Cookies. Blijkbaar accepteert uw browser geen cookies. Opgelet, het blokkeren van bepaalde cookies verhindert het correct functioneren van de website. Meer informatie
  Welkom bij AXA
Sign In

schoolverzekering

veiligheid voor alles 

onze schoolverzekering bestaat uit 2 luiken 

 • De aansprakelijkheidsverzekering voor de school, de personeelsleden, leerlingen en vrijwilligers
  De verzekering vergoedt de derden die schade zouden opgelopen hebben waarvoor de onderwijsinstelling aansprakelijk is en die veroorzaakt worden in het kader van het geheel van de schoolactiviteiten onder toezicht van de verzekerde instelling. Zij omvat de stages van de leerlingen buiten de instelling, reizen, wandelingen, bezichtigingen, sneeuwklassen, bosklassen en ook de deelname aan socioculturele, naschoolse en sportactiviteiten, georganiseerd door de onderwijsinstelling. De verzekering BA Onderwijsinstelling kan aangevuld worden met een verzekering rechtsbijstand en met facultatieve uitbreidingen, zoals onder meer de toevertrouwde goederen.
 • De ongevallenverzekering
  Wij keren een overeengekomen vergoeding uit aan een verzekerde persoon die slachtoffer is van een ongeval dat een letsel veroorzaakt:
   • tijdens schoolactiviteiten onder toezicht van de verzekerde schooloverheid
   • op de schoolweg, dat wil zeggen op de weg naar de school of de plek waar de schoolse of naschoolse activiteit plaatsheeft en om ervan terug te komen.

geïnteresseerd?

Neem contact op met ons team Openbare Sector.​

Contacteer ons

Noodzakelijk om te weten alvorens te onderschrijven

Elke dekking heeft zijn beperkingen, vergoedingsplafonds, vrijstellingen en uitsluitingen. De belangrijkste uitsluitingen/beperkingen van het product zijn de volgende:

De verzekering BA Onderwijsinstelling dekt niet de schade die voortvloeit uit activiteiten die onder het privé-initiatief vallen, de opzettelijk veroorzaakte schade, de BA Auto, de persoonlijke BA van een persoon ouder dan 18 jaar in staat van dronkenschap, …De verzekering Lichamelijke Ongevallen vergoedt niet in geval van ziekten, noch voor ongevallen die veroorzaakt zijn door alcohol- of drugsintoxicatie, of door de deelname aan weddenschappen. Sommige gemotoriseerde sporten, luchtsporten of gevechtsporten zijn uitgesloten.

In de verzekering Lichamelijke Ongevallen is de tussenkomst voor medische zorgen beperkt tot het bedrag van het RIZIV-barema.

Het product Onderwijsinstellingen is een schade – en persoonsverzekering onderworpen aan het Belgisch recht. Deze verzekering wordt onderschreven voor een duurtijd van 1 jaar, met de mogelijkheid tot stilzwijgende vernieuwing. Wij raden u aan om de productfiche te raadplegen alsook de algemene voorwaarden die van kracht zijn en die het geheel van de toepasselijke modaliteiten van onze verzekeringsdekkingen hernemen, aandachtig te lezen.
Deze documenten zijn beschikbaar bij uw Accountmanager (public.sector@axa.be) die te uwer beschikking staat voor iedere bijkomende inlichting.

Ontevreden?

Met eventuele klachten kan je terecht bij de dienst Customer Protection (Troonplein 1, 1000 Brussel of via ons contactformulier). Je ontvangt onmiddellijk een ontvangstbevestiging met het referentienummer waaronder jouw klacht is geregistreerd. Een beheerder wordt aan jou toegewezen en zorgt in alle neutraliteit voor je dossier.

Indien je niet akkoord gaat met de voorgestelde oplossing kan je je richten tot de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35 te 1000 Brussel (www.ombudsman.as).