NL

Bescherming van het bestuur en zijn personeel

Verschillende producten 

De burgerlijke aansprakelijkheid (BA) van uw openbaar bestuur en van uw personeel

Deze dekking geldt voor de schade die een derde toegebracht wordt en zich voordoet waar ook ter wereld, wanneer u aansprakelijk gehouden wordt voor de schade die voortvloeit uit uw activiteit in België.

Enkele voorbeelden van deze activiteiten:

  • De uitgifte van administratieve documenten.
  • Het onderhoud van de wegen.
  • De organisatie van rekruteringsproeven en evenementen.

 

De BA van de burgemeester, de schepenen en, in het algemeen, de organen van de stad, de gemeente of het OCMW

Voor fouten of onzorgvuldigheden begaan in het kader van hun activiteiten en waarvoor ze persoonlijk aansprakelijk zijn.

 

De buitencontractuele BA van de organisatie bij het inzetten van vrijwilligers

 

Rechtsbijstand: de verdediging van uw belangen indien een derde uw bestuur schade berokkent

  • Wij proberen altijd om eerst het geschil minnelijk te regelen.
  • Als een bevredigende oplossing niet mogelijk is, komen we tussen in een brede waaier van kosten (procedurekosten, erelonen en expertisekosten, deurwaarders en advocaten).
  • En als de aansprakelijke derde onverzekerd én onvermogend is? Dan nemen we uw schade tot een in de overeenkomst bepaald bedrag ten laste.

Een verwittigd klant is er twee waard

Elke dekking heeft zijn beperkingen, vergoedingsplafonds, vrijstellingen en uitsluitingen.
De belangrijkste uitsluitingen/beperkingen van het product zijn de volgende:

  • De verzekering BA dekt niet het opzet, de asbest, de BA Motorrijtuig, de geschillen betreffende tewerkstelling, …
  • De verzekering BA van de gemeentelijke mandatarissen dekt niet de opzettelijke daden, de schade veroorzaakt door verduistering, door dronkenschap, door verontreiniging, …
  • De verzekering BA van de vrijwilligers dekt niet de schade veroorzaakt door de liften, door de jacht, door de gebouwen tijdens hun opbouw of wederopbouw, …
  • De verzekering Rechtsbijstand (van de gemeentelijke mandatarissen) dekt niet de geschillen in verkiezingsaangelegenheden, de boetes, de dwangsommen, het misbruik van vertrouwen, …

De producten aansprakelijkheidsverzekeringen vermeld op deze webpagina zijn schadeverzekeringen onderworpen aan het Belgisch recht. Deze verzekeringen worden onderschreven voor een minimale duurtijd van 1 jaar, met de mogelijkheid tot stilzwijgende vernieuwing. wij raden u aan om de productifiche te raadplegen alsook de algemene voorwaarden die van kracht zijn en die het geheel van de toepasselijke modaliteiten van onze verzekeringsdekkingen hernemen, aandachtig te lezen.

Deze documenten zijn beschikbaar bij uw Accountmanager (public.sector@axa.be) die te uwer beschikking staat voor iedere bijkomende inlichting.

Andere nuttige link: MiFiD regelgeving voor verzekeringen

Niet helemaal tevreden?

Samen op zoek naar een oplossing

Breng ons, bij voorkeur, op de hoogte via het online klachtformulier van Customer Protection.
U krijgt dan onmiddellijk een ontvangstbevestiging met het referentienummer van uw klacht. En de naam van onze collega die, in alle neutraliteit, voor uw dossier zorgt.

VUL HET KLACHTFORMULIER IN

Of stuur een brief naar Customer Protection - t.a.v. Wouter Panneel (met de vermelding ‘persoonlijk en vertrouwelijk’) - Troonplein 1 – 1000 Brussel.
Gaat u niet akkoord met de door ons voorgestelde oplossing?
Dan kan u terecht bij de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35 te 1000 Brussel of via www.ombudsman.as