Cookies. Blijkbaar accepteert uw browser geen cookies. Opgelet, het blokkeren van bepaalde cookies verhindert het correct functioneren van de website. Meer informatie
  Welkom bij AXA
Sign In

Aansprakelijkheidsverzekeringen

een efficiënte bescherming tegen schadeclaims van derden   

de burgerlijke aansprakelijkheid (BA) voor nijverheids- en handelsbedrijven

(ook gekend als BA uitbating en BA na levering)

Deze verzekering vergoedt derden die schade zouden hebben geleden waarvoor u aansprakelijk wordt gehouden en die veroorzaakt wordt::

 • bij het uitoefenen van de beroepsactiviteit van uw onderneming
 • door producten en de goederen die uw onderneming heeft geleverd
 • door de werken uitgevoerd die uw onderneming heeft uitgevoerd.

De verzekering BA Uitbating kan nog aangevuld worden met een rechtsbijstandsverzekering en met facultatieve uitbreidingen, zoals onder meer de toevertrouwde goederen.

Noodzakelijk om te weten alvorens te onderschrijven

Elke dekking heeft zijn beperkingen, vergoedingsplafonds, vrijstellingen en uitsluitingen. De belangrijkste uitsluitingen/beperkingen van het product zijn de volgende:

 • De verzekering BA Uitbating dekt niet de schade veroorzaakt door een motorrijtuig, asbest, de aansprakelijkheid van maatschappelijke lasthebbers, boetes, …
 • De verzekering BA Na Levering dekt niet de schade voortvloeiend uit radioactiviteit, de tienjarige aansprakelijkheid, de schadelijkheid van afvalstoffen, boetes, …

BA Garage​

 
Bent u garagehouder?

Dit specifiek product verzekert uw aansprakelijkheid, ook in de volgende gevallen:

 • schade aan voertuigen (toebehoren en onderdelen inbegrepen) bij de bevoorrading met brandstof of aan voertuigen die u toevertrouwd waren om eraan te werken
 • schade door smeerbruggen en autoliften
 • (poging tot) diefstal van voertuigen van derden die zich in de installaties van de onderneming bevinden ingeval uw aansprakelijkheid betrokken is
 • schade aan de organen of gedeelten van de voertuigen waaraan gewerkt wordt.

Deze verzekering kan aangevuld worden met een rechtsbijstandsverzekering.

Noodzakelijk om te weten alvorens te onderschrijven

Elke dekking heeft zijn beperkingen, vergoedingsplafonds, vrijstellingen en uitsluitingen. De belangrijkste uitsluitingen/beperkingen van het product zijn de volgende:

De verzekering BA Garage dekt niet de schade aan wrakken, de diefstallen en verduisteringen, asbest, de aansprakelijkheid van maatschappelijke lasthebbers, …

beroepsaansprakelijkheid


Oefent u een vrij beroep uit?

Deze verzekering dekt uw aansprakelijkheid tijdens de uitoefening van uw beroep. Zij is in feite geschikt om de aansprakelijkheid van personen of vennootschappen met dienstverlening als hoofdactiviteit, te verzekeren.

De verzekering kan aangepast worden aan iedere sector van activiteiten uitgeoefend door de dienstverleners. We kunnen bij voorbeeld specifieke voorwaarden aanbieden aan bouwactoren, vastgoedmakelaars, studiebureaus, boekhouders, accountants, consulenten, bedrijfsleiders, bedrijfsrevisoren, onderwijzers, artsen, paramedici, dierenartsen, landmeters-experten, gerechtelijke lasthebbers en voor tijdelijke opdrachten.

Deze verzekering kan aangevuld worden met een rechtsbijstandverzekering.

Noodzakelijk om te weten alvorens te onderschrijven

Elke dekking heeft zijn beperkingen, vergoedingsplafonds, vrijstellingen en uitsluitingen. De belangrijkste uitsluitingen/beperkingen van het product zijn de volgende:

De verzekering BA Beroep dekt niet de eisen met betrekking tot betwisting van erelonen en kosten, de schade voortvloeiend uit een voor de verzekerde wettelijk verboden activiteit, de schade voortvloeiend uit radioactiviteit of asbest, de eisen voor verontreiniging, …

objectieve aansprakelijkheid bij brand of ontploffing

(verplicht voor bepaalde ondernemingen met voor het publiek toegankelijke ruimtes)

Deze verzekering vergoedt derden die lichamelijke en/of stoffelijke schade oplopen in uw onderneming ten gevolge van een brand of ontploffing.​

Noodzakelijk om te weten alvorens te onderschrijven

Elke dekking heeft zijn beperkingen, vergoedingsplafonds, vrijstellingen en uitsluitingen. De belangrijkste uitsluitingen/beperkingen van het product zijn de volgende:

 • herhaaldelijke schade door het niet nemen van voorzorgsmaatregelen
 • schade veroorzaakt door dronkenschap of soortelijke toestand van de verzekerde
 • zaakschade die het gevolg is van om het even welke aansprakelijkheid van de verzekerde, die verzekerbaar is door de dekking
 • Huurdersaansprakelijkheid, Gebruikersaansprakelijkheid of Verhaal van derden van een Brandverzekering
 • dekkingsbeperking voor het bedrag boven de wettelijke vergoedingsgrenzen zoals voorzien in de Wet van 30 juli 1979

De producten aansprakelijkheidsverzekeringen vermeld op deze webpagina zijn schadeverzekeringen onderworpen aan het Belgische recht. Deze verzekeringen worden onderschreven voor een minimale duurtijd van 1 jaar, met de mogelijkheid tot stilzwijgende vernieuwing. Wij raden u aan om de productfiches te raadplegen alsook de algemene voorwaarden die van kracht zijn en die het geheel van de toepasselijke modaliteiten van onze verzekeringsdekkingen hernemen, aandachtig te lezen.

Deze documenten zijn beschikbaar bij uw tussenpersoon die te uwer beschikking staat voor iedere bijkomende inlichting.

Hulp of advies nodig?

Je makelaar helpt je graag

 • Advies zonder verbintenis
 • Persoonlijk onderhoud
 • Je krijgt een offerte
 • Zelfstandig zoals jou en altijd in de buurt
Een makelaar vinden
 

Ontevreden?

Met eventuele klachten kan je terecht bij de dienst Customer Protection (Troonplein 1, 1000 Brussel of via ons contactformulier). Je ontvangt onmiddellijk een ontvangstbevestiging met het referentienummer waaronder jouw klacht is geregistreerd. Een beheerder wordt aan jou toegewezen en zorgt in alle neutraliteit voor je dossier.

Indien je niet akkoord gaat met de voorgestelde oplossing kan je je richten tot de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35 te 1000 Brussel (www.ombudsman.as).