Cookies. Blijkbaar accepteert uw browser geen cookies. Opgelet, het blokkeren van bepaalde cookies verhindert het correct functioneren van de website. Meer informatie
  Welkom bij AXA
Sign In

In een notendop

Een brand in de keuken, de koelcel geeft de geest, een voedselvergiftiging? Ontdek de belangrijkste, vrije of verplichte, verzekeringen om de groei van uw activiteit te behouden.

De lijst van voorgestelde verzekeringen is niet volledig. Ze is algemeen en houdt geen rekening met bijzonderheden eigen aan uw sector of persoonlijke omstandigheden. Voor een concrete analyse van uw situatie, vragen wij u contact op te nemen met uw makelaar.

Verplicht

Naast de noodzakelijke aansluiting bij een sociale zekerheidskas zijn deze verzekeringen verplicht om uw activiteit uit te mogen oefenen.

Beschikt u over een ruimte die toegankelijk is voor het publiek?
De verzekering "objectieve aansprakelijkheid Brand of Ontploffing"

De verzekering objectieve aansprakelijkheid bij brand of ontploffing is wettelijk verplicht voor een aantal voor het publiek toegankelijke instellingen. Zij betreft onder meer hotels en jeugdherbergen met meer dan vier kamers en een onthaalcapaciteit van ten minste tien klanten, evenals restaurants en cafés met een voor het publiek toegankelijke ruimte van meer dan 50 m². Ze dekt in geval van brand of ontploffing zowel de lichamelijke als de materiële schade die wordt toegebracht aan de slachtoffers, zelfs als u als uitbater geen enkele fout hebt gemaakt.

Het Koninklijk Besluit van 28 februari 1991 somt de instellingen op waarvoor men een verzekering objectieve aansprakelijkheid moet afsluiten.

Meer weten

Situatie

Tijdens een huwelijksfeest vat de feestdecoratie vuur en brandt het hele hotel uit. De verzekering komt tussen om de schade te dekken.

U opent een hotel of een motel ?
De verzekering "burgerrechtelijke aansprakelijkheid Uitbating"

De regionale wetgeving varieert naargelang de plaats van de activiteit, net als het aantal verplichte verzekeringen. Een verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid uitbating is in ieder geval verplicht, waar uw zaak ook gevestigd is.

Met de verzekering "burgerrechtelijke aansprakelijkheid uitbating" kunt u zich behoeden tegen de vergoedingen die van u kunnen worden geëist als gevolg van feiten die onder uw beroepsactiviteiten vallen en die binnen of buiten uw vestiging hebben plaatsgevonden en waarvoor u, uw onderneming of uw medewerkers aansprakelijk kunnen worden gesteld.

Hoewel deze verzekering niet verplicht is voor andere horecazaken, is het toch één van de meest afgesloten verzekeringen in de sector.

Meer weten

Situatie

Een klant glijdt uit op de natte vloer in de toiletten. De verzekering komt tussen om het slachtoffer te vergoeden.

Werft u personeel aan?
De "Arbeidsongevallenverzekering"

Als werkgever bent u verplicht om voor uw personeel een verzekering af te sluiten tegen letsels die zij oplopen door een arbeidsongeval of een ongeval op de weg van en naar het werk. Deze verzekering vergoedt de schade op basis van het loon van het slachtoffer in geval van overlijden of tijdelijke of permanente arbeidsongeschiktheid. Ze komt ook tussen in de medische kosten.

Meer weten

Situatie

Terwijl uw werknemer gerechten aan huis levert, maakt hij een val bij een klant waardoor hij enkele dagen werkonbekwaam is. De verzekering komt tussen om de schade van het slachtoffer te vergoeden.

De verzekering "burgerrechtelijke aansprakelijkheid Auto & Bestelwagen"

Deze verzekering is wettelijk verplicht voor iedereen die de weg op wil. Ze dekt de materiële en lichamelijke schade die aan derden wordt toegebracht bij een ongeval. Ze kan vrij worden aangevuld met verschillende opties, waaronder omnium- of bijstandsverzekeringen in het kader van privé- of professioneel gebruik van uw voertuig, in België of in het buitenland.

Meer weten

Situatie

Tijdens het parkeren beschadigt een foodtruck een verkeerslicht. De verzekering komt tussen om de herstellingskosten te dekken.

Essentieel

Hoewel ze niet verplicht zijn, worden ook deze verzekeringen heel vaak afgesloten. Ze helpen u de toekomst in alle sereniteit tegemoet te zien, rekening houdend met de risico’s ten opzichte van uw activiteit.

De verzekering "burgerrechtelijke aansprakelijkheid na levering"

Aanvullend op de verzekering BA uitbating, dekt de verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid na levering de vergoedingen die van u kunnen worden geëist wegens schade waarvoor u aansprakelijk zou zijn door uw producten na hun levering of door werken na hun uitvoering.

Meer weten

Situatie

Een klant klaagt dat hij een voedselvergiftiging heeft nadat hij bij u heeft gegeten. Hij heeft een medisch attest om dat aan te tonen. De verzekering komt tussen om de klant te vergoeden.

