NL

Uiteindelijke begunstigden

Verklaring uiteindelijke begunstigden

In het kader van de wet ter voorkoming van witwassen van geld en financiering van terrorisme, zijn alle banken en levensverzekeraars verplicht om de uiteindelijke begunstigden van hun klanten te identificeren. Dat geldt in het bijzonder wanneer die klanten vennootschappen zijn of andere juridische constructies met of zonder rechtspersoonlijkheid die geld beheren of uitkeren.

Die organisaties zijn van hun kant ook verplicht om de identiteit van hun uiteindelijke begunstigden mee te delen aan de bank, en dat zowel bij het aangaan van de klantenrelatie als later bij elke wijziging van de uiteindelijke begunstigden.

Voor meer informatie over het onderwerp, en over het document dat nodig is voor de identificatie van de uiteindelijke begunstigde(n) van uw onderneming, vereniging zonder winstoogmerk, stichting, feitelijke vereniging...?

Klik hier

Identificatie waarom en hoe?

De voorbije jaren is er zowel op nationaal als op internationaal vlak zeer veel aandacht besteed aan de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.

Waarom is identificatie nodig?

Eén van de basisprincipes van de Europese richtlijnen en nationale wetten terzake is het "ken-uw-klant- principe". Dat principe houdt o.a. in dat de bank/levensverzekeraar verplicht is om al haar klanten volledig te identificeren. Als de klant een natuurlijke persoon is, gebeurt dat vanzelfsprekend via de identiteitskaart. Bij organisaties ligt dat iets moeilijker: daar moeten de zogenaamde ‘uiteindelijke begunstigden’ worden geïdentificeerd. Dat zijn de natuurlijke personen voor wie de verrichtingen uiteindelijk worden uitgevoerd. Dat kunnen bijvoorbeeld de eigenaars zijn, of de bestuurders, al dan niet via tussenliggende vennootschappen.

De identificatieverplichting geldt voor nieuwe klanten, maar ook voor alle bestaande klanten die vóór het invoegetreden van de wet al klant waren en dus nog niet de nieuwe verklaring hebben ingevuld. Bovendien geldt de verplichting voor elke bank/levensverzekeraar waar die klant geregistreerd is.

De definitie van uiteindelijke begunstigde verschilt al naargelang het type van organisatie (vennootschap, vzw, stichting, feitelijke vereniging,…). Meer informatie daarover leest u onder ‘Wie zijn de uiteindelijke begunstigden?’.

Hoe verloopt de identificatie?

Voor nieuwe klanten wordt de registratie van de uiteindelijke begunstigde(n) automatisch gedaan bij het aangaan van de klantenrelatie. Dat gebeurt op basis van een verklaring m.b.t. de identiteit van de uiteindelijke begunstigde(n) en een recto-versokopie van de identiteitsbewijzen. Zorg er dus zeker voor dat u een kopie hebt van de identiteitsbewijzen van alle uiteindelijke begunstigden als u een rekening komt openen.

Bestaande klanten die deze verklaring nog niet hebben ingediend, worden verzocht dit te doen door de verklaring via deze website in te vullen, af te drukken en ondertekend te retourneren.

Wat als de bank/levensverzekeraar de informatie niet op tijd heeft?

Als de bank/levensverzekeraar geen verklaring over de uiteindelijke begunstigden in haar bezit heeft, dan verplicht de wetgever ons om acties te ondernemen. Dat kan gaan van het blokkeren van de rekening tot het beëindigen van de klantenrelatie.

Wie zijn de uiteindelijke begunstigden?

De wet maakt een onderscheid volgens het type organisatie. De definitie van uiteindelijke begunstigde wordt hieronder per type toegelicht. Gedetailleerde informatie over wie als uiteindelijke begunstigde wordt beschouwd en welke vakjes u in de verklaring moet aanvinken en invullen, is te vinden in de vakjes zelf en/of in de bijlagen die deel uitmaken van deze verklaring.

