NL

AXA biedt u gedurende 24 uur een gratis verhuiswagen van 5‑7 m³ aan!

Het boeken van uw verhuiswagen is heel eenvoudig

 • Bel minstens drie dagen vóór de gewenste datum van de reservatie naar AXA Assistance op het nummer 02/552.53.17 met vermelding van uw contractnummer
 • Reserveren is mogelijk tot 28/02/2021
 • Het voordeel wordt énkel toegekend aan de bewoners van de verzekerde woning en slechts één maal per contract
 • U moet 21 jaar zijn om met de bestelwagen te mogen rijden, minstens 1 jaar een geldig rijbewijs hebben en over een kredietkaart beschikken (voor de waarborg die kan oplopen tot € 350)

Een grotere verhuiswagen nodig (10-12 m³)? Dat is mogelijk tegen betaling van € 25

Reglement van de commerciële actie van AXA Woonverzekerings­overeenkomst voor (mede)huurders van een appartement

Doel van dit reglement en de organisator

Dit reglement bepaalt de voorwaarden voor deelname die van toepassing zijn op deze commerciële actie georganiseerd op het Belgisch grondgebied door AXA Belgium nv, met maatschappelijke zetel te Troonplein 1, 1000 Brussel (hierna AXA genoemd).

AXA kan een deelnemer op ieder ogenblik uitsluiten van de actie in geval van inbreuk op één van de deelnamevoorwaarden of in geval van misbruik, bedrog of deelname te kwader trouw aan deze commerciële actie.

Deelnemers en voorwaarden verbonden aan de actie

Deze commerciële actie wordt énkel opengesteld voor (mede)huurders van een appartement die tussen 01/10/2020 en 31/01/2021 een nieuw contract Comfort Thuis Flex afsluiten bij AXA met minstens de volgende drie dekkingen: huurdersaansprakelijkheid, inhoud en diefstal.

Deelname aan deze actie staat bovendien open voor iedere persoon die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt, in België gedomicilieerd is en via bevestiging van de onderschrijving van zijn contract van AXA een document heeft ontvangen waarin hem het voordeel dat hij geniet, wordt meegedeeld.

Dit voordeel is voorbehouden voor de bewoners van de verzekerde woning.

Uitgesloten van deelname zijn de organisatoren van deze commerciële actie en de rechtstreekse en onrechtstreekse werknemers van AXA of iedere andere persoon die aan de organisatie van deze actie heeft meegewerkt.

Doel van de actie

Het doel van deze actie bestaat erin om op het Belgisch grondgebied gedurende 24 uur (= de uren om de bestelwagen af te halen en terug te brengen, kunnen variëren naargelang de verhuurders-dienstverleners) gratis een verhuiswagen van 5-7 m³ te huren (naargelang de beschikbaarheid).

De minimumpremie voor de woonverzekering bedraagt € 84 alle taksen inbegrepen (het exacte bedrag van de kosten van de verzekering is zichtbaar wanneer u de volledige gepersonaliseerde simulatie online of bij uw makelaar doet) en de gemiddelde waarde van de huur van een bestelwagen van 5-7 m³ gedurende 24 uur bij de door AXA Assistance erkende dienstverleners bedraagt € 50 incl. btw.

Met een bestelwagen van 5-7 m³ is het mogelijk om per traject ongeveer het equivalent te verhuizen van een éénpersoonsbed, een klein boekenrek, een tafel en twee stoelen, een tv-meubel, een microgolfoven en twee standaarddozen.

Op kosten van de deelnemer (€ 25 incl. btw) kan gedurende 24 uur een bestelwagen van 10-12 m³ worden gehuurd. Dat bedrag zal AXA Assistance na het gebruik van de bestelwagen factureren aan de deelnemer.

Met de bestelwagen van 10-12 m³ kan per traject ongeveer het equivalent van een kleerkast, een tafel en vier stoelen, een wasmachine, een tweepersoonssofa en een tweepersoonsbed of ongeveer 90 standaarddozen worden verhuisd.

Op kosten van de deelnemer (€ 50 incl. btw) kan gedurende 24 uur een bestelwagen van 18 m³ worden gehuurd. Dat bedrag zal AXA Assistance na het gebruik van de bestelwagen factureren aan de deelnemer.

Met de verhuiswagen van 18 m³ is het mogelijk om per traject het equivalent te verhuizen van 100 standaarddozen, wat overeenstemt met een appartement van 50 m².

Dat voordeel kan slechts één keer worden toegepast per nieuw afgesloten contract en kan niet worden terugbetaald, omgeruild of verlengd.

