NL

Arbeidsongevallen en ongevallen van gemeen recht

De arbeidsongevallen-verzekering en haar perfecte aanvullingen

De wet op de arbeidsongevallen is strikt in de bepaling van de medewerkers en de ongevallen die verzekerd zijn in het kader van de wettelijk verplichte arbeidsongevallenverzekering.

Daarom kan het voor uw bedrijf nuttig zijn om een aanvullende verzekering af te sluiten voor:


 • Uw medewerkers met een loon dat hoger ligt dan het wettelijke plafond van de arbeidsongevallenverzekering. Hiermee gaat gratis bijstand bij ongeval gepaard, 24 uur per dag en 7 dagen in de week.
 • Uw niet aan de wetgeving onderworpen medewerkers: vrijwilligers, vennootschapsbestuurders
 • De ongevallen van uw medewerkers in hun privéleven.

Een verwittigd klant is er twee waard

Lees dus zeker wat je moet weten voor je bij ons een Arbeidsongevallenverzekering afsluit.

Elke dekking heeft zijn beperkingen, vergoedingsplafonds, vrijstellingen en uitsluitingen. De belangrijkste uitsluitingen/beperkingen van het product zijn de volgende:

De dekking wordt verleend voor zover de Arbeidsongevallenverzekering van toepassing is

 • De psychologische bijstand is beperkt tot maximum 6 zittingen
 • Het aangepast vervoer (tussen verblijf- en werkplaats) wordt vergoed tot 100 euro per dag en gedurende maximum 8 dagen
 • De kosten voor schoonmaak van de woning voor maximum 4 uur per dag en dit 1 maal per week
 • De reiskosten van een gezinslid beperken zich tot 1 aangeduid persoon

De dekking Bijstand is een onderdeel van het product arbeidsongevallen, een persoonsverzekering onderworpen aan het Belgisch recht. Deze verzekering wordt onderschreven voor de duurtijd van 1 of 3 jaar, met de mogelijkheid tot stilzwijgende vernieuwing. Wij raden u aan om de productfiche te raadplegen alsook de algemene voorwaarden die van kracht zijn en die het geheel van de toepasselijke modaliteiten van onze verzekeringsdekkingen hernemen, aandachtig te lezen. Deze documenten zijn beschikbaar bij uw tussenpersoon die te uwer beschikking staat voor iedere bijkomende inlichting.

Uw makelaar staat altijd aan je zijde 

Uw makelaar staat altijd aan uw zijde

 • Met vrijblijvend en persoonlijk advies
 • Het geven van een offerte
 • Hulp bij schade
 • Ook bij u in de buurt
Contacteer me

Niet helemaal tevreden?

Samen op zoek naar een oplossing

Breng ons, bij voorkeur, op de hoogte via het online klachtformulier van Customer Protection.
U krijgt dan onmiddellijk een ontvangstbevestiging met het referentienummer van uw klacht. En de naam van onze collega die, in alle neutraliteit, voor uw dossier zorgt.

VUL HET KLACHTFORMULIER IN

Of stuur een brief naar Customer Protection - t.a.v. Wouter Panneel (met de vermelding ‘persoonlijk en vertrouwelijk’) - Troonplein 1 – 1000 Brussel.
Gaat u niet akkoord met de door ons voorgestelde oplossing?
Dan kan u terecht bij de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35 te 1000 Brussel of via www.ombudsman.as

Nuttige links

KLANTENZONE

D@il AOMeer info

BESCHERMING VAN DE KLANT

MiFID
Brocom