NL

Objectieve aansprakelijkheid bij brand of ontploffing

De verplichte verzekering voor het publiek toegankelijke inrichtingen

Sommige uitbaters van inrichtingen die toegankelijk zijn voor het publiek zijn wettelijk verplicht deze verzekering af te sluiten. In geval van brand of ontploffing worden de slachtoffers vergoed zonder dat zij het bewijs moeten leveren van een fout van de uitbater.

Zowel de uitbater als het slachtoffer zijn zo gevrijwaard van financiële problemen als gevolg van een brand of een ontploffing.

Een verwittigd klant is er twee waard

Elke dekking heeft zijn beperkingen, vergoedingsplafonds, vrijstellingen en uitsluitingen.
De belangrijkste uitsluitingen/beperkingen van het product zijn de volgende:

  • Uitkeringen ten voordele van de dader, die het schadegeval opzettelijk heeft veroorzaakt
  • Voorzienbare schade als gevolg van de exploitatiemodaliteiten van de inrichting of door een tekortkoming aan de voorzichtigheids- of veiligheidsnormen eigen aan de activiteiten van de omschreven inrichting
  • Zaakschade die het gevolg is van om het even welke aansprakelijkheid van de verzekerde, die verzekerbaar is door de dekking Huurdersaansprakelijkheid, Gebruikersaansprakelijkheid of Verhaal van derden van een Brandverzekering

Dekkingsbeperking voor het bedrag boven de wettelijke vergoedingsgrenzen zoals voorzien in de wet van 30 juli 1979 betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke gevallen.Het product Objectieve Aansprakelijkheid bij brand of ontploffing is een schadeverzekering onderworpen aan het Belgisch recht. Deze verzekering wordt onderschreven voor een minimale duurtijd van 1 jaar, met de mogelijkheid tot stilzwijgende vernieuwing. Wij raden u aan om de productfiche te raadplegen alsook de algemene voorwaarden die van kracht zijn en die het geheel van de toepasselijke modaliteiten van onze verzekeringsdekkingen hernemen, aandachtig te lezen.

Deze documenten zijn beschikbaar bij uw Accountmanager (public.sector@axa.be) die te uwer beschikking staat voor iedere bijkomende inlichting.

Andere nuttige link: MiFiD regelgeving voor verzekeringen

Niet helemaal tevreden?

Samen op zoek naar een oplossing

Breng ons, bij voorkeur, op de hoogte via het online klachtformulier van Customer Protection.
U krijgt dan onmiddellijk een ontvangstbevestiging met het referentienummer van uw klacht. En de naam van onze collega die, in alle neutraliteit, voor uw dossier zorgt.

VUL HET KLACHTFORMULIER IN

Of stuur een brief naar Customer Protection - t.a.v. Wouter Panneel (met de vermelding ‘persoonlijk en vertrouwelijk’) - Troonplein 1 – 1000 Brussel.
Gaat u niet akkoord met de door ons voorgestelde oplossing?
Dan kan u terecht bij de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35 te 1000 Brussel of via www.ombudsman.as