Cookies. Blijkbaar accepteert uw browser geen cookies. Opgelet, het blokkeren van bepaalde cookies verhindert het correct functioneren van de website. Meer informatie
  Welkom bij AXA
Sign In

Verzekering gewaarborgd wonen: de gratis oplossing voor de bescherming van uw thuis

U woont in Vlaanderen

U woont in Wallonië


Een gratis verzekering

Als u een hypothecair krediet hebt afgesloten voor het bouwen, kopen en/of renoveren van een woning, en u aan bepaalde toetredingsvoorwaarden voldoet, dan kunt u gratis bij het Vlaams gewest de verzekering gewaarborgd wonen onderschrijven. Deze verzekering zal bij arbeidsongeschiktheid of bij onvrijwillige werkloosheid gedeeltelijk tussenkomen bij het afbetalen van uw krediet. 

Belangrijk: enkel het Vlaams gewest kan beslissen over de aanvaarding of de weigering van uw dossier voor deze verzekering.

Wat zijn de voorwaarden

 • het betreft uw enige woning gelegen in Vlaams Gewest
 • uw aanvraag moet binnen het jaar na de eerste of enige kapitaalsopname ingediend worden
 • u mag voor dezelfde woning nog niet eerder toegelaten zijn tot de verzekering
 • u bezit geen andere woning in volle eigendom of volledig vruchtgebruik behalve woningen beschreven in art.19 in Vl. Wooncode (bv. ongeschikt verklaarde woning)
 • u bent volledig arbeidsgeschikt en u oefent minstens 12 maanden ononderbroken een (deeltijdse)beroepsactiviteit uit (proef- of stageperiode moet voltooid zijn; uitzendcontracten uitgesloten)
 • zelfstandigen moeten minstens sinds 12 maanden hun zelfstandige activiteit in hoofdberoep uitoefenen
 • u hebt een hypothecair krediet afgesloten voor het bouwen, het kopen of het kopen met renoveren van minstens min. 50.000 EUR
 • u hebt een krediet afgesloten uitsluitend voor renovatie van minstens 25.000 EUR
 • de geschatte verkoopwaarde is maximaal 320.000 EUR of 368.000 EUR in bepaalde gemeenten van arrondissement Halle-Vilvoorde en Leuven:

alle gemeenten in het arrondissement Halle – Vilvoorde (waaronder enkele faciliteitengemeenten in de Brusselse Rand): Affligem, Asse, Beersel, Bever, Dilbeek, Drogenbos, Galmaarden, Gooik, Grimbergen, Halle, Herne, Hoeilaart, Kampenhout, Kapelle-op-den-Bos, Kraainem, Lennik, Liedekerke, Linkebeek, Londerzeel, Machelen, Meise, Merchtem, Opwijk, Overijse, Pepingen, Roosdaal, Sint-Genesius-Rode, Sint-Pieters-Leeuw, Steenokkerzeel, Ternat, Vilvoorde, Wemmel, Wezembeek-Oppem, Zaventem, Zemst.

enkele gemeenten arrondissement Leuven: Bertem, Huldenberg, Kortenberg en Tervuren.

 • er zijn geen inkomstengrenzen behalve als u leent voor nieuwbouw waarvoor de bouwvergunning vóór 1 januari 2012 werd aangevraagd en waarvan het primair energieverbruik hoger ligt dan E70.

Kredieten die niet in aanmerking komen

 • herfinancieringen
 • overbruggingskredieten
 • ontoereikend of overschrijdend kredietbedrag (zie hierboven)
 • louter aankoop bouwgrond
 • kredieten afgesloten op naam van een rechtspersoon, of (deel) gebouw bestemd voor handels- of beroepsdoeleinden.

Tegemoetkoming

 •  maximaal gedurende 18 opeenvolgende maanden bij onvrijwillige werkloosheid en maximaal 36 opeenvolgende maanden bij arbeidsongeschiktheid
 • bedraagt max. 500 EUR of 600 EUR (energiezuinige woningen lager of gelijk aan E70) per maand, maar kan ook minder zijn afhankelijk van werkelijk geleden inkomstenverlies
 • beperkt tot 70% het 1ste jaar, tot 56% het 2de jaar en tot 42% het 3de jaar.
 • wordt rechtstreeks betaald door de verzekeraar aan de kredietverstrekker
 • de bekomen tegemoetkoming moet achteraf niet terugbetaald worden.

