Cookies. Blijkbaar accepteert uw browser geen cookies. Opgelet, het blokkeren van bepaalde cookies verhindert het correct functioneren van de website. Meer informatie
  Welkom bij AXA
Sign In

In een notendop

Vertraging bij de levering van een project, dossier kwijtgeraakt, klachten van een klant? Ontdek wat de belangrijkste, vrije of verplichte, verzekeringen zijn om de groei van uw activiteit te behouden.

De lijst van voorgestelde verzekeringen is niet volledig. Ze is algemeen en houdt geen rekening met bijzonderheden eigen aan uw sector of persoonlijke omstandigheden. Voor een concrete analyse van uw situatie, vragen wij u contact op te nemen met uw makelaar.

Verplicht

Naast de noodzakelijke aansluiting bij een sociale zekerheidskas zijn deze verzekeringen verplicht om uw activiteit uit te mogen oefenen.

Is uw beroep gereglementeerd ?
De verzekering "burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid"

Een gereglementeerd beroep is een beroep dat wordt uitgeoefend door personen met een in hun vakgebied erkend diploma, die gebonden zijn aan een deontologische code en die worden gecontroleerd door professionele instanties (bijvoorbeeld advocaten, architecten enz.). Deze personen zijn verplicht een verzekering beroepsaansprakelijkheid af te sluiten om de specifieke risico's van hun beroepsactiviteit te dekken.

De verzekering "burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid" is bedoeld voor zelfstandigen en bedrijven die als hoofdactiviteit intellectuele dienstverlening hebben. Ze beschermt de toekomst van uw activiteit tegen alles waarbij uw burgerrechtelijke aansprakelijkheid betrokken zou kunnen zijn en wat zware financiële gevolgen zou kunnen hebben, zoals een beroepsfout, verzuim of nalatigheid enz.

Is uw beroep niet gereglementeerd ?
Voor niet-gereglementeerde advies- en consultancyberoepen is deze verzekering niet verplicht. Toch is het één van de meest afgesloten verzekeringen in uw sector. Ze kan worden aangevuld met een verzekering rechtsbijstand.

Meer weten

Situatie

Een advocaat vergeet binnen de wettelijke termijn beroep aan te tekenen. Zijn klant keert zich tegen hem. De verzekering komt tussen om de vergoeding van de klant te dekken.

Werft u personeel aan?
De "Arbeidsongevallenverzekering"

Als werkgever bent u verplicht om voor uw personeel een verzekering af te sluiten tegen letsels die zij oplopen door een arbeidsongeval of een ongeval op de weg van en naar het werk. Deze verzekering vergoedt de schade op basis van het loon van het slachtoffer in geval van overlijden of tijdelijke of permanente arbeidsongeschiktheid. Ze komt ook tussen in de medische kosten.

Meer weten

Situatie

Uw zaak groeit als kool en u overweegt halftijds een secretaresse in dienst te nemen om u te assisteren. Uw secretaresse valt terwijl ze aan het werk is, met als gevolg dat ze een paar dagen arbeidsongeschikt is. De verzekering komt tussen om de schade van het slachtoffer te vergoeden.

De verzekering "burgerrechtelijke aansprakelijkheid Auto & Bestelwagen"

Deze verzekering is wettelijk verplicht voor iedereen die de weg op wil. Ze dekt de materiële en lichamelijke schade die aan derden wordt toegebracht bij een ongeval. Ze kan vrij worden aangevuld met verschillende opties, waaronder omnium- of bijstandsverzekeringen in het kader van privé- of professioneel gebruik van uw voertuig, in België of in het buitenland.

Meer weten

Situatie

In België gebeurt er gemiddeld iedere 13 minuten een auto-ongeval.

(Bron: FOD Economie – AD Statistiek 2017).

Essentieel

Hoewel ze niet verplicht zijn, worden ook deze verzekeringen heel vaak afgesloten. Ze helpen u de toekomst in alle sereniteit tegemoet te zien, rekening houdend met de risico’s ten opzichte van uw activiteit.

Verzekering van elektronische en informaticamaterieel

Deze verzekering dekt uw bureautica-, elektronische en informaticamaterieel tegen diefstal en tegen alle onvoorzienbare en plotselinge stoffelijke schade. Ze kan voordelig worden aangevuld met een verzekering tegen cyberrisico's.

Meer weten

Situatie

U morst een kop koffie over het klavier van uw computer. De verzekering komt tussen in de aankoop van een nieuwe pc en de kosten voor het wedersamenstellen van uw gegevens op basis van uw laatste back-up.

