NL

Groepsverzekering

Veelgestelde Vragen

Moeilijke begrippen

Wat is het opgebouwde kapitaal of kapitaal op afloop?

Het ‘kapitaal op afloop’ of het ‘opgebouwde pensioenkapitaal’ is een schatting van het bedrag dat u ontvangt op de pensioenleeftijd. Dit is in de veronderstelling dat uw pensioenleeftijd overeenkomt met de pensioendatum, en dat de bijdragen verder betaald worden tot uw contract afloopt.

U vindt het kapitaal op afloop terug op uw pensioenfiche en de MyAXA klantenzone.

Let op: het kapitaal op afloop is een indicatieve berekening en wordt bij de vereffening herrekend in functie van uw persoonlijke situatie. Hou er rekening mee dat de datum van afloop en de datum van vereffening kunnen verschillen.

Wat is een verworven prestatie?

Dit is een schatting van het bedrag dat u ontvangt op de pensioenleeftijd, als er niet langer premies betaald worden. Bijvoorbeeld, wanneer u stopt met werken bij uw werkgever. De verworven prestatie houdt rekening met de verworven reserve en het rendement in de komende jaren.

U vindt de verworven prestatie terug op uw pensioenfiche en de MyAXA klantenzone.

Let op: de verworven prestatie op uw pensioenfiche is een indicatieve berekening en wordt bij vereffening herrekend in functie van uw persoonlijke situatie. Houd er rekening mee dat de datum van afloop en de datum van vereffening kunnen verschillen.

Wat is een verworven reserve?

Dit is het totaalbedrag dat u vandaag al opgebouwd hebt door middel van gestorte bijdragen over de jaren heen. De verworven reserve houdt geen rekening met het rendement in de toekomst.

U vindt de verworven reserve terug op uw pensioenfiche en de MyAXA klantenzone.

Wat is het kapitaal bij overlijden?

Dit is het bedrag dat gestort wordt aan de begunstigden van uw groepsverzekering indien u overlijdt voor de afloopdatum van uw contract.

U vindt het kapitaal bij overlijden terug op uw pensioenfiche en de MyAXA klantenzone .

Let op: het kapitaal bij overlijden is een indicatieve berekening en wordt bij vereffening herrekend in functie van uw persoonlijke situatie.

Wat zijn minimaal verworven rechten?

Uw werkgever waarborgt u een minimumbedrag (‘minimaal verworven rechten’ of ‘wettelijke rendementsgarantie’), in geval van uitbetaling van uw prestaties bij pensionering of in geval van vervroegde uitbetaling of bij beëindiging van uw arbeidsovereenkomst.
Uw werkgever is deze minimaal verworven rechten verschuldigd op uw persoonlijke bijdragen en op de betaalde werkgeversbijdragen indien u een pensioentoezegging van het type ‘vaste bijdrage’ heeft. In 2020 is dit 1,75 %.

U vindt de minimaal verworven rechten terug op uw pensioenfiche.

Deze minimaal verworven rechten bestaan enkel voor loontrekkenden.

Wat is de winstdeelneming?

Wanneer de premies van uw pensioentoezegging niet worden geïnvesteerd in een beleggingsfonds tak 23, hebt u in elk geval een gewaarborgd rendement van uw groepsverzekering. Daarnaast bestaat een aanvullend rendement dat afhangt van verschillende factoren (rendement van het fonds waarin de bijdragen belegd worden, economisch-financiële situatie van AXA Belgium, situatie op de financiële markten,…). Als uw aanvullend rendement hoger is dan uw gewaarborgd rendement, dan heeft u recht op een winstdeelneming.

Let op: het is mogelijk dat uw winstdeelneming zeer beperkt of zelfs onbestaande is.

U vindt de winstdeelneming terug op uw jaarlijkse situatie.

Wat zijn jaarlijkse premies?

De in de loop van het jaar gestorte premies. Dit zijn de bedragen die conform uw pensioenreglement door uw werkgever gestort worden en (indien van toepassing) op uw bezoldiging ingehouden worden. U vindt deze informatie per pensioenplan terug in de MyAXA klantenzone.

Algemeen

Waarom ontvang ik een pensioentoezegging?

Een pensioentoezegging via een groepsverzekering vormt een aanvulling op uw wettelijk pensioen. Het laat u toe bijkomend pensioen op te bouwen zodat u een hoger totaal pensioen (wettelijk + aanvullend) zal hebben eens u met pensioen gaat. Uw aanvullend pensioen zal u worden uitbetaald op het ogenblik dat u met wettelijk (al dan niet vervroegd) pensioen gaat. Een aanvullend pensioenplan is niet bij wet verplicht en geldt dus als extralegaal voordeel, aangeboden door uw werkgever.

