Cookies. Blijkbaar accepteert uw browser geen cookies. Opgelet, het blokkeren van bepaalde cookies verhindert het correct functioneren van de website. Meer informatie
  Welkom bij AXA
Sign In

bescherming van het bestuur en zijn personeel

verschillende producten 

 • De burgerlijke aansprakelijkheid (BA) van uw openbaar bestuur en van uw personeel
  Deze dekking geldt voor de schade die een derde toegebracht wordt en zich voordoet waar ook ter wereld, wanneer u aansprakelijk gehouden wordt voor de schade die voortvloeit uit uw activiteit in België.
  Enkele voorbeelden van deze activiteiten:
   • de uitgifte van administratieve documenten
   • het onderhoud van de wegen
   • de organisatie van rekruteringsproeven en evenementen. 
 • De BA van de burgemeester, de schepenen en, in het algemeen, de organen van de stad, de gemeente of het OCMW voor fouten of onzorgvuldigheden begaan in het kader van hun activiteiten en waarvoor ze persoonlijk aansprakelijk zijn.

 • De buitencontractuele BA van de organisatie bij het inzetten van vrijwilligers

 • Rechtsbijstand: de verdediging van uw belangen indien een derde uw bestuur schade berokkent
  • o Wij proberen altijd om eerst het geschil minnelijk te regelen.
  • Als een bevredigende oplossing niet mogelijk is, komen we tussen in een brede waaier van kosten (procedurekosten, erelonen en expertisekosten, deurwaarders en advocaten).
  • En als de aansprakelijke derde onverzekerd én onvermogend is? Dan nemen we uw schade tot een in de overeenkomst bepaald bedrag ten laste.

geïnteresseerd?

Neem contact op met ons team Openbare Sector.

Contacteer ons

Noodzakelijk om te weten alvorens te onderschrijven

Elke dekking heeft zijn beperkingen, vergoedingsplafonds, vrijstellingen en uitsluitingen. De belangrijkste uitsluitingen/beperkingen van het product zijn de volgende:

 • De verzekering BA dekt niet het opzet, de asbest, de BA Motorrijtuig, de geschillen betreffende tewerkstelling, …
 • De verzekering BA van de gemeentelijke mandatarissen dekt niet de opzettelijke daden, de schade veroorzaakt door verduistering, door dronkenschap, door verontreiniging, …
 • De verzekering BA van de vrijwilligers dekt niet de schade veroorzaakt door de liften, door de jacht, door de gebouwen tijdens hun opbouw of wederopbouw, …
 • De verzekering Rechtsbijstand (van de gemeentelijke mandatarissen) dekt niet de geschillen in verkiezingsaangelegenheden, de boetes, de dwangsommen, het misbruik van vertrouwen, …

De producten aansprakelijkheidsverzekeringen vermeld op deze webpagina zijn schadeverzekeringen onderworpen aan het Belgisch recht. Deze verzekeringen worden onderschreven voor een minimale duurtijd van 1 jaar, met de mogelijkheid tot stilzwijgende vernieuwing. wij raden u aan om de productifiche te raadplegen alsook de algemene voorwaarden die van kracht zijn en die het geheel van de toepasselijke modaliteiten van onze verzekeringsdekkingen hernemen, aandachtig te lezen.
Deze documenten zijn beschikbaar bij uw Accountmanager (public.sector@axa.be) die te uwer beschikking staat voor iedere bijkomende inlichting.

Ontevreden?

Met eventuele klachten kan je terecht bij de dienst Customer Protection (Troonplein 1, 1000 Brussel of via ons contactformulier). Je ontvangt onmiddellijk een ontvangstbevestiging met het referentienummer waaronder jouw klacht is geregistreerd. Een beheerder wordt aan jou toegewezen en zorgt in alle neutraliteit voor je dossier.

Indien je niet akkoord gaat met de voorgestelde oplossing kan je je richten tot de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35 te 1000 Brussel (www.ombudsman.as).