvoeringskosten, die het totaalbedrag vormen dat u moet betalen voor een transactie.

De bovenstaande verplichting wordt de verplichting tot ’optimale uitvoering‘ of ’best execution‘ genoemd.

Om aan haar ‘best execution‘-verplichting te voldoen, heeft AXA Bank een orderuitvoeringsbeleid en orderuitvoeringsregelingen uitgewerkt. Meer informatie over het uitvoeringsbeleid van AXA Bank kunt u vinden in het addendum van het Reglement Beleggingsdiensten.

2. Rapportering

Nadat AXA Bank voor u een order heeft uitgevoerd, zult u een transactieconfirmatie (het zogenaamde borderel) ontvangen met daarop de voornaamste gegevens met betrekking tot de uitvoering van de order zoals de naam van het betrokken product, de prijs, de plaats, de datum en het tijdstip van uitvoering, alsook het totaalbedrag aan provisies en kosten die in rekening zijn gebracht.

Organisatorische vereisten 

Naast de gedragsregels legt MiFID nog een aantal organisatorische vereisten op aan financiële instellingen die beleggingsdiensten aanbieden. Meerdere van deze vereisten zijn er specifiek op gericht om de belangen van de beleggers te beschermen.

1. Vermijden van belangenconflicten

MiFID vereist dat financiële instellingen doeltreffende maatregelen nemen om te voorkomen dat belangenconflicten kunnen ontstaan tussen henzelf en klanten of tussen klanten onderling, ten gevolge waarvan klant(en) schade zouden lijden.

Om aan haar verplichtingen inzake de voorkoming van belangenconflicten te voldoen, heeft AXA Bank een beleid inzake belangenconflicten uitgewerkt . In dit document worden de omstandigheden beschreven die aanleiding kunnen geven tot een conflict tussen de plicht van AXA Bank tegenover haar klant, inzonderheid haar verplichting om het belang van de klant te dienen, enerzijds, en het eigen belang van AXA Bank (inclusief bestuurders, effectieve leiders, werknemers en/of haar agent) anderzijds. Dit voorkomingsbeleid geeft ook de te volgen procedures en te nemen maatregelen aan voor het beheer van deze conflicten, als ze zich zouden voordoen.

Zo heeft AXA Bank onder meer ook procedures uitgewerkt die ervoor zorgen dat voordelen (vergoedingen, provisies of niet-geldelijk voordelen) die worden ontvangen van of  toegekend aan derden voor de  beleggingsdiensten slechts worden aanvaard resp. toegekend indien deze voordelen voor de klant de kwaliteit van de desbetreffende dienst klanten ten goede komen en op voorwaarde dat ze ook geen afbreuk doen aan de plicht van AXA Bank om zich in te zetten voor de belangen van haar klanten.

Een samenvatting van dit voorkomingsbeleid kunt u vinden in het Reglement Beleggingsdiensten

2. Bescherming van tegoeden van klanten

AXA Bank heeft ook de nodige maatregelen genomen om de waarden en tegoeden die u haar hebt toevertrouwd te beschermen. Deze maatregelen omvatten onder meer:

 • een gescheiden bewaring van de eigen waarden en tegoeden enerzijds en de waarden en tegoeden van klanten anderzijds;
 • het nauwgezet bijhouden van alle gegevens die noodzakelijk zijn voor het voeren van een adequate administratie van de in bewaring gegeven waarden en tegoeden en de daarmee verbonden controles.

Tweemaal per jaar zal AXA Bank u een gedetailleerd overzicht bezorgen van de financiële instrumenten die zij voor u bewaart.

3. Behandeling van klachten

Indien u klachten hebt over de dienstverlening van AXA Bank, kunt u zich richten tot Process & Quality Control. Uw klacht zal zo snel mogelijk en in alle onafhankelijkheid en transparantie worden behandeld.

​AXA Bank België
Customer Services
B21/460
Grotesteenweg 214
2600 Berchem
customer.relations@axa.be 

 Indien u van mening bent dat het antwoord van AXA Bank op uw klacht onvoldoende is, kunt u zich wenden tot de ombudsdienst van de financiële sector, Ombudsfin:

Ombudsfin
Belliardstraat 15-17, Bus 8
1040 Brussel
Tel. : +32 2 545 77 70
Fax : +32 2 545 77 79
E-mail : Ombudsman@Ombudsfin.be
Website: http://www.ombudsfin.be