AXA gebruikt cookies om een vlotter bezoek aan de website mogelijk te maken. Akkoord Meer informatie
Cookies. Blijkbaar accepteert uw browser geen cookies. Opgelet, het blokkeren van bepaalde cookies verhindert het correct functioneren van de website. Meer informatie
  Welkom bij AXA
Sign In

verschillende aansprakelijkheidsverzekeringen

een efficiënte bescherming tegen schadeclaims van derden   

burgerrechtelijke aansprakelijkheid (B.A.) voor nijverheids- en handelsbedrijven

(ook gekend als B.A. uitbating en na levering)

Deze verzekering vergoedt derden die schade zouden hebben geleden:

 • bij het uitoefenen van de beroepsactiviteit van uw onderneming
 • door producten gefabriceerd of verkocht door uw onderneming na hun levering
 • na werken uitgevoerd door uw onderneming .

De verzekering van de B.A. Uitbating kan nog worden uitgebreid met een rechtsbijstandsverzekering en een verzekering van de u toevertrouwde voorwerpen.  

B.A. Garagehouders

 
Bent u garagehouder?

Dan verzekert dit specifieke product uw aansprakelijkheid ook in gevallen als deze:

 • schade aan voertuigen (toebehoren en onderdelen inbegrepen) bij de bevoorrading met brandstof of aan voertuigen die u toevertrouwd waren om eraan te werken
 • schade door smeerbruggen en autoliften
 • (poging tot) diefstal van voertuigen van derden die zich in de installaties van de onderneming bevinden ingeval uw aansprakelijkheid betrokken is
 • schade aan de organen of gedeelten van de voertuigen waaraan gewerkt wordt (in optie).

Deze verzekering kan worden uitgebreid met een rechtsbijstandsverzekering. 

beroepsaansprakelijkheid


Oefent u een vrij beroep uit?

Dan dekt deze verzekering uw B.A. in de uitoefening van uw beroep, alsook de aansprakelijkheid van personen of vennootschappen met dienstverlening als hoofdactiviteit.

Deze dekking is aangepast aan elk beroep of activiteit in de dienstverlening.
We kunnen bv. specifieke voorwaarden aanbieden voor vastgoedmakelaars, boekhouders, accountants, consulenten, bedrijfsleiders, bedrijfsrevisoren, onderwijzers, artsen, paramedici, dierenartsen, landmeters-experten, gerechtelijke lasthebbers en tijdelijke opdrachten. 

Deze verzekering kan worden uitgebreid met een rechtsbijstandverzekering.  

B.A. van de dienstverleners in informatica

Bent u IT-dienstverlener?

Deze verzekering is aangepast aan uw beroep en bestaat uit de hierboven vermelde dekkingen: B.A. uitbating, B.A. na levering en Beroepsaansprakelijkheid.

Afhankelijk van het specifieke karakter van uw activiteit, kunnen we u de volgende dekkingsuitbreidingen voorstellen:

 • Informaticavirussen: u besmet en beschadigt daardoor de systemen van uw klant met een virus.
 • Key persons: een sleutelpersoon van uw personeel heeft een ongeval waardoor uw klant de overeengekomen service niet ontvangt en schade lijdt.
 • Intellectuele eigendomsrechten en vertrouwelijke gegevens van klanten: u ontwerpt een website en gebruikt daarin een afbeelding zonder de auteursrechten erop te respecteren. De rechthebbende van deze afbeelding eist nu een schadevergoeding.
 • Immateriële schade: u veroorzaakt immateriële schade door de installatie van een software op de computer van uw klant. Deze is niet fysisch beschadigd maar is er wel onbruikbaar door geworden. Met als gevolg dat uw klant een belangrijk contract verliest.

objectieve aansprakelijkheid bij brand of ontploffing

(verplicht voor bepaalde ondernemingen met toegankelijke ruimtes)

Deze verzekering vergoedt elke derde die lichamelijke en/of stoffelijke schade oploopt in uw onderneming door brand of ontploffing.