AXA gebruikt cookies om een vlotter bezoek aan de website mogelijk te maken. Akkoord Meer informatie
Cookies. Blijkbaar accepteert uw browser geen cookies. Opgelet, het blokkeren van bepaalde cookies verhindert het correct functioneren van de website. Plus d’information

Welkom bij AXA

piazza gamma beleggingsverzekering zonder eindvervaldag

U wilt flexibel in de financiële markten beleggen? Via een piazza invest tak23 verzekeringscontract kunt u in een gevarieerd fondsengamma beleggen. U kunt bovendien het beheer van uw belegging dynamiseren.

Voordelen

via een beleggingsverzekering

 • kunt u flexibel beleggen in de financiële markten
 • kiest u uit een gediversifieerd aanbod
 • geniet u de vakkennis van wereldvermaarde beheerders
 • kunt u het beheer van uw belegging persoonlijk dynamiseren
 • is uw kapitaalreserve altijd beschikbaar.

Alle informatie inzake de opnemingsvoorwaarden vindt u in de infofiche piazza invest.

Eigenschappen

Via een piazza invest tak23 verzekeringscontract kunt u in één of meer interne piazza fondsen van AXA Belgium beleggen. Deze investeren op hun beurt in onderliggende fondsen die zorgvuldig binnen het fondsenaanbod van diverse wereldvermaarde beheerders werden gekozen.

De intekenaar draagt volledig het financiële risico van de belegging.

een ruim en gediversifieerd gamma

In overleg met uw AXA bankagent of verzekeringsmakelaar maakt u een keuze uit de piazza fondsenselectie. De belangrijkste activaklassen en marktbenaderingen zijn erin vertegenwoordigd: geografische of sectorale aandelenfondsen, obligatiefondsen, gemengde fondsen met verschillende beheersstijlen.

monetaire fondsen

Monetaire fondsen investeren in zeer kortetermijnwaarden en monetaire marktinstrumenten. Aan deze beleggingen zijn weinig risico’s verbonden, maar ze beogen daarentegen bescheiden rendementen die vergelijkbaar zijn met de opbrengsten van klassieke spaarproducten.

obligatiefondsen

Obligatiefondsen beleggen hun tegoeden in verschillende soorten obligaties, met het oog op een geleidelijke aangroei van het kapitaal op middellange en lange termijn. Ze investeren hoofdzakelijk in een gediversifieerde portefeuille, bestaande uit Staatsobligaties uit de eurozone of obligaties van topkwaliteitbedrijven, uitgedrukt in euro.

aandelenfondsen

Zoals hun naam het zegt, beleggen aandelenfondsen in aandelen van verschillende ondernemingen, met een bepaalde voorkeur voor, hetzij een geografische zone – wereldwijd, Europa, Amerika of Japan –, hetzij een bepaald thema.

thematische aandelenfondsen

Net zoals de traditionele aandelenfondsen, beleggen deze thematische fondsen in aandelen van verschillende ondernemingen, met bijzondere aandacht voor uiteenlopende thema’s zoals internationale aandelen, sociaal verantwoorde Europese aandelen, Europese aandelen met een kleine kapitalisatie, Oost-Europese en Russische aandelen, aandelen van bedrijven uit de grondstoffensector of de groeilanden.

gemengde fondsen

Gemengde fondsen beleggen op een flexibele manier in zowel aandelen en obligaties, als in monetaire marktinstrumenten. De beheerder legt bij de aanvang de weging tussen aandelen en obligaties vast (bijvoorbeeld, tot 25% aandelen en 75% obligaties). Een weging waaraan hij zich dient te houden en waarbinnen hij zijn activatoewijzing in overeenstemming met de marktevolutie kan laten schommelen.

dakfondsen

Dakfondsen zijn fondsen waarvan de opbrengst gekoppeld is aan de prestaties van verschillende andere fondsen. Net zoals bij gemengde fondsen, legt de beheerder bij de start de weging vast tussen fondsen die beleggen in aandelen, en andere die investeren in obligaties. Een weging waaraan hij zich dient te houden.

Dankzij piazza invest krijgt u via onze interne beleggingsfondsen op een eenvoudige manier toegang tot deze verschillende soorten fondsen. Alle fondsencombinaties zijn bovendien mogelijk. Informatie inzake de eigenschappen van de interne beleggingsfondsen (beleggingsbeleid, risicoklasse, aard en samenstelling van de fondsen, beheerskosten, enz.) vindt u in het beheersreglement van de piazza fondsen.

Investor orders

​Dynamiseer het beheer van uw belegging via de automatische toepassing van bepaalde beheersdaden.

4 gratis opties

In het kader van uw piazza invest contract kunt u gratis 4 opties of zogeheten 'investor orders' afsluiten. Zowel in goede als in slechte tijden kunnen ze als een soort buffer werken. Ze proberen immers zo goed mogelijk: 

 • de eventuele winst veilig te stellen
 • het mogelijke verlies te beperken
 • het evenwicht tussen de gekozen fondsen te herstellen
 • één of meerdere fondsen mondjesmaat te voeden.

eventuele winst veiligstellen dankzij Capital Gain Order?