Indien het voordeel niet binnen de vastgestelde termijn wordt gereserveerd (tot 28/02/2021) zal het niet mogelijk zijn om het bedrag dat overeenstemt met een dag huur van een bestelwagen 5-7 m³ in welke vorm ook terug te vorderen, aangezien de actie dan nietig is geworden.

Duur van de actie

Deze actie loopt voor contracten afgesloten tussen 01/10/2020 en 31/01/2021. De deelnemer kan echter tot en met 28/02/2021 bellen naar het eerder vermelde nummer (02/552.53.17) om de bestelwagen te reserveren. Deze moet verplicht vóór 30/04/2021 worden gebruikt, anders is de toekenning van dit voordeel afgelopen.

Procedure om de bestelwagen te reserveren

De dag van de huur van de bestelwagen van 5-7 m³ kan worden gereserveerd via het telefoonnummer 02/552.53.17 (AXA Assistance, Louizalaan 166, 1050 Brussel) minstens drie dagen vóór de gewenste reservatiedatum. Wanneer u belt, zal naar uw contractnummer en uw adres worden gevraagd.

Tijdens het telefoongesprek controleert de gesprekspartner (AXA Assistance) de huurbeschikbaarheid op de gewenste data bij zijn verschillende partners-verhuurders (binnen een straal van maximaal 30 km van het opgegeven adres). Het risico op een grotere vraag in het weekend kan ervoor zorgen dat er minder beschikbaarheid is. Hij zoekt dan met de deelnemer naar alternatieve oplossingen, zoals een andere datum, de terbeschikkingstelling van een bestelwagen via een dienstverlener die verder van het thuisadres van de deelnemer is gevestigd of tot slot een bestelwagen met een ander volume. Indien geen enkele van deze oplossingen haalbaar is voor de deelnemer verbindt AXA Assistance zich in laatste instantie ertoe aan de deelnemer, op vertoon van een factuur op zijn naam, de waarde van het voordeel (€ 50) terug te betalen binnen een termijn van zes weken na ontvangst van de aanvraag voor de huur van een bestelwagen waarvan de facturatiedatum ligt tussen 1 oktober 2020 en 30 april 2021. De procedure om de terugbetaling te verkrijgen, zal op het ogenblik van de reservatie aan de deelnemer worden meegedeeld.

Vervolgens, wanneer de bestelwagen is gereserveerd, ontvangt de deelnemer een sms ter bevestiging dat het dossier ten laste wordt genomen.

Voorwaarden van de verhuurders van bestelwagens

De deelnemer gebruikt de bestelwagen van de verhuurder-dienstverlener, die door AXA Assistance is aangeduid, op basis van zijn beschikbaarheid en zijn geografische nabijheid.

Wanneer de deelnemer naar de afgesproken plaats gaat om de bestelwagen op te halen, treedt hij in een contractuele relatie met de verhuurder-dienstverlener van de bestelwagen, een relatie waarin AXA Belgium op geen enkel ogenblik tussenkomt. Bij het gebruik van de bestelwagen verbindt de deelnemer zich ertoe de gebruiksvoorwaarden van deze verhuurder-dienstverlener na te leven.

De meeste verhuurders van bestelwagens leggen de volgende voorwaarden op:

 • In het algemeen meer dan een jaar een rijbewijs hebben en minstens 21 jaar oud zijn
 • Een afdruk van de kredietkaart op naam van de bestuurder achterlaten met een borg van maximum € 350 voor de bestelwagen van 5-7m³ en € 500 voor de grotere volumes
 • Minstens 150 km inbegrepen, facturatie per km bepaald door de verhuurder en aan hem te betalen bij de teruggave van de bestelwagen in geval van overschrijding
 • De bestelwagen afleveren met een volle brandstoftank

Soms kunnen er specifieke voorwaarden gelden naargelang de verhuurders. Die zullen op de dag van ophaling van de bestelwagen door de verhuurder- dienstverlener worden meegedeeld aan de deelnemer.

Niet-naleving van de voorwaarden van dit reglement

Indien de woonverzekeringsovereenkomst door een van de (mede)huurders wordt opgezegd vóór de jaarlijkse vervaldag en indien dit voordeel intussen werd gebruikt, zal AXA Belgium het recht hebben om van de deelnemer € 125 incl. btw aan compensatiekosten te vorderen.