Vennootschappen

De uiteindelijke begunstigden van een vennootschap zijn de natuurlijke personen die, alleen of samen handelend, rechtstreeks of onrechtstreeks, in rechte of in feite, de uiteindelijke controle hebben over de vennootschap. Onder controle moet worden verstaan, de bevoegdheid, in rechte of in feite, om een beslissende invloed uit te oefenen op de aanstelling van de meerderheid van de bestuurders of zaakvoerders van de vennootschap of op de oriëntatie van haar beleid. Er zijn twee categorieën van uiteindelijke begunstigden:

Aandeelhouders van minstens 25%

 • De natuurlijke persoon of personen die de uiteindelijke eigenaar is/zijn van minstens 25% van de aandelen of stemrechten van de vennootschap, of die dit percentage rechtstreeks of onrechtstreeks houden.
 • Indien een aandeelhouder van minstens 25% geen natuurlijke persoon is, maar een andere vennootschap of juridische constructie, dan moeten de uiteindelijke begunstigde natuurlijke personen daarvan worden geïdentificeerd.
 • Als geen enkele ultieme aandeelhouder voldoet aan de definitie van ‘aandeelhouder van minstens 25%’, dan worden enkel nog de beslissers als uiteindelijke begunstigden opgenomen (zie hieronder).

Beslissers

Worden beschouwd als beslissers:

 • De natuurlijke persoon of personen die een mandaat waarnemen in het bestuursorgaan van de vennootschap (bijvoorbeeld de zaakvoerder van een bvba of de bestuurder van een nv). Alle mandaathouders in het bestuursorgaan moeten worden vermeld met aanduiding van hun respectievelijke functie.
 • De natuurlijke persoon of personen die, alleen of samen handelend, rechtstreeks of onrechtstreeks de feitelijke controle over de vennootschap uitoefenen zonder daarom een deelneming van minstens 25% in de vennootschap of een mandaat binnen het bestuursorgaan te houden.

Andere juridische constructies met of zonder rechtspersoonlijkheid

Ook hier zijn twee categorieën van uiteindelijke begunstigden:

De begunstigden van minstens 25%.


 • Als de toekomstige begunstigden reeds werden aangeduid: de natuurlijke persoon of personen die de begunstigden zijn van minstens 25% van het vermogen van de juridische constructie; of
 • Als de natuurlijke personen die de begunstigden van de juridische constructie zijn, nog niet zijn aangeduid: de groep van personen in wier belang de juridische constructie hoofdzakelijk werd opgericht of hoofdzakelijk werkzaam is. Het is dan uiteraard niet nodig een kopie te bezorgen van het identiteitsdocument van deze begunstigden.
 • Als geen enkele begunstigde voldoet aan de definitie van ‘begunstigde van minstens 25%’ of als de enige begunstigde van minstens 25% de juridische constructie zelf is, dan worden enkel de beslissers (zie hieronder) als uiteindelijke begunstigden opgenomen.

Beslissers

 • Als de juridische constructie een rechtspersoon is, dan zijn de beslissers de natuurlijke persoon of personen die een mandaat waarnemen in haar bestuursorgaan. Alle mandaathouders in het bestuursorgaan moeten worden vermeld met aanduiding van hun respectievelijke functie.
 • Als de juridische constructie geen rechtspersoonlijkheid heeft, zijn de beslissers de natuurlijke persoon of personen die de macht hebben om invloed uit te oefenen op haar beheer.
 • Bij elke juridische constructie dienen ook als beslissers te worden beschouwd: de persoon of personen die vermogen inbrengen in de juridische constructie en zeggenschap hebben over het gebruik van dat vermogen.

Als een uiteindelijke begunstigde op zijn beurt ook een vennootschap of andere juridische constructie is, dan moeten de natuurlijke personen worden vermeld die daarvan de uiteindelijke begunstigde zijn, ongeacht het aantal tussenstappen. In dat geval kan het handig zijn om een schematische voorstelling van de bestuursstructuur toe te voegen.

De verklaring

De verklaring m.b.t. de identiteit van de uiteindelijke begunstigde(n) van uw organisatie, kunt u hier downloaden en invullen

Verklaring 'bank'

NL
FR
DE
UK 

Verklaring 'levensverzekering'

NL
FR

Om de leesbaarheid te vergroten en leesfouten te vermijden, vult u het attest het beste op het scherm in en drukt u het pas nadien af.

