NL

Een zeer uitgebreide verzekering

Een verzekering van de onvoorziene en plotselinge materiële schade veroorzaakt door

  • de menselijke factor (bv.: slechte aansluiting op het netwerk of slecht vastgemaakte bout)
  • interne oorzaken (bv.: door een slecht gemonteerd deel van een machine breken er andere delen van de machine of loopt de machine vast)
  • incidenten die te maken hebben met de uitbating (bv.: door een slecht gemonteerd deel van een machine breken er andere delen van de machine of loopt de machine vast)
  • effecten van elektrische stroom (bv.: kortsluiting)
  • externe oorzaken (bv.: vallen van een voorwerp of invoeren van een vreemd lichaam)
  • natuurverschijnselen (bv.: wind, vorst.)

Een verzekering van het vaste materieel bij verplaatsing 

Wij dekken eveneens de verplaatsing van vast bedrijfsmaterieel tot 100 % van het verzekerde bedrag voor het bedrijfsmaterieel, met een maximum van 13 850 euro per schadegeval.

Een verzekering geen inventaris nodig

U hoeft geen inventaris met een opsomming en beschrijving van het verzekerde materieel op te maken, zolang u het bestaan van het beschadigde materieel en de aankoopwaarde kunt bewijzen aan de hand van aankoopfacturen, leveringsbonnen of andere wettelijk toegelaten bewijsmiddelen.

Aanvullende verzekeringen

Ten gevolge van een gedekt schadegeval komen wij ook tegemoet in

  • schade aan voerstukken en funderingen van het verzekerde materieel (andere dan brand- en ontploffingsschade)
  • de kosten om het verzekerde materieel uit het water te halen of om het los te maken
  • de noodzakelijke afbraakkosten om de herstelling of de vervanging van het verzekerde materieel mogelijk te maken, alsook de wederopbouwkosten

De dekking blijft ook verworven voor de schade veroorzaakt aan uw vervangingsmaterieel, van hetzelfde type en met vergelijkbare technische prestaties.

Keuzedekkingen (met bijpremie)

De verzekering van indirecte verliezen

De indirecte verliezen die u lijdt ten gevolge van een vergoedbaar schadegeval kunnen eveneens gedekt worden. Uw uitgaven, zoals telefoon-, postzegel-, verplaatsingskosten… worden ten laste genomen door een vermeerdering van 10 % van de verschuldigde vergoeding voor dit schadegeval.

De verzekering van koopwaar in koelkamers of diepvriezers

U werkt met de koudeketen. Wij dekken het verlies van koopwaar in koelcellen, koelkamers, koelkasten, diepvriezers, kamers onder gecontroleerde atmosfeer, koeltogen en –vitrines en mobiele koelinstallaties.

De verzekering van bijkomende kosten

Tijdens de uitkeringstermijn huurt u materieel dat identiek is aan het beschadigde materieel, werft u tijdelijk personeel aan of moet u overuren uitbetalen die door uw personeel gepresteerd werden. Dankzij deze dekking dekt de verzekering machinebreuk u voor deze bijkomende kosten. Op die manier kunt u uw werk normaal voortzetten.

Brocom