Pensioensparen en langetermijnsparen
cookies
Cookies. Blijkbaar accepteert uw browser geen cookies. Opgelet, het blokkeren van bepaalde cookies verhindert het correct functioneren van de website.
  Welkom bij AXA
Sign In

Fiscaal voordeel pensioensparen 30% of 25% van wat u spaart? Vanaf 2018 hebt u de keuze uit twee fiscale regimes voor pensioensparen afhankelijk van hoeveel u wilt sparen.

Wat betekent dit concreet?

​U hebt de keuze tussen twee pensioenspaarregelingen: ​Fiscaal maximumpensioenspaarbedrag ​Tarief van de belastingvermindering ​Maximumbedrag belastingvermindering
​Standaardregeling ​960 euro ​30% ​288 euro
​Nieuwe regeling sinds recente wetswijziging ​1.230 euro ​25% 307,50 euro​​

IN HET KORT

Waarom zou u aan pensioensparen doen in pension plan fisc?

 • U bouwt  een extra pensioen op bovenop uw wettelijke pensioen dat geen vetpot is
 • U geniet 30% of 25% fiscaal voordeel per jaar, afhankelijk of u kiest voor de standaardregeling waarbij u maximaal tot 960 euro spaart of de nieuwe afwijkende regeling (ingevoerd in 2018, inkomsten 2018) waarbij u tot maximum 1.230 euro spaart. 

Twee belangrijke voordelen van de nieuwe pensioenspaarregeling (max. 1.230 euro)

 • ​Omdat u per jaar meer spaart, ontvangt u op de einddatum van uw contract een hoger kapitaal
 • Jaarlijks geniet u meer nettobelastingvoordeel

U kunt uw gezin beschermen bij overlijden en uw verdienste veiligstellen bij arbeidsongeschiktheid en werkloosheid als u kiest voor extra dekkingen

U geniet een gegarandeerd rendement van 0,75% dat verhoogd kan worden met een eventuele winstdeelname

U kiest zelf voor meer of minder veiligheid en meer of minder mogelijk rendement .

​Met pension plan fisc hebt u de mogelijkheid om in één en hetzelfde contract tak21 en tak23 te combineren:
 • een tak21 spaarverzekering = luik secure
 • een tak23 beleggingsverzekering = luik invest.
U kunt zelf het percentage kiezen dat u in het luik secure en/of invest wil te beleggen. Dat kan gaan van 0% tot 100%.

EIGENSCHAPPEN

​Pension plan fisc is een levensverzekering naar Belgisch recht, ontwikkeld en gecommercialiseerd door AXA Belgium nv, een Belgische verzekeringsmaatschappij.

 • De stortingen in het luik secure van uw pension plan contract genieten een gewaarborgde rentevoet. Het opgebouwde kapitaal is beschermd.
 • De stortingen in het luik invest van uw pension plan worden belegd in de interne pension plan fondsen die u bij de start van uw contract kiest. Als intekenaar draagt u het financiële risico van de verrichting.
​pension plan fisc


DOELSTELLING
Extra pensioenopbouw met fiscaal voordeel. Er bestaan twee verschillende formules:
 
FORMULE 1: Pensioensparen: twee mogelijkheden!
 • Als u kiest voor de standaardregeling, geniet u een  belastingvermindering van  30% op de jaarlijkse stortingen (max. 960 euro voor inkomsten 2018).

 • Als u kiest voor de afwijkende regeling, geniet u een belastingvermindering van 25% van de jaarlijkse stortingen (max. 1.230 euro voor inkomsten 2018). 

​U hebt de keuze tussen twee pensioenspaarregelingen Fiscaal maximumpensioenspaarbedrag​ ​Tarief van de belastingvermindering Maximumbedrag belastingvermindering​
​Standaard pensioenspaarregeling ​960 euro 30%​ 288 euro​
​Nieuwe pensioenspaarregeling sinds wetswijziging ​1.230 euro 25%​ 307,50 euro​

Twee belangrijke voordelen van de nieuwe pensioenspaarregeling

 • Omdat u per jaar meer spaart, ontvangt u op de einddatum van uw contract een hoger kapitaal
 • Jaarlijks geniet u meer belastingvoordeel
… maar niet per se voor iedereen

Voor klanten die stortingen tussen 960,01 euro en 1152 euro verrichten, zit er immers een addertje onder het gras. In hun geval levert de verhoging een lagere fiscale winst dan een jaarlijkse storting van 960 euro op. Een storting van, bijvoorbeeld, 1.000 euro geeft volgens de afwijkende regeling namelijk recht op een belastingvermindering van 25% (i.p.v. de 30% volgens de standaardregeling). Dit komt overeen met een fiscaal voordeel van 250 euro. Minder dus dan de 288 euro voor een storting van 960 euro.
Voor 55-plussers die reeds aan pensioensparen willen doen en die hun stortingen willen verhogen zijn er specifieke regels.