Als de markt positief evolueert, dan zal het/de door u gekozen fonds(en) waarschijnlijk van deze groei profiteren. De aangroei wilt u uiteraard zo veel mogelijk beschermen. Dit kan door de Capital Gain Order optie aan uw piazza invest contract toe te voegen.

Wanneer de waarde van de in het startfonds belegde reserve van het contract de door u vooropgestelde drempel bereikt of overschrijdt, dan wordt het Capital Gain Order uitgevoerd. Dit betekent dat het op die dag vastgestelde verschil uit de reserve van uw contract wordt gelicht en automatisch overgedragen naar het door u gekozen piazza fonds. Deze verrichting zal worden uitgevoerd op de eerste berekeningsdatum van de eenheidswaarde, vanaf de derde werkdag van AXA Belgium die volgt op de datum waarop de drempel werd bereikt of overschreden.

mogelijk verlies beperken via Stop Loss Order?

Als de markt negatief evolueert, dan kan dit ook gevolgen voor uw piazza invest contract hebben. Om het eventuele verlies zo veel mogelijk te beperken, kunt u daarom een Stop Loss Order optie aan uw piazza invest contract toevoegen.

Wanneer de waarde van de in het startfonds belegde reserve van het contract de door u vooropgestelde drempel bereikt of eronder noteert, dan wordt het Stop Loss Order uitgevoerd. Dit betekent dat uw in het fonds resterende reserve automatisch naar het door u gekozen piazza fonds zal worden overgedragen. Deze overdracht zal worden uitgevoerd op de eerste berekeningsdatum van de eenheidswaarde, vanaf de derde werkdag van AXA Belgium die volgt op de datum waarop de drempel werd bereikt of overschreden.

het evenwicht binnen uw belegging herstellen met Periodic Rebalancing Order?

Wanneer uw belegging uit verschillende fondsen bestaat, dan zullen deze waarschijnlijk niet parallel evolueren. Daarom kan het nuttig zijn om op regelmatige tijdstippen het evenwicht binnen uw belegging te herstellen.

Door een Periodic Rebalancing Order aan uw piazza invest contract toe te voegen, kunt u voorkomen dat de blootstelling van uw kapitaal aan meer risicovolle activa ongecontroleerd toeneemt. De regelmaat waarmee dit gebeurt, bepaalt u zelf.

uw belegging mondjesmaat voeden met Periodic Transfer Order?

Door geleidelijk en gespreid in de tijd in een fonds te beleggen, verkleint de kans dat u een gunstig instapmoment misloopt. Tevens beperkt u de impact die een ongunstig instapmoment op het totale kapitaal kan hebben.

Als u een Periodic Transfer Order afsluit, dan bepaalt u zelf het startfonds en het/de bestemmingsfonds(en), evenals de regelmaat waarmee de transfer gebeurt.

investor orders combineren?

 • Alleen een Capital Gain Order en een Stop Loss Order kunnen binnen hetzelfde contract worden gecombineerd.
 • Investor orders en periodieke opnemingen kunnen niet worden gecombineerd.
 • Een Periodic Transfer Order is alleen mogelijk als u geen jaarlijks streefbedrag voor uw stortingen hebt vastgelegd.

voorwaarden en berekeningsparameters

U vindt alle nuttige informatie over de 4 opties en hun inteken- en toepassingsvoorwaarden in het beheersreglement van de piazza fondsen. Ook de parameters voor het berekenen van het getransfereerde bedrag zijn daarin beschreven.

Kosten

kosten en fiscaliteit

Op elke storting wordt een eenmalige taks van 2% geheven. Er moet evenwel geen beurstaks, noch roerende voorheffing worden betaald.

U vindt alle nuttige informatie inzake de instap-, uitstap-, overdracht- en beheerskosten in het beheersreglement van de piazza fondsen.

Deze fiscale informatie vormt een samenvatting van de toegepaste regels, op basis van de wettelijke bepalingen die momenteel van kracht zijn en rekening houdend met de beschikbare inlichtingen van officiële bronnen. In het geval van een nieuw element kunnen deze regels worden aangepast, zonder dat de maatschappij hiervoor aansprakelijk kan worden gesteld.

Praktisch

intekenen en bijstorten

Instappen in een piazza invest contract kan op elk moment. Bovendien belegt u op uw eigen ritme:

 • hetzij via periodieke stortingen van minimaal 50 euro per maand
 • hetzij via een eerste storting van minimaal 2.500 euro en eventuele bijkomende stortingen van minimaal 50 euro per storting.

beschikbaarheid

Op elk ogenblik kunt u een gedeeltelijke of volledige opneming verrichten. Indien uw geld in meerdere fondsen is belegd, kunt u het tijdens de looptijd van het ene naar het andere fonds overdragen. Dit kan zowel op specifiek verzoek als via een Periodic Transfer Order.

Meer informatie over de opnemings- en overdrachtsvoorwaarden vindt u in de infofiche piazza invest.

gevolgen van een opneming op de investor orders

Bijstortingen, gedeeltelijke opnemingen en/of overdrachten zullen een evenredige aanpassing van de oorspronkelijke drempels van de Stop Loss Order en de Capital Gain Order tot gevolg hebben.