Indien de deelnemer de bestelwagen heeft gebruikt en blijkt dat hij niet voldeed aan de voorwaarden om in aanmerking te komen die in het reglement vermeld zijn, zal het bedrag voor de huur van de bestelwagen worden betaald door de deelnemer ongeacht of hij daarvan op de hoogte werd gebracht of niet. AXA Assistance factureert het bedrag voor de huur van de bestelwagen aan hem (op basis van het geldende tarief van de verhuurder-dienstverlener bij wie de bestelwagen werd gereserveerd).

Wettelijke vermeldingen

AXA behoudt zich het recht voor om dit reglement op ieder ogenblik te wijzigen. Het reglement en elke wijziging ervan worden gepubliceerd op www.axa.be/NL/move. Het feit dat een bepaling van dit reglement nietig wordt verklaard, doet niets af aan de geldigheid van de andere bepalingen.

AXA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de wijziging van bepaalde modaliteiten van deze actie in geval van overmacht.

AXA behoudt zich het recht voor om de actie of het verloop ervan te wijzigen indien dit gerechtvaardigd is door onvoorziene omstandigheden of omstandigheden buiten zijn wil. AXA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de onderbreking, het uitstel of de annulering van de actie als gevolg van omstandigheden buiten zijn wil.

Deze commerciële actie kan automatisch en vervroegd worden beëindigd wanneer het maximum aantal huurwagens dat tussen AXA en AXA Assistance (leverancier) werd overeengekomen, overschreden is (zijnde 1000). De deelnemer mag in geen geval van AXA een compensatie eisen (van welke aard ook) als gevolg van de vroegtijdige stopzetting van deze actie.

Aangezien AXA zich beperkt tot de organisatie van de deelname aan deze actie, kan het in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de relatie die eruit voortvloeit tussen de deelnemer en de verhuurder-dienstverlener of met AXA Assistance (onbeschikbaarheid op de gekozen data, slechte planning van de afspraken …), de eventuele problemen die zich voordoen bij de huur van bestelwagen (ongeval, overschrijding van de kilometers …).

Dit reglement is geregeld door het Belgisch recht en ieder geschil met betrekking tot de toepassing ervan valt onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel.

Bij vragen of klachten over deze actie (met uitsluiting van elk onderwerp dat betrekking heeft op de contractuele relatie tussen de deelnemer en de verhuurder-dienstverlener of met AXA Assistance) kan de deelnemer uiterlijk 7 werkdagen na de datum van afsluiting van deze actie het onlineklachtenformulier van AXA invullen. Iedere klacht die buiten deze termijn wordt ingediend, kan niet worden weerhouden.

Persoonlijke gegevens

De sluiting van het contract Comfort thuis Flex houdt in dat er gegevens over dat contract worden uitgewisseld (contractnummer, adres van de deelnemer ...) met onze partner AXA Assistance.

Zodra de deelnemer naar aanleiding van deze actie contact opneemt met AXA Assistance om de gratis bestelwagen te reserveren, deelt deze aan de verhuurder, bij wie de reservatie heeft plaatsgevonden, de volgende gegevens mee:

 • Dossiernummer
 • Naam
 • Adres
 • Telefoon-/gsmnummer
 • Huurdatum
 • Duur van de huur
 • Type voertuig

Laatste datum van wijziging 23/09/2020

Tijdens de verhuizing zijn uw persoonlijke spullen beschermd

Vul uw dozen in alle rust. Zodra uw contract ingaat, zijn uw goederen beschermd bij beschadiging of zelfs tegen diefstal tijdens de verhuizing, ook tijdens het vervoer ervan. Bij schade hoeft u enkel contact op te nemen met uw makelaar.

Meer info

 

Geniet met AXA Home Care 10% korting op uw klusjes die door vakmensen worden uitgevoerd (tot 28/02/2021)

Is uw woning aan een opfrisbeurt toe? Zijn er herstellingen nodig in uw oude woning? Surf naar ons onlinedienstenplatform AXA Homecare, vraag tot drie offertes op bij betrouwbare vakmensen en geniet 10% korting op de uitgevoerde werken.

Surf naar www.axahomecare.be en vul de code 'promo10' in om ervan te genieten!

 

Profiteer van tal van voordelen met MyAXA Fidelity.

Ons getrouwheidsprogramma geeft u toegang tot meer dan 2.000 exclusieve voordelen bij ongeveer 200 partners. Inspiratie genoeg om uw woning (opnieuw) in te richten en uit te rusten! Nog geen lid? Ontdek het programma op www.axa.be of neem contact op met uw makelaar om de toetredingsvoorwaarden te kennen.

Brocom