Waarom verschillen de bedragen op de pensioenfiche, MyPension en MyAXA?

Zowel de pensioenfiche als MyPension en MyAXA, geven de situatie van uw pensioentoezegging weer, maar op een ander moment. MyAXA geeft de meest recente situatie weer. De pensioenfiche is de situatie op 1 januari. Daarom is het mogelijk dat de bedragen op beide fiches niet overeenkomen. Maak u daarover echter geen zorgen.

Waarom begint de historiek van mijn pensioenfiches pas in 2016?

In de MyAXA klantenzone vindt u een grafiek met de evolutie van uw pensioenplan. De pensioenfiches bestaan pas sinds 2016, daarom dat we in de grafiek pas vanaf 2016 een evolutie kunnen weergeven.

Mijn persoonlijke bijdrage verandert van jaar tot jaar. Hoe komt dat?

Om uw pensioentoezegging te financieren, kan uw werkgever persoonlijke bijdragen in mindering brengen van uw loon. Deze bijdragen in uw groepsverzekering worden elk jaar herrekend in functie van de evolutie van uw loon. Daarnaast kunnen sommige wijzigingen in uw loopbaan (bv. verandering in uw werkregime) of in uw familiale situatie een impact hebben op de herrekening.

Waarvoor staan de letters van mijn groepsverzekeringscontract?

Uw contractnummer bestaat uit negen cijfers: 2x2.xxx.xxx. Dit nummer wordt gevolgd door één of meerdere letters. Elk van deze letters komt overeen met een dekking en de financiering van deze dekking binnen uw groepsverzekeringscontract.

Bijvoorbeeld:

 • Het contract 'A' vertegenwoordigt het pensioencontract gefinancierd door uw werkgever
 • Het contract 'C' vertegenwoordigt het pensioencontract gefinancierd door u
 • Het contract 'D' vertegenwoordigt het overlijdenscontract gefinancierd door uw werkgever

Andere letters kunnen worden gebruikt voor speciale contracten. Op uw personeelsdienst kunnen ze hier meer informatie over geven.

Wat gebeurt er als ik van adres, burgerlijke staat, gezinstoestand… verander?

Elke wijziging moet aan uw gebruikelijke contactpersoon (personeelsdienst of de verantwoordelijke voor de groepsverzekering van uw onderneming) worden doorgegeven.

Wat gebeurt er als mijn loon verandert?

AXA vraagt jaarlijks de lonen op aan uw werkgever. Dit wordt de jaarlijkse hernieuwing genoemd. Op basis hiervan herrekent AXA de prestaties en de premies voor dat jaar. Na elke hernieuwing wordt de situatie aangepast in de MyAXA klantenzone.

Wat gebeurt er als ik van voltijds naar deeltijds overstap (of omgekeerd) of bij schorsing van mijn arbeidsovereenkomst?

Bij een verandering van arbeidsstelsel worden de voordelen gekoppeld aan de pensioentoezegging aangepast. In geval van schorsing van de arbeidsovereenkomst wordt de betaling van de premies opgeschort. Bepaalde periodes van schorsing van de arbeidsovereenkomst (zoals tijdskrediet, halftijds brugpensioen voor werknemers van meer dan 55 jaar, ouderschapsverlof…) kunnen worden beschouwd als periodes van voltijdse arbeid voor de groepsverzekering. In dat geval, als het pensioenreglement hierin uitdrukkelijk voorziet, zullen de volledige werkgevers- en persoonlijke bijdragen verder blijven doorlopen.

Wat gebeurt in geval van arbeidsongeschiktheid?

Indien uw werkgever de dekking arbeidsongeschiktheidsrente heeft afgesloten, ontvangt u een rente bij arbeidsongeschiktheid. De rente zal berekend worden op basis van het ontvangen loon op moment van de jaarlijkse herziening en het arbeidsongeschiktheidspercentage (zij zal dus verminderd worden als u overgaat naar deeltijds). In geval van schorsing van de arbeidsovereenkomst omwille van arbeidsongeschiktheid zullen de bijdragen van de pensioentoezegging ook geschorst worden, tenzij uw werkgever de dekking ‘vrijstelling’ heeft afgesloten.

Wat gebeurt er als ik expat word of word gedetacheerd in het buitenland?

 • Voor de expat (als u voor een lange periode in het buitenland gaat werken, werkt u niet meer voor rekening van uw Belgische werkgever en bent u niet meer onderworpen aan de Belgische sociale zekerheid): u bent niet meer aangesloten bij de pensioentoezegging van uw Belgische werkgever. Uw contract wordt verminderd en de risicodekking wordt geannuleerd. Als u terug aan het werk gaat bij uw Belgische werkgever wordt er een nieuw contract afgesloten.
 • Voor de gedetacheerde werknemer (als u voor een tijdelijke opdracht van korte duur in het buitenland gaat werken): u blijft aangesloten bij de groepsverzekering van uw Belgische werkgever als deze u verder een loon betaalt.

