NL

Technische verzekeringen

Een compleet gamma

Voor vast, mobiel en draagbaar materieel

De apparatuur en machines van uw onderneming zijn voor u essentieel. Denken we hierbij aan productiemachines, controleapparatuur, werfkranen of informaticamaterieel zoals printers, laptops, servers … Een klein defect en het hele productieproces kan stilvallen.

 

De verzekering full machinery & IT dekt het betrokken materieel bij:

 • Onvoorzienbare en plotselinge stoffelijke schade, op voorwaarde dat het materieel bedrijfsklaar is (wat wil zeggen na montage en na bevredigende proeven van ingebruikname)
 • Poging tot diefstal en diefstal.

Bovendien is het principe ‘alle risico’s behalve’ van toepassing, waardoor, zoals de naam het zegt, alles wat niet specifiek uitgesloten is, gedekt is.

Kan uw beschadigde materieel worden hersteld? Dan wordt de herstellingsfactuur terugbetaald, rekening houdend met eventuele slijtage van regelmatig te vervangen elementen.

Moet uw materieel volledig worden vervangen? Dan houden we, afhankelijk van het type materieel, rekening met:

 • De nieuwwaarde (voor informatica- en kantoormaterieel)
 • De werkelijke waarde (voor alle andere materieel). Hier wordt ook de waarde van eventuele brokstukken of nog bruikbare stukken in mindering gebracht.

Deze verzekering richt zich tot elke onderneming: van zeer kleine tot grote.

Aanvullende dekkingen

Binnen de basisdekkingen worden, bij een gedekt schadegeval, enkele aanvullende dekkingen automatisch toegekend. Onder andere schade

 • Bij verplaatsing en toevallig transport van vast materieel
 • Aan de voetstukken en funderingen
 • Tijdens het vervoer per vliegtuig van draagbaar elektronisch en informaticamaterieel.

En dit tot 15.000 euro per schadegeval. Schade aan het vervangingsmaterieel wordt onder dezelfde voorwaarden gedekt. Zo bent u beter verzekerd, zonder extra kosten!

Optionele uitbreidingen

Een schadegeval, om en het even wanneer, betekent voor u altijd een streep door de rekening. Bijkomende kosten die onrechtstreeks het gevolg hiervan zijn, kunt u op dat moment dan ook missen.

Volgende 3 betalende uitbreidingen nemen deze onzekerheid voor u weg, zodat u onverwachte kosten vermijdt.

 • Verzekering extra kosten: vergoedt, tijdens de uitkeringstermijn, de extra kosten die gemaakt worden om de onderbreking of de stopzetting van uw activiteit te voorkomen. Ook de kosten gemaakt voor de wedersamenstelling van verloren gegevens worden vergoed.
 • Verzekering extra kosten plus: is bestemd voor uw verzekerd kantoor- en informaticamaterieel en vergoedt, bij een gedekt schadegeval, de extra kosten gemaakt tijdens de uitkeringstermijn.
 • Verzekering bedrijfsschade: wanneer uw activiteit gedeeltelijk of volledig onderbroken wordt door een gedekt schadegeval, vergoedt deze verzekering de kosten gemaakt om het bedrijfsresultaat van uw onderneming te behouden gedurende de uitkeringstermijn. 

Noodzakelijk om te weten alvorens te onderschrijven

Elke dekking heeft zijn beperkingen, vergoedingsplafonds, vrijstellingen en uitsluitingen. De belangrijkste uitsluitingen/beperkingen van het product zijn de volgende:

 • Schadegeval ten gevolge van een natuurramp (behalve aardbeving en overstroming voor mobiel materieel)
 • Beperkingen opgelegd door de overheid (behalve bedrijfsschade)
 • Schadegeval als gevolg van computervirus of malware (behalve extra kosten plus)
 • Dekkingsbeperking voor schade lager dan of gelijk aan het bedrag van het eigen risico (bedrag dan ten laste blijft van de verzekerde) of schade tijdens de wachttijd (periode waarin geen enkele vergoeding verschuldigd is). De eigen risico’s en wachttijden zijn vermeld in de algemene en/ of bijzondere voorwaarden.

