AXA gebruikt cookies om een vlotter bezoek aan de website mogelijk te maken. Akkoord Meer informatie
Cookies. Blijkbaar accepteert uw browser geen cookies. Opgelet, het blokkeren van bepaalde cookies verhindert het correct functioneren van de website. Meer informatie
  Welkom bij AXA
Sign In

U kiest voor de bijkomende bronheffing van 4%. Wat moet u doen?

Als spaarder of belegger bent u misschien ongerust. Ongerust omdat u niet weet in hoever de fiscale maatregelen een impact op uw inkomsten en belastingen zullen hebben. Ongerust ook omdat tot nu toe blijkbaar niemand een duidelijk antwoord kon geven op uw vraag: "Wat moet ik doen?".

In afwachting dat ALLE details met betrekking tot de toepassingsmodaliteiten van deze nieuwe bijkomende heffing van 4% gekend en gepubliceerd zijn, hebben AXA Bank en AXA Belgium al voorbereidend werk verricht. Dit zal ons toelaten om snel de vereiste procedures op te starten.

Maar alvorens uit te leggen hoe AXA te werk zal gaan, zetten we de basisprincipes van deze nieuwe reglementering nog even kort op een rijtje.

 • De aangifteplicht van roerende inkomsten uit interesten en dividenden in de personenbelasting geldt voor alle natuurlijke personen die aan de Belgische personenbelasting onderworpen zijn.
 • Deze fiscale verplichting gaat in vanaf het aangiftejaar 2013, inkomsten 2012. Ze is dus niet van toepassing op uw recente aangifte, die (voor de papieren versie) uiterlijk op 28 juni 2012 moest worden ingediend.
 • De instelling – bank of verzekeringsmaatschappij - die de interesten en dividenden uitkeert, is de schuldenaar van deze roerende voorheffing en zal de inkomsten waarop ze werd aangerekend, melden bij een centraal aanspreekpunt bij de FOD Financiën.
 • Op roerende inkomsten uit bepaalde interesten en dividenden is vanaf het aangiftejaar 2013 een roerende voorheffing van 21% aan de bron verschuldigd. Indien de betrokken roerende inkomsten het totale bedrag van 20.020 euro per jaar en per belastingplichtige overschrijden, is bovendien een bijkomende heffing van 4% verschuldigd. Om te weten op welke interesten en dividenden een roerende voorheffing van 21%, en bijgevolg een eventuele bijkomende heffing van 4% verschuldigd is, zie de rubriek: ‘Hoe zwaar wegen de fiscale maatregelen op uw AXA spaarrekeningen en beleggingen’
 • Indien u ervoor opteert om deze bijkomende heffing van 4%, bovenop de roerende voorheffing van 21%, aan de bron te laten inhouden, dan zal die inhouding gebeuren vanaf de eerste eurocent (niet alleen op het bedrag dat 20.020 euro overschrijft). In dat geval zal de schuldenaar, conform de wet, geen melding doen bij het centraal aanspreekpunt bij de FOD Financiën van de inkomsten waarop de bijkomende 4% werd ingehouden. Deze bijkomende heffing werkt immers bevrijdend en waarborgt bovendien uw fiscale anonimiteit. Ook uw aangifteplicht in de personenbelasting vervalt.

hoe zal AXA dit fiscale stelsel toepassen?

Conform de wet, zullen AXA Belgium en AXA Bank dezelfde algemene regel hanteren, namelijk:

De bevrijdende bijkomende bronheffing van 4% wordt:

 • OPTIONEEL en
 • per rekening- of contractnummer of per opneming of afkoop (behalve voor geprogrammeerde opnemingen) aangeboden.

Dit wil zeggen dat u, indien u deze heffing wenst, er op het gepaste ogenblik en uitdrukkelijk moet om vragen.

Ter herinnering: dit stelsel is alleen van toepassing voor fysieke personen die aan de Belgische personenbelasting onderworpen zijn.

U hebt bij AXA Belgium

 • een levensverzekering afgesloten, met name een niet-fiscaal levensverzekeringscontract van de 3de pijler, dat minder dan 8 jaar geleden werd afgesloten en waaraan geen overlijdensdekking van 130% gekoppeld is.