Wat is het verschil tussen groepsverzekeringen van het type ‘vaste bijdrage’ en ‘te bereiken doel’?

 • Bij een “vaste bijdrage”-plan (ook wel defined contribution genaamd) wordt er op vaste tijdstippen een bepaalde bijdrage in uw groepsverzekering gestort, zolang u in dienst bent bij uw huidige werkgever. Doorgaans gaat het om een vast percentage van uw brutojaarloon, zoals gedefinieerd in het pensioenreglement. Op het ogenblik dat u met wettelijk pensioen gaat (al dan niet vervroegd), ontvangt u uw aanvullend pensioen dat u over de tijd hebt gespaard. Voor het opgebouwd spaarbedrag, garandeert uw werkgever een wettelijk rendementsgarantie van 1,75% (voor 2020) op de gespaarde patronale bijdragen.
 • Een “te bereiken doel”-pensioenplan (ook wel defined benefits genaamd) gaat ervan uit dat u op pensioenleeftijd een bepaald aanvullend pensioen zal hebben opgebouwd, dat berekend wordt op basis van een vastgelegde formule, o.a. rekening houdend met uw aantal dienstjaren bij uw werkgever en uw loon. Als u ook uw pensioentoezegging financiert, garandeert uw werkgever ook een wettelijk minimumrendement van 1,75 % op uw gespaarde persoonlijke bijdragen (voor 2020).

Fiscaliteit

Wordt de premie die mijn werkgever voor mijn groepsverzekering betaalt, belast als voordeel van alle aard?

Neen.

Wat is mijn fiscaal voordeel als mijn pensioentoezegging wordt gefinancierd door persoonlijke bijdragen?

Uw werkgever houdt de persoonlijke bijdragen in van uw brutomaandsalaris en stort deze aan AXA. Er wordt een belastingvermindering van 30% toegekend op deze persoonlijke bijdragen.

Hoe worden de prestaties van mijn groepsverzekering bij uitbetaling in kapitaal op pensioen belast?

Het is verplicht om de pensioenprestaties uit te betalen wanneer u effectief met wettelijk pensioen gaat (momenteel is dat 65 jaar). Dat wil zeggen dat u een wettelijk rustpensioen geniet in het stelsel van loontrekkenden of van zelfstandigen (afhankelijk of uw pensioentoezegging een aanvulling is op een wettelijk pensioen van een werknemer of een zelfstandige).

Er is een gunstige belasting van toepassing wanneer de prestaties worden gestort op het moment dat u met pensioen gaat of bij vervroegde uitbetaling van de prestaties (indien u voldoet aan de voorwaarden).

De volgende inhoudingen zijn van toepassing:

A. RIZIV-inhouding :

 • 3,55%
 • Berekend op het brutobedrag van de prestaties inclusief winstdelingen
 • Ingehouden door de verzekeraar en overgemaakt aan de Federale Pensioendienst

B. Solidariteitsbijdrage :

 • 0% indien brutobedrag < 2 478,94 euro
 • 1% indien 2 478,94 euro ≤ brutobedrag ≤ 24 789,35 euro
 • 2% indien brutobedrag ≥ 24 789,35 euro
 • Berekend op het brutobedrag van de prestaties inclusief winstdelingen
 • Ingehouden door de verzekeraar (indien de prestatie in de vorm van een kapitaal gestort wordt) en overgemaakt aan de Federale Pensioendienst.

De solidariteitsbijdrage wordt enkel door de verzekeraar ingehouden als de prestatie gestort wordt in de vorm van een kapitaal.

C. Afzonderlijke aanslagvoeten in de personenbelasting op het resterende kapitaal, exclusief winstdelingen:

Deel gefinancierd door de werkgever

 • 20% + opcentiemen= 20,19% op de leeftijd van 60 jaar
 • 18% + opcentiemen= 18,17% op de leeftijd van 61 jaar
 • 16,5% + opcentiemen= 16,66% vanaf de leeftijd van 62 jaar of bij vervroegde pensionering
 • 10% + opcentiemen= 10,09% als u tot de wettelijke pensioenleeftijd (65 jaar) gewerkt hebt of als u een carrière van 45 jaar hebt en u effect actief was tot deze leeftijd en als dit kan worden bewezen aan de hand van een attest.

Deel gefinancierd door de aangeslotene

 • 16,5% + opcentiemen = 16,66% op het persoonlijke deel waarvan de premies vóór 01/01/1993 gestort zijn
 • 10% + opcentiemen = 10,09% op het persoonlijke deel waarvan de premies na 01/01/1993 gestort zijn.

