NL

Schoolverzekering

Veiligheid voor alles 

Onze schoolverzekering bestaat uit 2 luiken

De aansprakelijkheidsverzekering voor de school, de personeelsleden, leerlingen en vrijwilligers

De verzekering vergoedt de derden die schade zouden opgelopen hebben waarvoor de onderwijsinstelling aansprakelijk is en die veroorzaakt worden in het kader van het geheel van de schoolactiviteiten onder toezicht van de verzekerde instelling. Zij omvat de stages van de leerlingen buiten de instelling, reizen, wandelingen, bezichtigingen, sneeuwklassen, bosklassen en ook de deelname aan socioculturele, naschoolse en sportactiviteiten, georganiseerd door de onderwijsinstelling. De verzekering BA Onderwijsinstelling kan aangevuld worden met een verzekering rechtsbijstand en met facultatieve uitbreidingen, zoals onder meer de toevertrouwde goederen.

De ongevallenverzekering

Wij keren een overeengekomen vergoeding uit aan een verzekerde persoon die slachtoffer is van een ongeval dat een letsel veroorzaakt:

  • tijdens schoolactiviteiten onder toezicht van de verzekerde schooloverheid
  • op de schoolweg, dat wil zeggen op de weg naar de school of de plek waar de schoolse of naschoolse activiteit plaatsheeft en om ervan terug te komen.

Een verwittigd klant is er twee waard

Elke dekking heeft zijn beperkingen, vergoedingsplafonds, vrijstellingen en uitsluitingen.
De belangrijkste uitsluitingen/beperkingen van het product zijn de volgende:

  • De verzekering BA Onderwijsinstelling dekt niet de schade die voortvloeit uit activiteiten die onder het privé-initiatief vallen, de opzettelijk veroorzaakte schade, de BA Auto, de persoonlijke BA van een persoon ouder dan 18 jaar in staat van dronkenschap, …
  • De verzekering Lichamelijke Ongevallen vergoedt niet in geval van ziekten, noch voor ongevallen die veroorzaakt zijn door alcohol- of drugsintoxicatie, of door de deelname aan weddenschappen. Sommige gemotoriseerde sporten, luchtsporten of gevechtsporten zijn uitgesloten.
  • In de verzekering Lichamelijke Ongevallen is de tussenkomst voor medische zorgen beperkt tot het bedrag van het RIZIV-barema.

Het product Onderwijsinstellingen is een schade – en persoonsverzekering onderworpen aan het Belgisch recht. Deze verzekering wordt onderschreven voor een duurtijd van 1 jaar, met de mogelijkheid tot stilzwijgende vernieuwing. Wij raden u aan om de productfiche te raadplegen alsook de algemene voorwaarden die van kracht zijn en die het geheel van de toepasselijke modaliteiten van onze verzekeringsdekkingen hernemen, aandachtig te lezen.

Deze documenten zijn beschikbaar bij uw Accountmanager (public.sector@axa.be) die te uwer beschikking staat voor iedere bijkomende inlichting.

Andere nuttige link: MiFiD regelgeving voor verzekeringen

Niet helemaal tevreden?

Samen op zoek naar een oplossing

Breng ons, bij voorkeur, op de hoogte via het online klachtformulier van Customer Protection.
U krijgt dan onmiddellijk een ontvangstbevestiging met het referentienummer van uw klacht. En de naam van onze collega die, in alle neutraliteit, voor uw dossier zorgt.

VUL HET KLACHTFORMULIER IN

Of stuur een brief naar Customer Protection - t.a.v. Wouter Panneel (met de vermelding ‘persoonlijk en vertrouwelijk’) - Troonplein 1 – 1000 Brussel.
Gaat u niet akkoord met de door ons voorgestelde oplossing?
Dan kan u terecht bij de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35 te 1000 Brussel of via www.ombudsman.as