Cookies. Blijkbaar accepteert uw browser geen cookies. Opgelet, het blokkeren van bepaalde cookies verhindert het correct functioneren van de website. Meer informatie
  Welkom bij AXA
Sign In

Zes stakeholders

Zes stakeholders

De Corporate Responsibility strategie van AXA toont een sterk engagement naar zijn voornaamste stakeholders. AXA heeft zes belangrijke stakeholders geïdentificeerd: dit zijn personen en thema’s die nauw bij onze onderneming betrokken zijn: aandeelhouders, medewerkers, klanten, leveranciers, milieu en samenleving.

Klik op een icoontje en ontdek hoe AXA België zijn verantwoordelijkheid opneemt tegenover elke stakeholder.

aandeelhoudersmedewerkersklantenleveranciersmilieusamenleving

Op basis van CR-gerelateerde criteria wordt de ‘maturiteit’ van het CR beleid ten aanzien van elke stakeholder gemeten. Zo wordt de CR-performance van AXA België gemeten en geconsolideerd op groepsniveau in de ‘Dow Jones Sustainability Index’.

 

 Aandeelhouders


AXA engageert zich ten opzichte van de aandeelhouders om op een transparante en ethische manier zaken te doen. Deze werkwijze staat voorgeschreven in de AXA-standaarden en de Ethische Code. AXA is zich bewust van zijn impact op het milieu en de samenleving. Daarom worden deze aspecten geïntegreerd in het beleid, de risicobeheersprocessen en de investeringsstrategie.

Bij verantwoord beleggen (RI: Responsible Investments) wordt er in de beleggingsprocessen rekening gehouden met de ‘ESG criteria’ (‘environmental’, ‘social’ en ‘governance’), vanuit de overtuiging dat deze criteria een impact kunnen hebben op de risico’s en rendementen.

AXA gaat nog een stapje verder door te investeren in een Impactfonds. Dit betekent dat deze investeringen niet enkel verantwoordelijk zijn, maar ook rechtstreeks een positieve impact hebben op de maatschappij.

 

Back to top

 Medewerkers


AXA engageert zich als verantwoordelijke werkgever om van het engagement van zijn medewerkers een cruciaal element in zijn bedrijfsstrategie te maken. Het komt erop aan een werkomgeving te creëren die gebaseerd is op de AXA-waarden, met aandacht voor diversiteit en gelijkheid van kansen. Professionele ontplooiing (training), het welzijn (gezondheid en veiligheid) en de arbeidstevredenheid van de werknemers staan centraal.
De jaarlijkse tevredenheidsenquête voor medewerkers (‘Scope’) spoort hen aan hun werkomgeving en dergelijke te evalueren om op die manier een beeld te vormen van de werktevredenheid en aandachtspunten.

Het “Leadership Framework” van AXA bepaalt welke vaardigheden verwacht worden van alle medewerkers. Het is een geavanceerde tool die de ruggengraat vormt voor de processen van ‘talent management’.
De acties die AXA op het vlak van arbeidsomstandigheden, talent management en de ontwikkeling van Human Resources organiseert, werpt jaarlijks zijn vruchten af. Zo werden we reeds meermaals bekroond met het ‘Top Employers’ certificaat.

 

Back to top

 Klanten


AXA streeft ernaar om in producten en diensten op een verantwoorde manier om te gaan met de eindklanten en met het netwerk van agenten en makelaars. Ook wil AXA op een duurzame manier zijn productengamma innoveren en producten en diensten ontwikkelen die aanzetten tot meer verantwoord gedrag. Een voorbeeld hiervan is de ‘D@ylife protect’ verzekering. Dit is zowel een online als offline verzekeringspakket die daarenboven een preventiebrochure in verband met de gevaren op het internet aanbiedt.

Om de kwaliteit van de dienstverlening te kunnen verbeteren, komt het er voor AXA op aan naar de klant te luisteren en precies de vinger te leggen op wat er bij hen leeft. Dat is het doel van de “Customer Scope”, een enquête die halfjaarlijks gehouden wordt in meer dan 30 landen.

