AXA gebruikt cookies om een vlotter bezoek aan de website mogelijk te maken. Akkoord Meer informatie
Cookies. Blijkbaar accepteert uw browser geen cookies. Opgelet, het blokkeren van bepaalde cookies verhindert het correct functioneren van de website. Meer informatie
  Welkom bij AXA
Sign In

U hebt medische kosten door het arbeidsongeval

Wie betaalt ze u terug: uw ziekenfonds of de verzekeraar?

Uw verzekeraar betaalt u de medische kosten terug die verband houden met het arbeidsongeval (doktershonoraria, medicatie, protheses, hospitalisatie, bepaalde verplaatsingskosten …). Voorwaarde: stuur de ORIGINELE bewijsstukken naar de verzekeraar en niet naar uw ziekenfonds. De verzekeraar kan en mag de kosten immers wettelijk niet terugbetalen op basis van een kopie, mail of fax. 

Welke zijn de originele bewijsstukken die u naar de verzekeraar moet sturen?

 • Het getuigschrift voor verstrekte hulp (= het document dat u ontvangt bij een raadpleging bij de arts).
 • De gedetailleerde ziekenhuisfactuur en het bijhorende 'Groen attest' dat voluit ‘globaal attest voor verstrekte medische zorgen door de ziekenhuisinstanties’ heet.  

Wat als u de originele bewijsstukken toch naar uw ziekenfonds gestuurd hebt?

Vraag dan aan uw ziekenfonds om een kwijtschrift van de prestaties die het u terugbetaald heeft.

Bij ontvangst van dit kwijtschrift betaalt de verzekeraar u het eventuele remgeld terug.

Opgelet: Vergeet in dit geval niet de totale factuur te betalen aan het ziekenhuis

Hoeveel krijgt u terugbetaald en onder welke voorwaarden?

De algemene regel: als uw dossier aanvaard is, worden alle gangbare medische kosten terugbetaald volgens het RIZIV-barema.

Maar in sommige gevallen hangt deze terugbetaling ook af van het soort zorgen en prestaties:

Moet u vooraf het akkoord van de verzekeraar vragen voor een medische behandeling? Kiest u vrij uw arts, medicatie …?

U kiest vrij uw arts, arts-specialist, verzorgingsinstelling, apotheker, kinesist …

Voor bepaalde zorgen (bv. esthetische correcties, prothesen en niet door de RIZIV opgenomen behandelingen) is het echter verplicht vooraf een akkoord van terugbetaling te vragen aan de verzekeraar, ook als uw dossier al aanvaard is als arbeidsongeval. Voor andere kosten is een voorafgaand akkoord wenselijk.  

Wat met de supplementen boven het RIZIV-barema?

De supplementen boven dit barema zijn voor uw rekening. De arbeidsongevallenverzekeraar moet immers slechts tot beloop van dit barema terugbetalen.

Goede raad!

 • Informeer u altijd bij uw werkgever. Misschien heeft hij wel een aanvullende verzekering afgesloten voor deze supplementen (= de extralegale of bovenwettelijke dekking).
 • Bent u langer dan één dag gehospitaliseerd en hebt u zelf een hospitalisatieverzekering afgesloten? Mogelijk zal deze verzekering de supplementen vergoeden. 

En wat als de verzekeraar helemaal niet kan tussenkomen?

Wij raden u aan u tot uw ziekenfonds te wenden.  

De terugbetaling van de erelonen van uw arts, artsen-specialist en kinesitherapeut

De medische prestaties die het rechtstreekse gevolg zijn van het ongeval worden terugbetaald tegen 100% van het ziekteverzekeringstarief (het zgn. RIZIV-barema) en dat op basis van de ORIGINELE stukken.

Goede raad!

 • Vraag aan uw arts of de arts-specialist om zijn ereloon rechtstreeks naar de verzekeraar te sturen met duidelijke vermelding van het dossiernummer.
 • Voor de kinesitherapiebehandelingen vraagt u best vooraf het akkoord aan de verzekeraar. Voeg een kopie van het originele voorschrift van uw arts bij uw aanvraag (de kinesist heeft het origineel nodig om de terugbetaling te krijgen van zijn ereloon).

Is het normaal dat de verzekeraar u minder terugbetaalt dan de erelonen die u betaald heeft?

De verzekeraar moet slechts terugbetalen wat is voorzien in het ziekteverzekeringstarief.
Soms worden er erelonen aangerekend die boven dit tarief liggen: in dat geval moet u zelf het verschil ten laste nemen.

Goede raad!

 • Let er vooral op of uw arts ‘geconventioneerd’ is. Die mag u dan niet méér aanrekenen dan het ziekteverzekeringstarief. U kunt hier de RIZIV-tarieven raadplegen. 