Het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ)

Het staat vast dat het huidige wettelijk pensioen voor zelfstandigen ontoereikend is om uw levensstandaard te handhaven. Als zelfstandige hebt u er belang bij om nu al te starten met de opbouw van een aanvullend pensioen in de vorm van een spaarformule. Inderdaad, u kunt zelf uw wettelijk pensioen aanvullen door jaarlijks een bepaald bedrag te storten op basis van uw belastbaar inkomen, geplafonneerd volgens een wettelijk barema dat jaarlijks wordt herzien.

Twee vliegen in één klap.

Het VAPZ (Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen) is één van de meest interessante formules. Mits inachtneming van de wettelijke voorwaarden zijn de betaalde bijdragen volledig fiscaal aftrekbaar als beroepskosten. Aangezien uw belastbare basis vermindert, dalen ook uw sociale bijdragen. Uiteindelijk kunt u tot 70% recupereren van het bedrag dat u jaarlijks betaalt voor uw aanvullend pensioen.

Optioneel kunt u ook uw gezin beschermen in geval van overlijden of arbeidsongeschiktheid met een plots inkomensverlies als gevolg.

Het sociaal Vrij Aanvullend Pensioen (sociaal VAPZ)

Het principe is hetzelfde als voor het gewoon VAPZ maar minstens 10% van de bijdragen wordt toegekend aan een solidariteitsfonds. In geval van een arbeidsongeschiktheid van meer dan 90 dagen wordt de financiering van uw bijdragen ten laste genomen en int u tijdens uw eerste jaar van arbeidsongeschiktheid een maandelijkse rente die uw inkomstenverlies gedeeltelijk moet compenseren. Bovendien zal het bedrag dat u jaarlijks kunt storten voor uw pensioen nog hoger liggen dan dat van het gewoon VAPZ.

Meer weten

Situatie

Het wettelijk pensioen van een zelfstandige bedraagt gemiddeld € 900 per maand (bron: OESO 2016)

Voorbeeld

An, 30 jaar, is vrijgezel en heeft een belastbaar inkomen van 45.000 euro. Ze stort jaarlijks voor haar VAPZ het maximum toegelaten bedrag, zijnde 3.187,04 euro (wettelijk geplafonneerd bedrag 2018). Hierdoor bespaart ze jaarlijks 1.371,61 euro aan inkomstenbelasting (belastingvermindering van 43,86%), plus 563,53 euro sociale bijdragen (vermindering met 18,02%). Uiteindelijk bedraagt de werkelijke kost van haar VAPZ maximaal 1.192,10 euro, zijnde 38,12% van het gestort bedrag. Als An de leeftijd van 65 jaar zal hebben bereikt, zal ze een brutokapitaal van 119.022,54 euro(*) opgebouwd hebben voor een belegging die uiteindelijk lager ligt dan 41.723,50 euro (1.192,10 x 35 jaar).

(*) Bedragen berekend op basis van een rentevoet van 0,75%

Praktisch

Deze verzekeringen dekken de specifieke risico's gekoppeld aan bepaalde van uw activiteiten, zoals het gebruik van bepaalde werktuigen en lokalen voor professioneel gebruik.

De brandverzekering

De brandverzekering vergoedt u bij schade veroorzaakt aan het gebouw en de inhoud ervan door, onder meer, brand, ontploffingen, storm, waterinsijpeling of daden van vandalisme of kwaad opzet. Indien u huurder bent, dekt deze verzekering uw huurdersaansprakelijkheid.

Bent u van plan om uw woning te gebruiken voor professionele doeleinden? Informeer uw verzekeraar zodat hij uw brandcontract kan aanpassen in functie van uw activiteiten.

Meer weten

Situatie

Na brandstichting wordt de toegangsdeur van een advocatenkantoor vernield. De verzekering komt tussen in de kosten om de vervanging van de deur te dekken.

De diefstalverzekering

Aanvullend op de brandverzekering is er de diefstalverzekering, die ook de inhoud van het gebouw zoals onder meer het materieel, de goederen of het geld in de kassa tegen diefstal dekt.

Meer weten

Situatie

Er wordt een inbraak met diefstal gepleegd bij een consultancybureau. De verzekering komt tussen en dekt de kosten om het gestolen materieel te vervangen.

Ontevreden?

Met eventuele klachten kan je terecht bij de dienst Customer Protection (Troonplein 1, 1000 Brussel of via ons contactformulier). Je ontvangt onmiddellijk een ontvangstbevestiging met het referentienummer waaronder jouw klacht is geregistreerd. Een beheerder wordt aan jou toegewezen en zorgt in alle neutraliteit voor je dossier.

Indien je niet akkoord gaat met de voorgestelde oplossing kan je je richten tot de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35 te 1000 Brussel (www.ombudsman.as).