Deze aanslagvoeten worden berekend op het brutobedrag van de prestaties verminderd met de winstdelingen, de RIZIV-inhouding en de solidariteitsbijdrage.

Opmerkingen:

 • Er is geen belasting in de personenbelasting verschuldigd op de winstdelingen.
 • Gemeentelijke opcentiemen: de betaalde belastingsom moet vermeld worden in de aangifte van de personenbelasting, want er zal nog een gemeentelijke belasting geïnd moeten worden.

Hoe worden de prestaties in kapitaal belast in geval van overlijden?

Als u zou overlijden vóór de afloop van het contract zal het kapitaal dat aan de begunstigde gestort wordt het brutobedrag zijn dat bepaald is in het pensioenreglement, verminderd met de volgende inhoudingen:

A. RIZIV-inhouding :

 • 3,55%
 • Berekend op het brutobedrag van de prestaties inclusief winstdelingen
 • Enkel verschuldigd als de begunstigde uw echtgenoot/echtgenote is. Omdat wettelijke samenwonenden geen recht hebben op een overlevingspensioen, worden voor deze inhouding niet gelijkgesteld aan gehuwden.
 • Ingehouden door de verzekeraar en overgemaakt aan de Federale Pensioendienst

B. Solidariteitsbijdrage :

 • 0% indien brutobedrag < 2 478,94 euro
 • 1% indien 2 478,94 euro ≤ brutobedrag ≤ 74 368,06 euro
 • 2% indien brutobedrag ≥ 74 368,06 euro
 • Berekend op het brutobedrag van de prestaties inclusief winstdelingen
 • Enkel verschuldigd als de begunstigde uw echtgenoot/echtgenote is. Omdat wettelijke samenwonenden geen recht hebben op een overlevingspensioen, worden voor deze inhouding niet gelijkgesteld aan gehuwden.
 • Ingehouden door de verzekeraar (indien de prestatie in de vorm van een kapitaal gestort wordt) en overgemaakt aan de Federale Pensioendienst.

C. Afzonderlijke voeten :

 • 16,5% + opcentiemen = 16,66% (op het werkgeversdeel en op het persoonlijke deel waarvan de premies vóór 1/1/1993 gestort zijn).
  Als u tot de leeftijd van 65 jaar gewerkt hebt of u een carrière hebt van 45 jaar op het moment van overlijden en als dit kan worden bewezen aan de hand van een attest, wordt de aanslagvoet van het werkgeversbijdrage teruggebracht tot 10% (+ toeslagen = 10,09%).
 • 10% + opcentiemen = 10,09% (op het persoonlijke deel waarvan de premies na 1/1/1993 gestort zijn).

Deze aanslagvoeten worden berekend op het brutobedrag van de prestaties verminderd met de winstdelingen, de RIZIV-inhouding en de solidariteitsbijdrage.

Opmerking :

 • Successierechten: Ze zijn verschuldigd door de begunstigde op het vereffende nettobedrag.
  Vrijstelling: in het kader van het groepsverzekeringscontract, als u een werknemer was en als de begunstigde uw echtgenoot/echtgenote is, of bij ontstentenis een kind van minder dan 21 jaar oud, zijn de successierechten niet verschuldigd.

  De wettelijk samenwonende partner wordt niet gelijkgesteld aan de echtgeno(o)t(e), hij/zij moet dus successierechten betalen.
 • Gemeentelijke opcentiemen: de betaalde belastingsom moet vermeld worden in de aangifte van de personenbelasting, want er zal nog een gemeentelijke belasting geïnd worden.

Hoe wordt de prestatie, die in geval van arbeidsongeschiktheid ontvangen wordt, belast?

Wanneer u een vrijstelling heeft (dekking AVRI), betaalt AXA, op moment van de arbeidsongeschiktheid, de verschuldigde premies op uw individuele rekening. Er is geen belasting op deze betalingen.
De rente die u krijgt in geval van arbeidsongeschiktheid is belastbaar in de personenbelasting, ofwel als bezoldiging ofwel als pensioeninkomsten (bij blijvende ongeschiktheid). AXA moet op de toegekende rente een bedrijfsvoorheffing van 22,20% inhouden.

Hoe worden de prestaties van de pensioentoezegging, die in de vorm van renten worden gestort, belast?

Indien uw pensioentoezegging voorziet in een prestatie in de vorm van renten, zal er een RIZIV-inhouding (3,55%) worden ingehouden op de volledige brutorente. Er wordt een bedrijfsvoorheffing ingehouden door AXA op de vereffende rente (behalve RIZIV-inhouding en winstdelingen). Het bedrijfsvoorheffingspercentage wordt toegepast naargelang het jaarlijkse bedrag van de rente. De rente moet aangegeven worden door de rentetrekker en zal belast worden tegen de voortschrijdende voeten van de personenbelasting.