Voor de bouwplaatsen

Montage en proefdraaien

 • Verzekert schade aan metalen constructies, te monteren installaties of machines op de werf, tijdens het monteren en het proefdraaien.

De gedekte oorzaken: de menselijke factor (onhandigheid, toevallige nalatigheid, kwaad opzet van de personeelsleden), interne oorzaken (ontwerpfouten, berekeningen, plannen), externe oorzaken en natuurverschijnselen.

Controleverzekering

 • Verzekert de 10-jarige aansprakelijkheid van wie deelneemt aan de constructie van een bouwwerk (architecten, aannemers, promotoren, studiebureaus), ten aanzien van de bouwheer.

Alle bouwplaatsrisico’s

 • Verzekert iedereen die betrokken is bij de oprichting van een bouwplaats.

In optie: uw burgerrechtelijke aansprakelijkheid voor schade aan derden door de verzekerde werkzaamheden op de bouwplaats.

 

Noodzakelijk om te weten alvorens te onderschrijven

Elke dekking heeft zijn beperkingen, vergoedingsplafonds, vrijstellingen en uitsluitingen. De belangrijkste uitsluitingen/beperkingen van het product, meer specifiek in de aanvullende verzekering, zijn de volgende:

 • Voor de verzekering montage en proefdraaien : kosten voor verwijderen, weer inbrengen of verlies van stoffen in bewerking of elk ander product in de machines, leidingen of vergaarbakken, schade door computervirus,…
 • Voor de Controleverzekering : verlies of schade ten gevolge van niet-accidentele pollutie, ten gevolge van brand en ontploffing of te wijten aan de aanwezigheid van zwammen en schimmelvorming, ..
 • Voor de verzekering Alle bouwplaatsrisico’s : schadegeval waarvoor een verzekerde contractueel aansprakelijk is krachtens een tienjarige BA-verzekering, schade door werken uitgevoerd door een persoon die geen officiële toegang heeft tot het beroep, …
 • Dekkingsbeperking voor schade lager dan of gelijk aan het bedrag van het eigen risico (bedrag dat ten laste blijft van de verzekerde). De eigen risico’s worden vermeld in de bijzondere voorwaarden

De producten Technische verzekeringen vermeld op deze webpagina bestaan uit schadeverzekeringen onderworpen aan het Belgisch recht. Deze verzekeringen worden onderschreven voor een minimale duurtijd van 1 jaar, met de mogelijkheid tot stilzwijgende vernieuwing. Wij raden u aan om de productfiches te raadplegen alsook de algemene voorwaarden die van kracht zijn en die het geheel van de toepasselijke modaliteiten van onze verzekeringsdekkingen hernemen, aandachtig te lezen. Deze documenten zijn beschikbaar bij uw tussenpersoon die te uwer beschikking staat voor iedere bijkomende inlichting.

Uw makelaar staat altijd aan je zijde 

Uw makelaar staat altijd aan uw zijde

 • Met vrijblijvend en persoonlijk advies
 • Het geven van een offerte
 • Hulp bij schade
 • Ook bij u in de buurt
Contacteer me

Niet helemaal tevreden?

Samen op zoek naar een oplossing

Breng ons, bij voorkeur, op de hoogte via het online klachtformulier van Customer Protection.
U krijgt dan onmiddellijk een ontvangstbevestiging met het referentienummer van uw klacht. En de naam van onze collega die, in alle neutraliteit, voor uw dossier zorgt.

VUL HET KLACHTFORMULIER IN

Of stuur een brief naar Customer Protection - t.a.v. Wouter Panneel (met de vermelding ‘persoonlijk en vertrouwelijk’) - Troonplein 1 – 1000 Brussel.
Gaat u niet akkoord met de door ons voorgestelde oplossing?
Dan kan u terecht bij de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35 te 1000 Brussel of via www.ombudsman.as
Brocom