Het nieuw jaarlijks fiscaal maximumpensioenspaarbedrag sparen? Meer weten over het verschil tussen de standaardregeling en de afwijkende regeling? Ga dan even langs bij uw verzekeringstussenpersoon voor extra informatietoelichting.

Of
FORMULE 2: Langetermijnsparen:
De belastingvermindering bedraagt 30% van de jaarlijkse stortingen (max. 2.310 euro voor inkomsten 2018).

Zie ook de rubriek  'Fiscaliteit'
​LEEFTIJD INSCHRIJVING ​Van 18 jaar tot 64 jaar
​MIN. LOOPTIJD 10 jaar ​
​RENDEMENT ​ ​ ​ ​
​- luik secure ​0,75% (rendement van toepassing sinds 1/11/2016) )
​- luik invest

Uitzicht op een potentieel variabel rendement (zowel positief als negatief), afhankelijk van het/de interne onderliggende pension plan fonds(en) dat/die u hebt gekozen. U kunt de evolutie van de fondsen volgen in de financiële pers en in de FundFinder.

Indien de markt negatief evolueert, kan dat gevolgen voor het luik invest hebben. TIP: de Stop Loss Order waarin het luik invest voorziet, biedt u de mogelijkheid om vooraf het risiconiveau te bepalen dat u bereid bent te accepteren.​ ​ ​

​RISICO'S
​- luik secure

​De rentevoet wordt op elke storting gewaarborgd zolang het luik secure geactiveerd is. Voor toekomstige stortingen kan de rentevoet wijzigen. Hij kan zowel stijgen als dalen ten opzichte van de huidige rentevoet.

Opmerking! In geval van faillissement van een verzekeringsmaatschappij naar Belgisch recht die als levensverzekeraar voor tak21 erkend is, is de eventuele afkoopwaarde van het deel van het contract dat tot tak21 behoort (wat in casu dus deel uitmaakt van het 'secure' luik) door de Belgische wetgeving beschermd ten belope van maximaal 100.000 euro per persoon en per verzekeringsmaatschappij. AXA Belgium is erkend als levensverzekeraar voor tak21. Meer informatie over deze wettelijke bescherming vindt u op de website: www.garantiefonds.belgium.be

​- luik invest

Stortingen in het luik invest genieten geen kapitaalbescherming, noch tijdens de looptijd, noch op de einddatum.

De stortingen die u in het luik invest doet, zijn blootgesteld aan de marktschommelingen, waardoor het potentiële rendement zowel positief als negatief kan zijn.

De interne beschikbare fondsen, hun beleggingsdoelstellingen, risicoklassen, beheerskosten en het risicoprofiel van de belegger worden per fonds in deze tabel toegelicht. Opmerkingen:

• Voor de contracten pension plan fisc langetermijnsparen zijn: alle interne beleggingsfondsen in de tabel zijn beschikbaar. Voor het fiscale stelsel van pensioensparen (ongeacht de gekozen regeling) kan alleen voor het intern beleggingsfonds ‘pension plan AXA Multi Funds’ worden gekozen.

• Het voornaamste risico verbonden aan de fondsen van de tak23 is het marktrisico dat, afhankelijk van het geselecteerde fondstype, kan bestaan uit het beursrisico, het renterisico, het kredietrisico en het wisselkoersrisico. Het liquiditeitsrisico, het tegenpartijrisico en het operationele risico zijn andere voorbeelden van risico’s die de fondsen van tak23 kunnen lopen.

Meer informatie over de beschikbare interne fondsen vindt u terug in het beheersreglement.