De brandverzekering

De brandverzekering vergoedt u bij schade veroorzaakt aan het gebouw en de inhoud ervan door, onder meer, brand, ontploffingen, storm, waterinsijpeling of daden van vandalisme of kwaad opzet. Indien u huurder bent, dekt deze verzekering uw huurdersaansprakelijkheid.

Geeft u kooklessen bij u thuis of wilt u uw eigen huis gebruiken voor professionele doeleinden? Breng uw verzekeraar op de hoogte, zodat die de brandverzekeringsovereenkomst kan aanpassen op basis van uw activiteiten.

Meer weten

Situatie

Door vorst is in de toiletten een leiding gebarsten. De kelder is ondergelopen en de voorraad is helemaal vernield. De verzekering komt tussen om nieuwe goederen aan te kopen.

Het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ)

Het staat vast dat het huidige wettelijk pensioen voor zelfstandigen ontoereikend is om uw levensstandaard te handhaven. Als zelfstandige hebt u er belang bij om nu al te starten met de opbouw van een aanvullend pensioen in de vorm van een spaarformule. Inderdaad, u kunt zelf uw wettelijk pensioen aanvullen door jaarlijks een bepaald bedrag te storten op basis van uw belastbaar inkomen, geplafonneerd volgens een wettelijk barema dat jaarlijks wordt herzien.

Twee vliegen in één klap.

Het VAPZ (Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen) is één van de meest interessante formules. Mits inachtneming van de wettelijke voorwaarden zijn de betaalde bijdragen volledig fiscaal aftrekbaar als beroepskosten. Aangezien uw belastbare basis vermindert, dalen ook uw sociale bijdragen. Uiteindelijk kunt u tot 70% recupereren van het bedrag dat u jaarlijks betaalt voor uw aanvullend pensioen.

Optioneel kunt u ook uw gezin beschermen in geval van overlijden of arbeidsongeschiktheid met een plots inkomensverlies als gevolg.

Het sociaal Vrij Aanvullend Pensioen (sociaal VAPZ)

Het principe is hetzelfde als voor het gewoon VAPZ maar minstens 10% van de bijdragen wordt toegekend aan een solidariteitsfonds. In geval van een arbeidsongeschiktheid van meer dan 90 dagen wordt de financiering van uw bijdragen ten laste genomen en int u tijdens uw eerste jaar van arbeidsongeschiktheid een maandelijkse rente die uw inkomstenverlies gedeeltelijk moet compenseren. Bovendien zal het bedrag dat u jaarlijks kunt storten voor uw pensioen nog hoger liggen dan dat van het gewoon VAPZ.

Meer weten

Situatie

Het wettelijk pensioen van een zelfstandige bedraagt gemiddeld € 900 per maand (bron: OESO 2016)

Voorbeeld

An, 30 jaar, is vrijgezel en heeft een belastbaar inkomen van 45.000 euro. Ze stort jaarlijks voor haar VAPZ het maximaal toegelaten bedrag, zijnde 3.187,04 euro (wettelijk geplafonneerd bedrag 2018). Hierdoor bespaart ze jaarlijks 1.371,61 euro aan inkomstenbelasting (belastingvermindering van 43,86%), plus 563,53 euro sociale bijdragen (vermindering met 18,02%). Uiteindelijk bedraagt de werkelijke kost van haar VAPZ maximaal 1.192,10 euro, zijnde 38,12% van het gestort bedrag. Als An de leeftijd van 65 jaar zal hebben bereikt, zal ze een brutokapitaal van 119.022,54 euro(*) opgebouwd hebben voor een belegging die uiteindelijk lager ligt dan 41.723,50 euro (1.192,10 x 35 jaar).

(*) Bedragen berekend op basis van een rentevoet van 0,75%

Praktisch

Deze verzekeringen dekken de specifieke risico's gekoppeld aan bepaalde van uw activiteiten, zoals het gebruik van bepaalde werktuigen en lokalen voor professioneel gebruik.

De diefstalverzekering

Aanvullend op de brandverzekering is er de diefstalverzekering, die ook de inhoud van het gebouw zoals onder meer het materiaal, de goederen of het geld in de kassa tegen diefstal dekt.

Meer weten

Situatie

U bent het slachtoffer van een inbraak met diefstal. Uw volledige champagnevoorraad werd gestolen. De verzekering komt tussen om de goederen te vergoeden.

Ontevreden?

Met eventuele klachten kan je terecht bij de dienst Customer Protection (Troonplein 1, 1000 Brussel of via ons contactformulier). Je ontvangt onmiddellijk een ontvangstbevestiging met het referentienummer waaronder jouw klacht is geregistreerd. Een beheerder wordt aan jou toegewezen en zorgt in alle neutraliteit voor je dossier.

Indien je niet akkoord gaat met de voorgestelde oplossing kan je je richten tot de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35 te 1000 Brussel (www.ombudsman.as).