Ga naar de hoofdinhoud

Formules

Onze aansprakelijkheids-verzekeringen

Een efficiënte bescherming tegen schadeclaims van derden

De burgerlijke aansprakelijkheid (BA) voor nijverheids- en handelsbedrijven

(ook gekend als BA uitbating en BA na levering) 

 

Deze verzekering vergoedt derden die schade zouden hebben geleden waarvoor u aansprakelijk wordt gehouden en die veroorzaakt wordt:

 • Bij het uitoefenen van de beroepsactiviteit van uw onderneming
 • Door producten en de goederen die uw onderneming heeft geleverd
 • Door de werken uitgevoerd die uw onderneming heeft uitgevoerd.

De verzekering BA Uitbating kan nog aangevuld worden met een rechtsbijstandsverzekering en met facultatieve uitbreidingen, zoals onder meer de toevertrouwde goederen.

 

Een verwittigd klant is er twee waard

Lees dus zeker wat u moet weten voor u bij ons uw aansprakelijkheidsverzekering afsluit.

Elke dekking heeft zijn beperkingen, vergoedingsplafonds, vrijstellingen en uitsluitingen. De belangrijkste uitsluitingen/beperkingen van het product zijn de volgende:

 

 • De verzekering BA Uitbating dekt niet de schade veroorzaakt door een motorrijtuig, asbest, de aansprakelijkheid van maatschappelijke lasthebbers, boetes, …
 • De verzekering BA Na Levering dekt niet de schade voortvloeiend uit radioactiviteit, de tienjarige aansprakelijkheid, de schadelijkheid van afvalstoffen, boetes, …

BA Garage

Bent u garagehouder?

 

Dit specifiek product verzekert uw aansprakelijkheid, ook in de volgende gevallen:

 • Schade aan voertuigen (toebehoren en onderdelen inbegrepen) bij de bevoorrading met brandstof of aan voertuigen die u toevertrouwd waren om eraan te werken
 • Schade door smeerbruggen en autoliften
 • (Poging tot) Diefstal van voertuigen van derden die zich in de installaties van de onderneming bevinden ingeval uw aansprakelijkheid betrokken is
 • Schade aan de organen of gedeelten van de voertuigen waaraan gewerkt wordt.

Deze verzekering kan aangevuld worden met een rechtsbijstandsverzekering.

 

Een verwittigd klant is er twee waard

Lees dus zeker wat u moet weten voor u bij ons uw verzekering BA Garage afsluit.

Elke dekking heeft zijn beperkingen, vergoedingsplafonds, vrijstellingen en uitsluitingen. De belangrijkste uitsluitingen/beperkingen van het product zijn de volgende:

 • De verzekering BA Garage dekt niet de schade aan wrakken, asbest, de aansprakelijkheid van maatschappelijke lasthebbers, …

 

Beroepsaansprakelijkheid

Oefent u een vrij beroep uit?

 

Deze verzekering dekt uw aansprakelijkheid tijdens de uitoefening van uw beroep. Zij is in feite geschikt om de aansprakelijkheid van personen of vennootschappen met dienstverlening als hoofdactiviteit, te verzekeren.

De verzekering kan aangepast worden aan iedere sector van activiteiten uitgeoefend door de dienstverleners. We kunnen bij voorbeeld specifieke voorwaarden aanbieden aan bouwactoren, vastgoedmakelaars, studiebureaus, boekhouders, accountants, consulenten, bedrijfsleiders, bedrijfsrevisoren, onderwijzers, artsen, paramedici, dierenartsen, landmeters-experten, gerechtelijke lasthebbers en voor tijdelijke opdrachten.

Deze verzekering kan aangevuld worden met een rechtsbijstandverzekering.

 

Een verwittigd klant is er twee waard


Lees dus zeker wat u moet weten voor u bij ons uw verzekering BA Beroep afsluit.

Elke dekking heeft zijn beperkingen, vergoedingsplafonds, vrijstellingen en uitsluitingen. De belangrijkste uitsluitingen/beperkingen van het product zijn de volgende:

 • De verzekering BA Beroep dekt niet de eisen met betrekking tot betwisting van erelonen en kosten, de schade voortvloeiend uit een voor de verzekerde wettelijk verboden activiteit, de schade voortvloeiend uit radioactiviteit of asbest, de eisen voor verontreiniging, …

Objectieve aansprakelijkheid bij brand of ontploffing

(verplicht voor bepaalde ondernemingen met voor het publiek toegankelijke ruimtes)


Deze verzekering vergoedt derden die lichamelijke en/of stoffelijke schade oplopen in uw onderneming ten gevolge van een brand of ontploffing.

 

Een verwittigd klant is er twee waard

 • Herhaaldelijke schade door het niet nemen van voorzorgsmaatregelen
 • Schade veroorzaakt door dronkenschap of soortelijke toestand van de verzekerde
 • Zaakschade die het gevolg is van om het even welke aansprakelijkheid van de verzekerde, die verzekerbaar is door de dekking
 • Huurdersaansprakelijkheid, Gebruikersaansprakelijkheid of Verhaal van derden van een Brandverzekering
 • Dekkingsbeperking voor het bedrag boven de wettelijke vergoedingsgrenzen zoals voorzien in de Wet van 30 juli 1979

De producten aansprakelijkheidsverzekeringen vermeld op deze webpagina zijn schadeverzekeringen onderworpen aan het Belgische recht. Deze verzekeringen worden onderschreven voor een minimale duurtijd van 1 jaar, met de mogelijkheid tot stilzwijgende vernieuwing. Wij raden u aan om de productfiches te raadplegen alsook de algemene voorwaarden die van kracht zijn en die het geheel van de toepasselijke modaliteiten van onze verzekeringsdekkingen hernemen, aandachtig te lezen.

Deze documenten zijn beschikbaar bij uw tussenpersoon die te uwer beschikking staat voor iedere bijkomende inlichting.

Uw makelaar staat altijd aan je zijde 

Uw makelaar staat altijd aan uw zijde

 • Met vrijblijvend en persoonlijk advies
 • Het geven van een offerte
 • Hulp bij schade
 • Ook bij u in de buurt
Contacteer me

Niet helemaal tevreden?

Samen op zoek naar een oplossing

NEEM CONTACT OP

Hebt u een klacht, vul dan het contactformulier van onze afdeling Customer Protection in. U krijgt dan onmiddellijk een ontvangstbevestiging met het referentienummer van uw klacht. En de naam van onze collega die, in alle neutraliteit, voor uw dossier zorgt.

Vul het klachtformulier in

Of stuur een brief naar Customer Protection - t.a.v. Wouter Panneel (met de vermelding ‘persoonlijk en vertrouwelijk’) - Troonplein 1 – 1000 Brussel.


Gaat u niet akkoord met de door ons voorgestelde oplossing?
Dan kan u terecht bij de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35 te 1000 Brussel of op www.ombudsman.as