 

Back to top

 Leveranciers


Bij de keuze en het beheer van leveranciers nemen we sociale, ethische en ecologische criteria in overweging. Als financiële onderneming houdt onze concrete impact op de samenleving niet zozeer verband met eigen productieprocessen, maar met de keuze van onze leveranciers, gaande van de aankoop van papier tot de selectie van dienstenleveranciers voor de verzekeringsschadegevallen.

Om verantwoorde aankopen te bevorderen, moeten de interne aankopers zich ertoe verbinden niet alleen de ethische code van de Groep na te leven, maar ook een specifieke deontologische aankoopcode.

In België is in 90 % van de contracten een clausule opgenomen waarbij aan de leveranciers gevraagd wordt zich formeel te verbinden tot de IAO-principes (Internationale Arbeidsorganisatie). Bij grote contracten wordt bovendien aan de leveranciers gevraagd om een gedetailleerde vragenlijst in te vullen over hun engagement inzake verantwoord ondernemen.

Back to top

 Milieu


Het milieu is één van de zes stakeholders waar AXA verantwoordelijkheid voor opneemt. Dit uit zich in verschillende activiteiten gaande van inspanningen om energie-, water- en papierverbruik te minderen, over een vernieuwd afvalbeleid tot een duurzame aanpak in de vastgoedstrategie.

AXA wil zich niet gewoon aanpassen aan de evoluties, maar op basis van zijn knowhow ook oplossingen aanreiken. Als verzekeraar is AXA immers goed geplaatst om de risico’s die verband houden met klimaatverandering in kaart te brengen. Het beschikt in het bijzonder over schadegegevens en over tools en modellen om deze te analyseren en prognoses op te stellen.

De AXA Groep heeft een interne rapporteringstool ontwikkeld om lokale milieugegevens centraal in te zamelen, samen te voegen en te analyseren. Op basis van de milieuprestatie-indicatoren kunnen toekomstige acties bepaald worden evenals de prioriteiten om de ecologische voetafdruk van AXA te verkleinen.
In dit kader werd beslist de zetel van AXA Belgium in 2017 te verhuizen naar een nieuw gebouw met een uitstekende energie-efficiëntie en heel goede aansluitingen op het openbaar vervoer.

De voorbije jaren nam het papierverbruik bij AXA af met 35%. Sindsdien is 99,8% van het papier gebruikt door AXA Belgium van gerecycleerde of duurzame bronnen.

De inspanningen die AXA leverde ten voordele van het milieu, worden erkend. We zijn dan ook niet voor niets ‘ Best Global Green Insurance Brand’ in de Interbrand ranking.

Back to top

 Samenleving


AXA Vrijwilligerswerk staat centraal binnen AXA Harten Troef en heeft daarenboven een dubbele impact. Enerzijds heeft het een impact op de maatschappij. Door zich actief in te zetten tegen uitsluiting, klimaatverandering en langer leven, heeft AXA een impact op de maatschappij. Daarnaast heeft het ook impact op de onderneming zelf. Via de bijdrage van de medewerkers aan AXA Harten Troef, neem de tevredenheid op het werk ook toe.

De medewerkers worden sterk aangemoedigd om hier deel van uit te maken. Vakkennis en expertise worden onbaatzuchtig in dienst gesteld bij het ondersteunen van sociale activiteit.

Tot op vandaag worden meer dan 450 verenigingen gesteund door meer dan 12 000 dagen de handen uit de mouwen te steken. Ondertussen is de kaap van 1 miljoen euro aan inzamelingen gehaald!

AXA focust op het onderzoek naar en de educatie rond risico’s, met name via het AXA Research Fund. Dit fonds moedigt wetenschappelijk werk aan dat erop gericht is inzicht te krijgen in de grote risico’s die het milieu, het menselijk leven en de socio-economische activiteiten bedreigen en deze risico’s te voorkomen.

Meer informatie over AXA Harten Troef en het AXA Research Fund vindt u op de volgende pagina’s.

Back to top