Indien uw pensioentoezegging voorziet in een prestatie in vorm van kapitaal, maar u wenst de prestatie in de vorm van rente te ontvangen, zal het nettokapitaal (m.a.w. het kapitaal na opname van de verschillende inhoudingen en afzonderlijke voeten) gestort worden op een contract in rente. Op een belastbare basis van 3% van het gestorte kapitaal, zal een afzonderlijke voet van 30% als roerend inkomen ingehouden worden. De rentetrekker moet het bedrag van zijn rente overnemen in zijn belastingaangifte en zal de last van de gemeentelijke opcentiemen op zich nemen. Een vrijstelling van roerende voorheffing kan worden toegepast wanneer de begunstigde onderworpen is aan de personenbelasting ingediend in Belgïe.

Hoe worden de prestaties belast, die door de werkgever worden betaald, in kader van een bedrijfsleidersverzekering?

Bij de vereffening van het kapitaal moet uw werkgever verschillende inhoudingen doen op het ogenblik van de betaling van de prestatie: Er wordt een solidariteitsbijdrage van 2% en een RIZIV-toelage van 3,55% ingehouden op alle sommen die betaald worden als aanvulling op het wettelijk pensioen.

De kapitalen die de begunstigde ontvangt, worden belast aan 16,5% (16,66% met opcentiemen) als ze vereffend worden bij leven ter gelegenheid van zijn pensionering op de normale datum, of in de loop van de 5 jaren die deze datum voorafgaan ter gelegenheid van het brugpensioen of bij overlijden, aan zijn rechthebbenden. De aanslagvoet zal 33% bedragen (33,31% met opcentiemen) als het kapitaal in andere omstandigheden gestort wordt.

Als het gaat om een zelfstandige bedrijfsleider, moet het contract worden vereffend als hij met pensioen gaat op de normale pensioendatum of tijdens de 5 jaar voorafgaand deze datum of in geval van overlijden van zijn begunstigden.

Als u een werknemer bent, moet de werkgever een bijzondere sociale zekerheidsbijdrage van 8,86% berekenen op het kapitaal opgebouwd door de premies die vanaf 01/01/1989 gestort werden en overgemaakt werden aan de RSZ.

Indien u vóór uw pensioen overlijdt, zijn de voordelen waarin de overeenkomst bij overlijden voorziet, onderworpen aan de successierechten in hoofde van de begunstigde.

  Opmerking: de solidariteitsbijdrage bedraagt 1% en niet 2%:

 • als de betaalde sommen tussen 2 478,94 euro en 24 789,36 euro bedragen
 • als de sommen die ten gevolge van een overlijden betaald werden tussen 2 478,94 euro en 74 368,06 euro bedragen.

Aanvullende waarborgen

Wat zijn de gevolgen van een arbeidsongeschiktheid op mijn groepsverzekering?

In geval van een door de maatschappij erkende arbeidsongeschiktheid is uw werkgever wettelijk niet verplicht om de financiering van de premies van de pensioentoezegging voort te zetten. Echter, om de betaling van deze premie te waarborgen, kan de werkgever de dekking ‘vrijstelling’ kiezen. AXA neemt dan de betaling ten laste van de premies pensioen en overlijden tijdens de duurtijd van de invaliditeit en in verhouding tot de graad van deze invaliditeit.

Aan wie wordt de overlijdensdekking uitbetaald?

Aan de uitdrukkelijk door u aangewezen begunstigde of overeenkomstig de begunstigingsvolgorde, zoals voorzien in het pensioenreglement van uw pensioenplan (d.i. de standaardrangorde van begunstigden).

Wat is de standaardrangorde van overlijdensbegunstigden en (hoe) kan ik die wijzigen?

Als u dit niet zelf hebt vastgelegd, dan is het volgende bepaald in het pensioenreglement van uw pensioenplan:

 • De echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende partner
 • Bij ontstentenis, de kinderen per gelijke delen. Is één van deze kinderen vooroverleden, dan komt het aandeel van dat kind per gelijke delen toe aan zijn kinderen; bij ontstentenis, per gelijke delen aan de andere kinderen van de aangeslotene;
 • Bij ontstentenis, de ouders per gelijke delen; bij ontstentenis van één van hen, aan de overlevende;
 • Bij ontstentenis, de broers en zussen per gelijke delen; bij ontstentenis van één van hen en voor zijn of haar deel, aan zijn of haar wettige, geadopteerde of erkende natuurlijke kinderen, per gelijke delen; bij ontstentenis, aan de andere broers en zusters van de aangeslotene, per gelijke delen;
 • Bij ontstentenis , de grootouders; bij ontstentenis van één van hen, aan de overlevende;
 • Bij ontstentenis, de nalatenschap van de aangeslotene

Indien u deze rangorde wenst aan te passen kan dat. Neem hiervoor contact op met de personeelsdienst van uw huidige werkgever.