Het volstaat om een keer in een vak te klikken om er gegevens te kunnen intikken.

Welke stappen dient u te volgen?

 1. Laat de verklaring invullen door de vertegenwoordiger(s) van de organisatie;
 2. Druk de verklaring vervolgens af;
 3. Zorg ervoor dat de verklaring getekend wordt door één van de vertegenwoordigers van de organisatie;
 4. Voeg de vereiste kopie(s) toe (voor- en achterkant) van de identiteitsbewijzen van alle uiteindelijke begunstigden;
 5. Bezorg de verklaring aan AXA:
Voor de verklaring 'bank':
 • bij voorkeur per mail naar organisations.bank@axa.be
 • per fax naar 02.678.80.355
 • per post naar AXA Bank Europe nv, Dienst CI (B21/486), Grotesteenweg 214, 2600 Berchem
voor de verklaring 'levensverzekering':
 • bij voorkeur per mail naar life.selfemployed@axa.be 
 • per fax naar 078/150.125
 • per post naar AXA Belgium, Troonplein 1 - 1000 BRUSSEL

Hebt u vragen bij het invullen van de verklaring, dan kunt u steeds terecht bij uw AXA bankagent/verzekeringsmakelaar.

Veelgestelde vragen

Waarom vraagt de banken/levensverzekeringen informatie over de uiteindelijke begunstigden?

Sinds de laatste wijziging van de antiwitwaswet in 2010 moet de bank/levensverzekeraar de uiteindelijke begunstigde(n) van haar klanten identificeren. Het betreft een Europese verplichting die aan alle Europese banken/levensverzekeringen wordt opgelegd.

Over welke wet gaat het?

 • Belgische wet van 11 januari 1993 (pdf, 64 blz), laatst gewijzigd op 18 januari 2010, tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, en meer bepaald art. 8.
 • Het Koninklijk Besluit van 16 maart 2010 tot goedkeuring van het reglement van de Belgische Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen betreffende de voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.
 • De circulaire 2010-09 van 6 april 2010 (pdf, 89 blz) van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen betreffende de waakzaamheidsplicht ten aanzien van het cliënteel en de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.

Alle personen die de uiteindelijke begunstigde zijn van mijn vennootschap of andere juridische constructie zijn bij de bank al gekend als volmachthouders op de rekening. Moet ik het attest dan nog invullen?

Het is niet noodzakelijk zo dat de volmachthouders op de rekening ook de uiteindelijke begunstigden zijn van de klant. De verklaring zal dus steeds moeten worden ingediend. Enkel op basis daarvan kan de bank weten of het al dan niet om dezelfde personen gaat.

Wij zijn een vzw en moeten onze uiteindelijke begunstigden kenbaar maken, die zijn er toch niet bij een vzw?

De wetgever zegt dat de uiteindelijke begunstigden zowel de aandeelhouders als de beslissingsnemers kunnen zijn. Het spreekt voor zich dat er bij een vzw geen aandeelhouders zullen zijn, maar wel beslissingsnemers.

In dat geval moeten dus enkel de personen opgegeven worden die de controle hebben over de vzw (voorzitter, secretaris, bestuursleden, algemeen directeurs,…).

Wij zijn een feitelijke vereniging en moeten onze uiteindelijke begunstigden kenbaar maken, die zijn er toch niet bij een feitelijke vereniging?

Een feitelijke vereniging wordt gekenmerkt door een feitelijke toestand waarbij verschillende personen samen een vereniging vormen, zonder daarvoor een door de wet voorziene rechtsvorm aan te nemen.

De wetgever zegt dat voor feitelijke verenigingen de uiteindelijke begunstigden die personen zijn die de controle uitoefenen over de vereniging. Het kan dan gaan om de voorzitter, de bestuursleden, e.d.

Wij zijn een vennootschap naar buitenlands recht, vallen wij ook onder deze wettelijke verplichting?