De terugbetaling van de voorgeschreven medicatie

Deze wordt volledig terugbetaald op voorlegging van een medisch voorschrijft en een kasticket.
Deze medicatie moet natuurlijk het rechtstreekse gevolg zijn van het ongeval. 

De terugbetaling van de hospitalisatiekosten

De tussenkomst bij hospitalisatie is beperkt tot de normale ligdagprijs t.t.z. de prijs van een bed in een gemeenschappelijke kamer.
De opleg die het ziekenhuis aanrekent voor een één- of tweepersoonskamer, is voor uw rekening. Dit geldt ook voor de persoonlijke onkosten (bv. de huur van een tv-toestel, het telefoon-, internet- en drankgebruik).

Goede raad!

 • Wilt u zekerheid over de terugbetaling, vraag vooraf het akkoord aan de verzekeraar.
 • Vraag vooraf aan het ziekenhuis om de facturen rechtstreeks naar de verzekeraar te sturen. Vraag ook om uw dossiernummer te vermelden.
 • De supplementen boven het RIZIV-tarief zijn misschien gedekt in een aanvullende- of hospitalisatieverzekering die uzelf of uw werkgever afgesloten heeft. Het loont de moeite om dit ook vooraf na te gaan! 

De terugbetaling van het dringende ziekenvervoer en/of de ambulancekosten

Bij ziekenvervoer op de dag van het ongeval

De vervoerskosten per ziekenwagen worden terugbetaald. Bezorg hiervoor de originele ambulancefactuur aan de verzekeraar.

Bij ziekenvervoer de dag na het ongeval

De verzekeraar betaalt de reële kosten van de verplaatsing met de ziekenwagen of per taxi terug als daar gegronde medische redenen voor zijn. Vraag hiervoor een medisch attest aan uw arts en best ook het voorafgaande akkoord van de verzekeraar. 

De terugbetaling van prothesen en orthopedische toestellen (halskraag, brace, elleboogbeschermer …)

Prothesen en orthopedische toestellen worden vergoed als ze medisch noodzakelijk zijn. Hun gebruik moet uiteraard het rechtstreekse gevolg van het ongeval zijn.
Na akkoord van de raadsarts worden deze kosten terugbetaald, inclusief de kosten van hun onderhoud en vernieuwing. Hetzelfde geldt voor de kosten voor het herstellen of vervangen van een bestaande prothese die beschadigd werd door het ongeval.

De prijzen van sommige prothesen en orthopedische toestellen zijn opgenomen in de RIZIV-barema’s (met een nomenclatuurnummer t.t.z. de RIZIV-code voor de medische prestatie en het bijhorend ereloon).

Goede raad!

 • Vraag vooraf het akkoord van de verzekeraar voor de terugbetaling van de prothese- en orthesekosten alsook voor de onderhouds- en vernieuwingskosten.
 • Vraag aan de leverancier om het bestek rechtstreeks naar de verzekeraar te sturen. Als de verzekeraar akkoord gaat met dat bestek, zal hij aan de leverancier vragen de factuur te sturen zodat hij hem rechtstreeks kan betalen.  

De terugbetaling van brilschade

Uw bril wordt beschadigd of vernietigd door het ongeval. Wat krijgt u terugbetaald?

 • Is de schade herstelbaar? Stuur dan de herstellingsfactuur naar de verzekeraar die ze dan zal terugbetalen.
 • Is de schade te omvangrijk om te herstellen? Dan komt de verzekeraar tussen in de kosten van vervanging door een gelijkwaardige bril (montuur en glazen). Stuur naar de verzekeraar:
  • de beschadigde bril (montuur en glazen) als bewijs van de schade en, zo mogelijk, de oorspronkelijke aankoopfactuur. Indien u die factuur niet meer hebt, kan de opticien u een kopie geven tot 5 jaar na de aankoop.
  • het prijsbestek voor een nieuwe bril.

Belangrijk om te weten!

 • Het moet gaan om een bril die gedragen wordt om een medische reden bv. om het zicht te corrigeren.
 • Maakt u van de gelegenheid gebruik om een montuur die luxueuzer is of een ander type glazen aan te schaffen, dan draagt u uiteraard zelf de meerkosten.  

De terugbetaling van de kosten voor tandschade

In geval van schade aan een bestaande tandprothese

 • Kan de schade hersteld worden? Dan betaalt de verzekeraar de herstellingskosten volledig terug.
 • Moet de prothese vervangen worden? Dan betaalt de verzekeraar de kosten van een nieuwe prothese van een gelijkwaardige kwaliteit. 

