Cookies. Blijkbaar accepteert uw browser geen cookies. Opgelet, het blokkeren van bepaalde cookies verhindert het correct functioneren van de website. Meer informatie
  Welkom bij AXA
Sign In

wat zijn de voordelen van een groepsverzekering ?

De aanvullende pensioenen behoren tot de tweede pijler van het Belgische pensioenstelsel. Werkgevers die een aanvullend pensioen voor hun werknemers voorzien, zijn wettelijk verplicht om hiervoor een externe maatschappij in te schakelen, hetzij een verzekeringsmaatschappij, hetzij een instelling voor bedrijfspensioenvoorziening (vroeger ook 'pensioenfonds' genaamd). Wordt de verzekering voor aanvullend pensioen afgesloten bij een verzekeringsmaatschappij en geldt ze voor een groep werknemers, dan gaat het om een groepsverzekering.


wat is een groepsverzekering?

Het is een verzekeringscontract dat wordt afgesloten door de werkgever ten voordele van een groep of al zijn medewerkers. De werkgever betaalt premies om een pensioenreserve op te bouwen (kapitaal of rente) die later zal worden uitgekeerd aan de aangesloten werknemer. De werknemer vermeerdert zo zijn wettelijk pensioen. Hij kan dit aanvullend pensioen opnemen bij zijn pensionering. Als  men overlijdt vooraleer  men op pensioen gaat, zal het tot op het moment van zijn/haar overlijden opgebouwde kapitaal worden doorgestort naar zijn begunstigde(n).

De groepsverzekering kan ook andere waarborgen aanbieden zoals een gewaarborgd inkomen in geval van arbeidsongeschiktheid, vrijstelling van de sociale bijdragen bij arbeidsongeschiktheid, een tijdelijke wezenrente, of ook een aanvullend overlijdenskapitaal ten gevolge van een overlijden door ongeval.

hoe kan ik een groepsverzekering aangaan?

Elke loontrekkende in een onderneming die valt onder de in de groepsverzekeringsovereenkomst gedefinieerde categorie, heeft er recht op. De formules verschillen daarentegen per onderneming want het is de werkgever die bepaalt welke oplossing hij het beste vindt. Hij kan beslissen om alles te betalen, de kosten met de werknemer te delen of zelfs om de werknemer alles te laten betalen en enkel de beheerskosten voor zijn rekening te nemen.

Ook wie als  zelfstandige voor een bedrijf werkt kan zich aansluiten voor een groepsverzekering of een IPT (individuele pensioentoezegging).

wat zijn de voordelen ervan?

De groepsverzekering is interessant voor de werkgever want het is de beste manier om loontrekkenden op een extralegale manier te belonen. Een groepsverzekering is zowel voor de werknemer als voor de werkgever fiscaal aantrekkelijker dan een loonsverhoging.

Als de werknemer van job verandert, kunnen de reserves worden overgedragen naar de pensioeninstelling van zijn nieuwe werkgever of blijft de verzekeringsovereenkomst bestaan tot aan de uitbetaling bij de op pensioen stelling .

In een groepsverzekering is het mogelijk om een deel van het kapitaal vooraf uitbetaald te krijgen om binnen de Europese Economische Ruimte een woning te kopen, te bouwen of te renoveren, wat belastbare inkomsten opbrengt. 

welke belasting?

De groepsverzekering wordt één keer belast, op het moment van de uitbetaling. Als de groepsverzekering wordt uitgekeerd in kapitaal, wordt er een solidariteitsbijdrage van maximum 2% en een RIZIV-inhouding van 3,55% geheven op het brutobedrag. Op het op deze manier berekende bedrag is de aangeslotene persoonsbelasting verschuldigd (tussen 16,5 en 20% indien de werknemer het bedrag ontvangt tussen zijn 60 en 64 jaar, en 10% indien hij wacht tot hij 65 is en tot op die leeftijd ook een beroepsactiviteit heeft uitgeoefend).

 

Een goede groepsverzekering maakt het de werkgever - zelfs van een kleine onderneming - makkelijker om kandidaten te  recruteren en zijn werknemers een betere aanvullende en fiscaal aantrekkelijke verloning aan te bieden. Als u nog geen groepsverzekering hebt afgesloten voor uw onderneming, kaart dit dan zeker eens aan bij uw verzekeraar.