De Belgische antiwitwaswetgeving is van toepassing op alle Belgische banken/levensverzekeraars en hun klanten. Het feit dat u een buitenlandse rechtsvorm bent, ontslaat u niet van de verplichting om uw uiteindelijke begunstigden kenbaar te maken.

Wordt deze informatie enkel door AXA Bank/AXA Belgium gevraagd?

Gelet op het feit dat het hier om een wettelijke verplichting gaat, zijn alle Belgische banken/levensverzekeraars verplicht om deze informatie op te vragen.

Daarenboven is deze verplichting aan België opgelegd door een Europese richtlijn. Dus niet enkel de Belgische banken/levensverzekeraars, maar ook banken/levensverzekeraars in de andere lidstaten van de EU zijn verplicht om de uiteindelijke begunstigden van hun klanten te identificeren.

Wat zal de bank/levensverzekeraar doen als ik deze informatie niet meedeel?

De wetgever verplicht ons om actie te ondernemen als onze klanten ons hun uiteindelijke begunstigde(n) niet meedelen. Dat kan gaan van het blokkeren van de rekening tot het opzeggen van de klantenrelatie al naargelang de ernst van de feiten.

Welke identificatiedocumenten moet ik bij de verklaring voegen?

De bank/levensverzekeraar moet een kopie ontvangen van een identificatiedocument van alle uiteindelijke begunstigden. Voor Belgen gaat het om een kopie van de voor- en achterkant van de (elektronische) identiteitskaart. Voor buitenlanders om een kopie van het internationaal paspoort.

Wat moet ik met het ingevulde attest doen?

U kunt het attest op verschillende manieren bezorgen:

Voor de verklaring 'bank':

 • bij voorkeur per mail naar organisations.bank@axa.be
 • per fax naar 02.678.80.355
 • per post naar AXA Bank Europe nv, Dienst CI (B21/486), Grotesteenweg 214, 2600 Berchem

voor de verklaring 'levensverzekering':

 • bij voorkeur per mail naar life.selfemployed@axa.be 
 • per fax naar 078/150.125
 • per post naar AXA Belgium, Troonplein 1 - 1000 BRUSSEL

Wat zal AXA Bank/AXA Belgium doen met de gegevens?

De bank/levensverzekeraar is wettelijk verplicht om de gegevens bij te houden tot 5 jaar na het beëindigen van de klantenrelatie. De gegevens van de uiteindelijke begunstigde(n) worden niet meegedeeld aan derden, tenzij de bank/levensverzekeraar wettelijk verplicht wordt om de informatie mee te delen.

Wat als de uiteindelijke begunstigden (aandeelhouders en/of bestuurders) wijzigen in de loop der jaren?

U dient de bank/levensverzekeraar op de hoogte te brengen van elke wijziging die een invloed heeft op uw uiteindelijke begunstigden. Daartoe dient u zelf het initiatief te nemen. U kunt steeds een nieuw exemplaar van het attest vinden op deze website of via uw AXA bankagent/verzekeringsmakelaar.

Wie moet deze verklaring ondertekenen?

De verklaring moet ondertekend worden door een persoon die bevoegd is de organisatie te vertegenwoordigen t.o.v. derden.

Uw makelaar staat altijd aan uw zijde 

Uw makelaar staat altijd aan uw zijde

 • Met vrijblijvend en persoonlijk advies
 • Het geven van een offerte
 • Hulp bij schade
 • Ook bij u in de buurt
Vind uw makelaar

Niet helemaal tevreden?

Samen op zoek naar een oplossing

Breng ons, bij voorkeur, op de hoogte via het online klachtformulier van Customer Protection.
U krijgt dan onmiddellijk een ontvangstbevestiging met het referentienummer van uw klacht. En de naam van onze collega die, in alle neutraliteit, voor uw dossier zorgt.

VUL HET KLACHTFORMULIER IN

Of stuur een brief naar Customer Protection - t.a.v. Wouter Panneel (met de vermelding ‘persoonlijk en vertrouwelijk’) - Troonplein 1 – 1000 Brussel.
Gaat u niet akkoord met de door ons voorgestelde oplossing?
Dan kan u terecht bij de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35 te 1000 Brussel of via www.ombudsman.as
Brocom