Looptijd en wachttijd

 • de verzekering loopt over een periode van 10 jaar
 • de wachttijd is 3 maanden

Hoe aanvragen?

Uw aanvraag moet ingediend worden bij het Vlaams gewest. Op www.wonenvlaanderen.be vindt u het aanvraagformulier en de bijhorende toelichting terug.
Stuur het volledig ingevulde aanvraagformulier liefst per aangetekend schrijven naar Wonen Vlaanderen:
Wonen Vlaanderen - dienst verzekering gewaarborgd wonen
Koning Albert II-laan 19 bus 40
1210 Brussel
Tel: 02/553 82 98 

Hoe een tegemoetkoming aanvragen bij onvrijwillige werkloosheid of arbeidsongeschiktheid?

Bij toelating tot de verzekering gewaarborgd wonen, hebt u van verzekeraar een polis ontvangen waarin de contactgegevens alsook de procedure vermeld staan.

Meer info

FAQ

 • Kan slechts één van de ontleners de verzekeringsaanvraag indienen?
Ja. als slechts één van de ontleners voldoet aan de toetredingsvoorwaarden binnen de indieningstermijn, dan kan die persoon zich verzekeren tegen inkomstenverlies. Maar pas op: enkel die persoon zal dan verzekerd zijn tegen arbeidsongeschiktheid of werkloosheid
 • Kan de verzekering worden aangevraagd als meerdere hypothecaire leningen werden afgesloten voor dit pand?
 Ja. Eén gezamenlijke verzekeringsaanvraag kan ingediend worden binnen de indieningstermijn voor de verschillende leningen (bijvoorbeeld: aankoop en renovatie woning werden apart afgesloten).
 • Welke inkomstengrenzen zijn van toepassing voor nieuwbouw waarvan het peil van het primair energieverbruik hoger is dan E70 met een bouwvergunning aangevraagd vóór 1 januari 2012?
  • 40.600 EUR voor alleenstaanden (inkomensgrens voor aanvragen in 2014)
  • 57.990 EUR voor wettelijk of feitelijk samenwonenden, te verhogen met 3.250 EUR per persoon ten laste (inkomensgrens voor aanvragen in 2014)
  • 57.990 EUR voor alleenstaanden met een persoon ten laste, te verhogen met 3.250 EUR per persoon ten laste vanaf de 2de persoon ten laste (inkomensgrens voor aanvragen in 2014)

 

 

 • Ik heb geen 12 maanden ononderbroken gewerkt door ziekte. Kom ik dan niet meer in aanmerking voor de verzekering gewaarborgd wonen?

 Tijdelijke infectieziekten (zoals griep) of wettelijk zwangerschapsverlof worden niet in acht genomen
Een gratis verzekering

Op uw verzoek onderschrijft het waals Gewest gratis in uw naam een ‘verzekering tegen inkomensverlies’ in het kader van een hypotheeklening voor de bouw, aankoop of renovatie van uw woning. Die verzekering zal onder bepaalde voorwaarden tegemoetkomen in de gedeeltelijke terugbetaling van uw lening bij totale en onvrijwillige werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of op non-actiefstelling.

Belangrijk: enkel het walse Gewest kan beslissen over de aanvaarding of de weigering van uw dossier voor deze verzekering.