​MINIMUM STORTING
 
​1ste storting: 100 euro
Jaarobjectief: min. 360 euro (incl. taks en kosten)  
​BIJKOMENDE STORTINGEN ​30 euro (incl. taks en kosten)
​FINANCIELE INFOFICHE Raadpleeg de financiële infofiche pension plan fisc alvorens een nieuw contract af te sluiten: ​pension plan fisc
 

 

KOSTEN

​Aan het pension plan fisc contract zijn de volgende kosten verbonden:

 

pension plan fisc​ ​
​PREMIETAKS ​ ​​2% op langetermijnsparen
0% op pensioensparen
​INSTAPKOSTEN ​Max. 6% van uw storting ​
​BEHEERSKOSTEN ​ ​
​- luik secure 1 euro per maand
​- luik invest Afhankelijk van het pension plan fonds waarin wordt belegd (zie 'Beheersreglement')
​OVERDRACHTKOSTEN ​ ​
- ​tussen de fondsen van het luik invest onderling
​1ste overdracht per kalenderjaar: gratis
Vanaf de 2de overdracht per kalenderjaar: max. 1% van het overgedragen bedrag ​
​- tussen het luik secure en het luik invest en omgekeerd ​Zie hieronder 'Opnemingsvergoeding' ​
​OPNEMINGSVERGOEDING ​ ​
​- luik secure

​Indien opneming meer dan 5 jaar voor de einddatum van het contract: 5%

Indien opneming tijdens de laatste 5 jaar van het contract: bovenstaand percentage wordt met 1% per jaar verlaagd. De uitstapkosten mogen nooit minder dan 125 euro bedragen.

​- luik invest ​Indien de opneming tijdens de 1ste 5 jaar vanaf de activering van het luik invest gebeurt: 1,5% van elk opgenomen bedrag. ​
​Neem contact op met uw verzekeringstussenpersoon indien u het overweegt om geld op te nemen en raadpleeg eerst ook de onderstaande algemene voorwaarden.
pension plan fisc
   

FISCALITEIT

ALGEMEEN ​De fiscaliteit is deze die van toepassing is voor Belgische ingezetene personen. Ze hangt af van de individuele situatie van elke klant en kan later worden gewijzigd. Het gewone stelsel van successierechten is van toepassing.
PENSION PLAN FISC
Indien u tijdens de looptijd van uw contract belastingvermindering hebt genoten, zal de Staat op uw 60ste verjaardag de anticipatieve taks op uw contract heffen. Deze belasting is beperkt tot 8% (pensioensparen) en 10% (langetermijnsparen), + gemeentelijke opcentiemen. Ze is eenmalig.
Indien u pas vanaf 55 jaar een pension plan fisc contract afsloot, wordt de anticipatieve taks op de 10de verjaardag van het contract ingehouden. Indien u het contract voor uw 60ste verjaardag afkoopt, is een anticipatieve taks van 33% (+ gemeentelijke opcentiemen) verschuldigd.
 
Indien het verzekeringscontract dient voor het waarborgen van een lening die specifiek is aangegaan voor het verwerven of behouden van uw enige woning, is het federale ‘langetermijnsparen’ niet van toepassing. Dit contract kan desgevallend recht geven op een belastingvermindering in het kader van de regionale 'enige woning'. De voorwaarden, evenals de maximaal aftrekbare premie zijn dan afhankelijk van de toepasselijke gewestelijke regels.
 

OPTIES

​Binnen uw pension plan contract kunt u verschillende aanvullende waarborgen afsluiten. Voor extra financiële bescherming in geval: overlijden, overlijden door ongeval, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. 

BESCHERMING VAN DE KLANT

Pensioensparen iets voor u? Ga dan langs bij uw verzekeringstussenpersoon voor meer inlichtingen of een vrijblijvende offerte. Hij heeft het beste met u voor en zal nagaan of het product voor u geschikt is, rekening houdend met uw kennis en ervaring op het vlak van beleggen. Indien hij advies geeft, zal hij er bovendien over waken dat het product is afgestemd op beleggingsdoelstellingen.

Indien nodig kunt u een beroep doen op onze dienst Customer Protection (Troonplein 1 - 1000 Brussel, e-mail: customer.protection@axa.be). Indien de voorgestelde oplossing u niet bevalt, kunt u terecht bij de Ombudsdienst Verzekeringen, De Meeüsplantsoen 35 te 1000 Brussel (www.ombudsman.as). U hebt altijd de mogelijkheid om de tussenkomt van een rechter te vragen.

Raadpleeg ook: