Cookies. Blijkbaar accepteert uw browser geen cookies. Opgelet, het blokkeren van bepaalde cookies verhindert het correct functioneren van de website. Meer informatie
  Welkom bij AXA
Sign In

hoe vul ik mijn pensioen aan en betaal ik minder belastingen als zelfstandige ?

​de drie pijlers van het Belgische pensioensysteem voor zelfstandigen

Het pensioenstelsel bestaat uit drie pijlers. De eerste pijler is het wettelijk pensioen en is dus voor alle zelfstandigen gelijk, de twee andere pijlers zijn extralegaal en hebben als doel u in de toekomst een meer comfortabel pensioen te geven.

  • het wettelijk pensioen dat wordt geregeld door de overheid,
  • de extralegale aanvullende pensioenen in het kader van zijn beroepsactiviteit (hoofdzakelijk VAPZ en IPT),
  • het individuele en vrijwillige pensioen (pensioensparen, individuele levensverzekering, ...).

het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ)

Zoals de naam al aangeeft, is dit aanvullende pensioen enkel bestemd voor zelfstandigen, hun helpers en meewerkende echtgenoten, alsook voor zelfstandige zaakvoerders. Het gaat hier om een individuele levensverzekering die een aantrekkelijke aanvulling vormt op het wettelijk pensioen. Het idee is om elk jaar een bedrag dat wettelijk bij koninklijk besluit is vastgelegd, te storten in een pensioenspaarpot. Deze premie kunt u dan aftrekken van uw belastbaar inkomen als beroepskost tot het wettelijke plafond. De zelfstandige betaalt op die manier ook minder sociale bijdragen want het totaal aan premies dat wordt gestort in het VAPZ, wordt verrekend.

Er bestaan twee soorten VAPZ's:

  • het gewone VAPZ, waarvan het maximumbedrag voor 2015 vastligt op 3027,09 euro en waarvan het plafond niet hoger mag liggen dan 8,17% van de inkomsten waarop de sociale bijdragen worden geheven;
  • het sociale VAPZ, waarvan het maximumbedrag voor 2015 vastligt op 3482,82 euro en waarvan het plafond niet hoger mag liggen dan 9,40% van de inkomsten waarop de sociale bijdragen worden geheven; 10% van de gestorte premies wordt overgeheveld naar solidariteitsprestaties.

Deze VAPZ's bieden zowel fiscale (belastingvermindering), als sociale (vermindering van de sociale bijdragen) als financiële voordelen (aanvullend pensioenkapitaal).

pensioensparen

Pensioensparen kan iedereen. Het kan op twee verschillende manieren: ofwel een pensioenspaarplan bij een bank met een niet-gewaarborgd rendement ofwel een pensioenverzekering bij een verzekeringsmaatschappij met een gewaarborgd rendement. Een werknemer kan 940 euro per jaar aftrekken van zijn belastingen en geniet zo een belastingvermindering van 30% (282 euro).

de individuele pensioentoezegging (IPT)

Een individuele pensioentoezegging kan enkel worden afgesloten door een onderneming ten gunste van zijn zelfstandige bedrijfsleider die een regelmatig maandsalaris ontvangt. Het is de onderneming die de premies betaalt aan de verzekeringsmaatschappij die het pensioenfonds beheert. De bedrijfsleider zal dan op het moment dat hij met pensioen gaat, een pensioen uitgekeerd krijgen. De stortingen die de onderneming voor hem doet, kunnen tot het wettelijke plafond door de onderneming worden afgetrokken als beroepskosten. De stortingen worden niet beschouwd als voordelen van alle aard in hoofde van de zelfstandige.. 

Opgelet: vergeet niet dat in alle gevallen de befaamde 80%-regel van toepassing is: de som van het wettelijk pensioen + het aanvullend pensioen van de 2e pijler mag nooit meer bedragen dan 80% van de laatste brutobezoldiging van de begunstigde. Is dit toch het geval, dan verliest deze het fiscale voordeel.

 De drie aanvullende pensioenstelsels zijn cumuleerbaar zolang de 80%-regel wordt gerespecteerd. Het is voor een zelfstandige dus voordelig om zijn pensioenspaarpotje te spreiden en bij een verzekeringsmaatschappij meerdere aanvullende verzekeringen af te sluiten om zo aan het einde van zijn loopbaan een zo comfortabel mogelijk pensioen te genieten.