Onderschrijvingsvoorwaarden

 • het betreft uw enige woning gelegen in het Waals gewest;
 • u hebt de aanvraag uiterlijk zes maanden na het verlijden van de akte van het hypothecair krediet ingediend;
 • de woning wordt uw hoofdverblijfplaats:
  • binnen de 6 maanden na de voorlopige oplevering bij bouw of de voltooiing van het werk bij renovatie
  • uiterlijk binnen de 12 maanden na het verlijden van de authentieke akte in geval van aankoop met renovatie
  • gedurende minstens 8 jaar en mag tijdens deze periode niet geheel of gedeeltelijk verkocht of verhuurd worden (betreft tevens het gedeelte gebruikt voor beroepsdoeleinden);
 • doel van de hypothecaire lening:  
  het bouwen of de aankoop van een nieuwbouw (sleutel op de deur, ruwbouw,…) in de privé sector
  OF
  de aankoop van een woning in de publieke sector (verkoop van woningen door een maatschappij voor sociale woningen, een gemeente, het O.C.M.W.,…)
  OF
  de aankoop MITS renovatie voor minimum 7.500 EUR exclusief b.t.w. in de privé sector, volledig gefinancierd door de hypothecaire lening
  OF
  het uitvoeren van renovatiewerken voor een minimum bedrag van 16.150 EUR exclusief b.t.w.
 • de hypotheeklening wordt in 1ste rang afgesloten;
 • De hypotheeklening mag uitzonderlijk in 2de  rang afgesloten worden bij woningbouw (aankoop van het terrein in 1ste rang) of renovatie (aankoop of bouw van de woning reeds in 1ste rang. Let op: de lening in 1ste rang mag niet al eerder gedekt zijn door de verzekering);
 • u en/of uw partner bent geen volle eigenaars of vruchtgebruikers van een of meerdere woningen geweest in de loop van de periode van twee jaar voorafgaand aan de datum van de aanvraag (behalve onbewoonbaar verklaarde woningen);
 • u bent gezond en werkgeschikt;
 • uw beroepssituatie: 
  • u werkt minstens deeltijds als statutaire of met een contract van onbepaalde duur (stageperiode of proeftijd zijn reeds verlopen);  
  • u bent zelfstandige in hoofdberoep en geaffilieerd aan een mutualiteit;  
  • u hebt minstens een deeltijdse tijdelijke betrekking in het onderwijs en u hebt ten minste 8 jaar dienstanciënniteit.
 • het gedeelte van de woning dat voor beroepsdoeleinden is bestemd, mag geen 50 % van de totale oppervlakte bereiken indien ze deel uitmaakt van de hypothecaire lening
 • de lening moet uitsluitend worden aangegaan door de aanvrager en/of zijn partner.

Kredieten die niet in aanmerking komen

 • de herfinanciering
 • de hypotheekleningen die een derde in de akte vermelden zoals een passieve of hoofdelijke borg, een aval, een medelener die niet uw partner is enz.

Vergoedingen

 • de vergoedingen zijn beperkt afhankelijk van het geleden inkomensverlies
 • maximum 6.200 EUR per jaar gedurende maximum 3 jaar
 • de gestorte vergoedingen dienen niet te worden terugbetaald.

Duur van de inschrijving

De polis heeft betrekking op de eerste 8 jaar van de lening.

In te vullen documenten

 • formulier ‘A’ en ‘B’ – ‘instructions aux demandeurs’ (richtlijnen voor de aanvragers). Het document is ook beschikbaar in het Duits.
 • uittreksel uit het bevolkingsregister (samenstelling van het gezin van elke kredietnemer als zij nog niet samenwonen)
 • ofwel een kopie van de toezegging van de lening of van het kredietvoorstel, ofwel een kopie van het ontwerp van leningsakte of van de leningsakte
 • een kopie van de aflossingstabel

Hoe een aanvraag indien?

  
Stuur het geheel van de ingevulde en ondertekende documenten (aangetekend) terug naar het volgend adres:
Service public de Wallonie
Département du Logement - Service « A.P.R »
Rue des Brigades d’Irlande, 1

5100 Jambes

Hoe een aanvraag voor vergoeding indienen bij werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of op non-actiefstelling?

Als uw dossier aanvaard wordt, ontvangt u een polis van de verzekeringsmaatschappij met vermelding van de aanvraagprocedure en de contactgegevens.

Meer info 

DISCLAIMER

AXA stelt alles in het werk opdat de gegevens en informatie verwerkt in deze website aangepast en actueel zijn, daarbij gebruikmakend van betrouwbare bronnen. Deze gegevens en deze informatie, die kunnen verzameld zijn bij derden, zullen geregeld bijgewerkt worden. Niettemin kan AXA de juistheid, de geldigheid, de pertinentie, de bruikbaarheid en de volledigheid van deze informatie niet waarborgen en waarborgt ze deze ook niet; zij draagt geen aansprakelijkheid met betrekking tot deze gegevens en informatie.

AXA komt in geen geval tussen bij de aanvaarding of weigering van de dekking van deze verzekering tegen inkomensverlies van het vlaams of waals Gewest.