Concreet betekent dit de volgende contracten:

 • tak21 spaarverzekeringen, zoals crest, opti-plan open en de voormalige Winterthur contracten winsave, winlife (voor zover u de premies niet fiscaal inbrengt),
 • tak23 beleggingsverzekeringen voor zover u een rendementsengagement geniet, zoals twinstar tomorrow of solid invest,
 • klassieke levensverzekeringen, zoals een gemengde.
 • een tak26 kapitalisatiecontract op uw eigen naam, en niet op die van uw bedrijf, vereniging, enzovoort, afgesloten.

Stel: In het kader van de bovenstaande contracten wenst u een gedeeltelijke of volledige opneming te verrichten en u kiest voor de bevrijdende bijkomende bronheffing van 4% (bovenop 21% roerende voorheffing). In dat geval dient u, telkens wanneer u een opneming doet en op het ogenblik dat u uw aanvraag daarvoor indient, uitdrukkelijk aan AXA Belgium te melden dat u voor de bevrijdende bijkomende bronheffing van 4% kiest.

Als het om een gedeeltelijke opneming gaat, dan is deze kennisgeving uitsluitend van toepassing op het op dat ogenblik opgenomen bedrag. Bij eventuele latere opnemingen moet u AXA Belgium dus telkens opnieuw tijdig en uitdrukkelijk laten weten of u al dan niet voor de bevrijdende bijkomende bronheffing van 4% kiest. 

In de loop van de maand augustus 2012 zult u van AXA Belgium een brief ontvangen. Daarin wordt u ingelicht over de mogelijkheid om bij een vervroegde afkoop van uw contract, en alleen op dat specifieke ogenblik, een bijkomende en bevrijdende bronheffing van 4%, bovenop de roerende voorheffing van 21%, te vragen.

Wat indien u geprogrammeerde opnemingen ontvangt?

Voor wat uw geprogrammeerde opnemingen betreft, zal u bovendien de mogelijkheid van een bijkomende en bevrijdende bronheffing van 4% worden voorgesteld. Indien u hiervoor opteert, dan dient u het bij de mailingbrief gevoegde aanvraagformulier volledig ingevuld en ondertekend naar de administratieve zetel van AXA Belgium terug te sturen. De bronheffing van 4% op contracten met periodieke opnemingen kan later en per contract op uw uitdrukkelijk en schriftelijk verzoek voor toekomstige opnemingen worden opgeschort.

Voor roerende inkomsten uit bankrekeningen en –beleggingen bij AXA Bank

 • OPGELET! Voor het incasso van titels aan toonder, AXA kasbons en effecten die niet door AXA bank werden uitgegeven, geldt een bijzondere procedure. Indien u op de inkomsten uit deze stukken een bijkomende bronheffing van 4% wenst, moet u deze titels ruim voor de vervaldag op een effectenrekening, respectievelijk kasbonrekening, deponeren. De bijkomende inhouding kan dan via deze rekening volgens de hieronder beschreven procedure gebeuren. Als de effecten laattijdig voor inschrijving op de rekening worden afgegeven, dan zal de procedure van de bijkomende heffing niet kunnen worden toegepast.
 • Als u een zicht- of termijnrekening, een niet gereglementeerde spaarrekening, kasbons of effecten op rekening bij AXA Bank hebt en voor de bijkomende bronheffing van 4% opteert, dan neemt u best zo snel mogelijk contact op met uw AXA bankagent om het vereiste aanvraagformulier in te vullen.

Om deze bijkomende bronheffing van 4% te kunnen aanrekenen op interesten en dividenden die u bij AXA Bank sinds 1 januari 2012 zou hebben ontvangen, dient dit aanvraagformulier voor uiterlijk 30 september 2012 bij AXA Bank toe te komen. Aanvragen die ons na deze datum bereiken, komen uitsluitend nog in aanmerking voor toekomstige inkomsten. In voorkomend geval zal AXA Bank de reeds uitgekeerde of toegekende inkomsten bij het centraal aanspreekpunt van de FOD Financiën moeten melden. En moet u de betrokken inkomsten in 2013 in de aangifte van uw personenbelasting vermelden.

U kunt de toepassing van de bevrijdende bronheffing van 4% aanvragen voor één, twee, … of al uw rekeningen bij AXA Bank. Ze blijft geldig tot u uitdrukkelijk en schriftelijk aan AXA Bank laat weten dat u NIET langer voor deze bronheffing kiest. In dat geval is vanaf dan het standaard stelsel van de melding van de inkomsten door de bank en het opnemen van de inkomsten in de belastingaangifte van toepassing.

Voor meer informatie en het invullen van het aanvraagformulier kunt u terecht bij uw AXA bankagent of verzekeringsmakelaar.