In geval van een tandletsel

 • De kosten voor de voorlopige verzorging en behandeling (bv. het trekken van een tand, een radiografie of een voorlopige vulling) worden terugbetaald op basis van het RIZIV-tarief.
 • De kosten van de definitieve tandprothese (plaatsen of vernieuwen):
  • in de regel worden zij terugbetaald tegen wettelijk vastgelegde en jaarlijks geïndexeerde tarieven (*)
  • voor bepaalde tandprothesen is geen kostprijs vastgelegd.(*) Zij worden terugbetaald tegen de werkelijke kostprijs voor zover die redelijk is in vergelijking met het tarief van vergelijkbare verstrekkingen die wel op de lijst staan van tandprothesen waarvoor een kostprijs bepaald is.  

(*) In beide gevallen is het voorafgaand akkoord van de verzekeraar noodzakelijk!  
De procedure hiervoor verloopt als volgt:

1. U vraagt aan uw behandelende tandarts:

 • de volgende wettelijke formulieren in te vullen en te tekenen:
  • het attest van vaststelling van tand- en mondletsels ten gevolge van een arbeidsongeval
  • een behandelingsplan (die steekkaart kunt u hier downloaden).
   Een goede raad: het is aangewezen om deze twee documenten zo volledig mogelijk te laten invullen want ze moeten de opgelopen schade bewijzen.
 • de documenten betreffende de diagnostische onderzoeken ter inzage te houden van de raadstandarts van de verzekeraar.

2. U stuurt de twee ingevulde en getekende wettelijke formulieren terug naar de verzekeraar. Mogelijk volgt er een onderzoek bij de raadstandarts van de verzekeraar. 

3. Na schriftelijke goedkeuring door de verzekeraar van de aan te brengen prothese kan uw Behandelende tandarts overgaan tot definitief herstel.

4. Na ontvangst van de factuur voor de definitieve herstellingswerken stuurt de verzekeraar u het regelingsvoorstel voor tussenkomst in de toekomstige vernieuwings- en/of onderhoudskosten.  

De terugbetaling van specifieke of alternatieve behandelingen (osteopathie, homeopathie …)

Alternatieve geneeswijzen zijn doorgaans niet erkend door het RIZIV. Zij worden dus niet altijd terugbetaald door de arbeidsongevallenverzekeraar.

Vraag daarom vooraf aan de verzekeraar of dergelijke behandeling wordt terugbetaald.  

Welke verplaatsingskosten worden terugbetaald door de verzekeraar?

 • uw verplaatsingen voor een verzorging, een medische behandeling of een medisch onderzoek (bezoek aan arts, ziekenhuis, kinesist …) die het gevolg zijn van het ongeval
 • uw verplaatsingen op vraag van de verzekeraar, of van personen die handelen in zijn naam
 • uw verplaatsingen op vraag van de rechtbank, de arbeidsinspectie of het Fonds voor Arbeidsongevallen
 • de reis van een familielid (partner, kinderen, ouders) bij een hospitalisatie van minstens 2 dagen:
  • bij een hospitalisatie van 2 tot 7 dagen heeft één van vermelde personen recht op de vergoeding van één verplaatsing heen en terug,
  • per bijkomende periode van drie dagen na de 7 dagen heeft één van deze personen recht op de vergoeding van een bijkomende verplaatsing heen en terug,
  • bij levensgevaar hebben uw partner en één kind recht op de vergoeding van één reis per dag heen en terug. 

Hoeveel wordt terugbetaald in al deze gevallen?

 • de werkelijke kosten voor het openbaar vervoer
 • 0,2479 euro/km als de verplaatsing gebeurt met een ander vervoermiddel en op voorwaarde dat de afgelegde afstand minstens 5 km heen en terug bedraagt. 

Hoe vraagt u terugbetaling?

Gebruik volgend formulier en voeg de bewijsstukken (= de stukken die bewijzen dat u zich aangeboden hebt) bij. 

Welke verplaatsingskosten worden NIET terugbetaald door de verzekeraar?

 • uw verplaatsingen om praktische redenen (bezoek aan werkgever, ziekenfonds, apotheker …)
 • uw verplaatsingen naar de controlearts van uw ziekenfonds of de verzekeraar van de tegenpartij
 • uw parkeerkosten
 • uw taxikosten zonder voorafgaand, medisch gemotiveerd akkoord van de verzekeraar. 
 

Om deze handleiding correct te kunnen lezen, moet u dit weten

 • De letsels, de arbeidsongeschiktheid, en de kosten waarvan sprake moeten het rechtstreekse gevolg zijn van een erkend arbeidsongeval of arbeidswegongeval.
 • In plaats van ‘Wetsverzekering arbeidsongevallen’ gebruiken we in de tekst ‘arbeidsongevallenverzekering’ of zelfs gewoon ‘verzekering’. ‘Wetsverzekeraar arbeidsongevallen’ wordt dan ‘arbeidsongevallenverzekeraar’ of ‘verzekeraar’.
 • Als u het woord ‘arbeidsongeval’ leest, worden hiermee zowel een arbeidsongeval als een arbeidswegongeval bedoeld, tenzij het uitdrukkelijk anders vermeld wordt.