Moet ik de begunstigde(n) wijzigen in geval van huwelijk, echtscheiding of geboorte en hoe kan ik dat doen?

 • Heeft u nog nooit een aanvraag ingediend om uw begunstigde(n) te wijzigen? Dan gebeurt de wijziging automatisch.

Bijvoorbeeld: u wordt vader/moeder en u wijzigde nog nooit een begunstigde. Uw kind wordt automatisch opgenomen in de standaardrangorde.

 • Heeft u in het verleden al een aanvraag ingediend? Dan moet u een nieuwe aanvraag indienen. Neem hiervoor contact op met de personeelsdienst van uw huidige werkgever.

Bijvoorbeeld: in het verleden koos u uw grootouders als eerste begunstigden. U trouwt en wil uw partner toevoegen als begunstigde. Dan moet u een nieuwe aanvraag indienen.

Voorschotten

Kan ik mijn groepsverzekering gebruiken om vastgoed te kopen?

Ja, als het pensioenreglement hierin voorziet, kunt u voorschotten opnemen op het contract. U moet echter aan bepaalde voorwaarden voldoen.
U kunt ook uw contract in pand geven of de afkoopwaarde toewijzen aan de wedersamenstelling van een hypothecair krediet.

Waarvoor kan ik een voorschot aanvragen?

Om onroerend goed in België of een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte aan te kopen, te bouwen, of te verbeteren, te herstellen of te verbouwen.

Wat zijn de voordelen van een voorschot?

 • U kan vroeger genieten van de voordelen van uw pensioenkapitaal
 • Een flexibel krediet met weinig formaliteiten
 • Geringe kosten: geen vastgoedexpertise, notariskosten, registratierechten of verbrekingsvergoeding
 • Geen andere vereiste waarborg (naast het nodige kapitaal in de groepsverzekering zelf)

Hoe kan ik een voorschot aanvragen?

Neem hiervoor contact op met de personeelsdienst van uw huidige werkgever.

Tip: hou alle offertes, facturen, koopovereenkomsten, aankoopaktes, enz. in verband met uw onroerend goed bij. Dit is belangrijk bij een eventuele belastingcontrole.

Wat is het minimumbedrag van een voorschot?

Het voorschot moet minstens 2 500 euro bedragen.
Opgelet: het minimumbedrag van 2 500 euro wordt jaarlijks geïndexeerd. De indexering gebeurt in schijven van 250 euro.

Kan de intrestvoet van het voorschot variëren?

Neen, de intrestvoet is vastgesteld op het moment van toekenning van het voorschot en blijft ongewijzigd tot de volledige terugbetaling. U bent verplicht de intresten jaarlijks op voorhand te betalen, met vastgelegde vervaldag.

Hoe kan ik mijn voorschot (op voorhand) terugbetalen?

U hebt elk jaar de mogelijkheid om het voorschot terug te betalen op een intrestvervaldag of in de 30 dagen die eraan voorafgaan. Uw intrestvervaldag valt op de 1e van de maand volgend op uw verjaardag.

Bijvoorbeeld: is uw verjaardag 1 januari? Dan is uw intrestvervaldag 1 februari. U kunt uw voorschot dus terugbetalen van 1 januari tot en met 1 februari.

Is een gedeeltelijke terugbetaling van mijn voorschot mogelijk?

Ja, op voorwaarde dat:

 • de betaling minstens 10% van het gevorderde bedrag bedraagt
 • de betaling minstens 1 000 euro bedraagt

Neem hiervoor contact op met de personeelsdienst van uw huidige werkgever.

Let op: het bedrag van 1 000 euro wordt jaarlijks geïndexeerd volgens de inflatie. Indexering gebeurt in schijven van 100 euro.

Wat als ik mijn onroerend goed wil verkopen waarvoor ik een voorschot heb genomen?

Bij verkoop van het onroerend goed, dat u recht gaf op het voorschot, bepaalt de wet dat u het bedrag volledig moet terugbetalen aan AXA.

Kan ik een fiscaal attest krijgen voor mijn voorschot?

Een fiscaal attest met de betaalde intresten wordt enkel afgeleverd als u dit uitdrukkelijk aanvraagt.

De intresten op een voorschot zijn echter niet meer fiscaal aftrekbaar als het voorschot gediend heeft voor uw enige en eerste woning.

Wat is de fiscale impact van mijn voorschot bij vereffening?

Op de eerste schijf van 82 780 euro (bedrag in voege op 01/01/2020 en jaarlijks geïndexeerd) wordt u niet belast aan de normale belastingtarieven die gelden voor aanvullende pensioenkapitalen, maar hierop geldt het regime van de omzetting in fictieve rente. Het percentage voor de omzetting in de fictieve rente en de duur van de aangifte van de fictieve rente hangen af van uw leeftijd bij vereffening: 13 jaar (jonger dan 65 jaar) of 10 jaar (65 jaar). Bovendien, als u effectief actief blijft tot aan uw wettelijke pensioenleeftijd (65 jaar t.e.m. 31 januari 2025) of als u een volledige loopbaan hebt en u actief bleef tot aan het einde van deze volledige loopbaan, dan wordt de fictieve rente slechts berekend op 80% van het bedrag beperkt tot 82 780 euro. De overige 20% wordt dan niet belast. Het regime van de omzetting in fictieve rente is  enkel van toepassing voor indien het voorschot gediend heeft voor de enige woning van de leningnemer en zijn gezinsleden.

Einde contract

Op welke datum loopt mijn pensioentoezegging af?

Deze datum is terug te vinden op de pensioenfiche van uw pensioentoezegging en is bepaald overeenkomstig de pensioenleeftijd zoals bepaald in uw pensioenreglement. Let wel, de datum waarop uw pensioentoezegging afloopt is niet automatisch gelijk aan de datum waarop u met pensioen gaat of de datum waarop u uw kapitaal ontvangt.

Wat is het verschil tussen de afloopdatum en de vereffeningsdatum?

 • In de eerste plaats wordt uw contract afgesloten voor een bepaalde termijn, tot en met de afloopdatum, d.i. de pensioenleeftijd zoals bepaald in uw pensioenreglement. Als u na deze datum nog bij uw werkgever werkt, wordt het contract verlengd.
 • Het kapitaal in uw groepsverzekering moet (en mag slechts) worden uitbetaald (vereffend) op het ogenblik dat u met wettelijk (al dan niet vervroegd) pensioen gaat.

Deze data komen niet automatisch overeen.

Wat bij het beëindigen van mijn arbeidsovereenkomst door ontslagname of een ontslag?

 • Uw werkgever moet AXA binnen 30 dagen op de hoogte brengen van de uitdiensttreding.
 • AXA deelt aan de werkgever de verworven prestaties mee op de datum van uitdiensttreding en de overeenkomstige verworven reserves alsook de verschillende keuzes die u hebt wat betreft uw contracten:
  • de opgebouwde reserves bij de pensioeninstelling van de vroegere werkgever laten, zonder wijziging van uw groepsverzekering;
  • de opgebouwde reserves bij de pensioeninstelling van de vroegere werkgever laten met een overlijdensdekking die overeenstemt met het bedrag van de verworven reserves. In dat geval worden de verworven prestaties herberekend op basis van de verworven reserves om rekening te houden met de overlijdensdekking;
  • de opgebouwde reserves overdragen naar het verzekeringscontract ‘onthaalstructuur’ van de vroegere werkgever. Dit is een verzekeringscontract los van de pensioentoezegging en wordt uitgegeven in de verzekering ‘uitgesteld kapitaal met terugbetaling van het spaartegoed’. Deze verzekering is enkel voor loontrekkenden en bestaat niet voor zelfstandigen.
  • de opgebouwde reserves overdragen naar de pensioeninstelling van uw nieuwe werkgever of naar de rechtspersoonlijkheid die het aanvullend pensioen uitvoert op het niveau van de sector waarvan de nieuwe werkgever afhangt;
  • de opgebouwde reserves overdragen naar een pensioeninstelling die de totale winst verdeelt onder de aangeslotenen afhankelijk van hun reserves en die de kosten beperkt.
  • Dekking arbeidsongeschiktheid: ten gevolge van uw uitdiensttreding is deze dekking niet meer van toepassing. Indien u echter arbeidsongeschikt bent op het moment dat uw arbeidsovereenkomst beëindigt en de arbeidsongeschiktheid wordt erkend door AXA, zal AXA haar tussenkomst voorzetten zolang de arbeidsongeschiktheid duurt. U kunt, onder bepaalde voorwaarden, ook de dekking ‘arbeidsongeschiktheidsrente’, waarvoor u gedekt was, individueel volledig of gedeeltelijk voortzetten./li>
 • U hebt 30 dagen tijd om uw keuze schriftelijk te bevestigen aan AXA. Zonder deze schriftelijke beslissing blijven de verworven reserves bij AXA in het huidige contract, zonder wijziging van de pensioentoezegging.
 • U hebt de mogelijkheid om een overlijdensdekking te vragen die overeenstemt met het bedrag van uw verworven reserves, en dit binnen een termijn van 12 maanden na de mededeling van uw werkgever.
 • U hebt ook altijd de mogelijkheid om later de overdracht van uw reserves te vragen in het kader van de hiervoor vermelde voorstellen.

Wat gebeurt er met mijn groepsverzekeringscontract als ik van werkgever verander?

In dat geval worden niet langer bijdragen gestort in uw groepsverzekering. U ontvangt een uitbetaling (vereffening) op het ogenblik dat u met wettelijk (al dan niet vervroegd) pensioen gaat. U krijgt een brief bij uw uittreding met daarin het bedrag van de verworven reserves, in voorkomend geval verhoogd tot het bedrag van de wettelijke rendementsgarantie en de verworven prestaties.

U kunt uw pensioenrechten steeds raadplegen op de MyAXA klantenzone en de website wwww.mypension.be.

Hoe verloopt de uitbetaling van mijn groepsverzekering? 

Als uw groepsverzekering wordt vereffend, kunt u kiezen of u het kapitaal in één keer of in periodieke uitbetalingen ontvangt onder de vorm van een pensioenrente.

Vanaf wanneer kan ik de prestaties van mijn pensioentoezegging ontvangen?

U kunt de prestaties van uw pensioentoezegging ten vroegste ontvangen op het ogenblik van uw pensionering (of vervroegd pensioen, maar niet de werkloosheidsregeling met bedrijfstoeslag - vroeger brugpensioen -).

De afkoop van de prestaties vóór pensionering is niet meer toegestaan, met uitzondering van bepaalde gevallen (terugbetaling van het voorschot in geval van niet-betaling van de intrest, betaling tijdens de overgangsperiode).

Ik wens een uitbetaling van mijn groepsverzekering voor mijn 65ste. Kan dat?

Als principe geldt dat uw aanvullend pensioen maar wordt uitbetaald op het ogenblik dat u met wettelijk pensioen gaat. Dit kan op het ogenblik dat u de wettelijke pensioenleeftijd bereikt (t.e.m. 31 januari 2025 gelijk aan 65 jaar), of vroeger (indien u voldoet aan de wettelijk voorziene loopbaan- en daaraan gekoppelde leeftijdsvoorwaarden van het vervroegd wettelijk pensioen) of later indien u langer wenst aan de slag te blijven.

Voorwaarden vervroegd wettelijk pensioen:

Datum Minimumleeftijd Loopbaanvoorwaarde Uitzonderingen lange loopbanen
2018 63 jaar 41 jaar 60 jaar, bij loopbaan van 43 jaar
61 jaar, bij loopbaan van 42 jaar
vanaf 2019 63 jaar 42 jaar 60 jaar, bij loopbaan van 44 jaar
61 jaar, bij loopbaan van 43 jaar

Als u voor 1962 geboren bent, is een (gedeeltelijke) vereffening mogelijk vóór het ogenblik waarop u met wettelijk pensioen vertrekt. Let op, dit is enkel van toepassing als deze mogelijkheid voorzien is in het pensioenreglement. Deze uitzondering geldt enkel voor contracten van voor 1 januari 2016.

De mogelijkheid tot vervroegde uitbetaling geldt als volgt:

Geboortejaar Leeftijd bij mogelijke vereffening
1961 63 jaar
1960 62 jaar
1959 61 jaar
1958 of vroeger 60 jaar

Indien u later met pensioen zou gaan dan uw wettelijke pensioenleeftijd of de datum dat u voldoet aan de voorwaarden om met vervroegd rustpensioen als werknemer / zelfstandige te gaan, mogen de prestaties, op uw aanvraag, uitbetaald worden vanaf één van deze data, op voorwaarde dat dit uitdrukkelijk wordt vermeld in het pensioenreglement.

Heeft u hulp nodig?

Heeft u vragen over uw groepsverzekering?
Neem contact op met uw personeelsdienst.

Uw makelaar staat altijd aan uw zijde 

Uw makelaar staat altijd aan uw zijde

 • Met vrijblijvend en persoonlijk advies
 • Het geven van een offerte
 • Hulp bij schade
 • Ook bij u in de buurt
Vind uw makelaar

Niet helemaal tevreden?

Samen op zoek naar een oplossing

Breng ons, bij voorkeur, op de hoogte via het online klachtformulier van Customer Protection.
U krijgt dan onmiddellijk een ontvangstbevestiging met het referentienummer van uw klacht. En de naam van onze collega die, in alle neutraliteit, voor uw dossier zorgt.

VUL HET KLACHTFORMULIER IN

Of stuur een brief naar Customer Protection - t.a.v. Wouter Panneel (met de vermelding ‘persoonlijk en vertrouwelijk’) - Troonplein 1 – 1000 Brussel.
Gaat u niet akkoord met de door ons voorgestelde oplossing?
Dan kan u terecht bij de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35 te 1000 Brussel of via www.ombudsman.as
Brocom