NL

Arbeidsongevallen en ongevallen van gemeen recht

De arbeidsongevallenverzekering en haar perfecte aanvullingen

De arbeidsongevallenverzekering biedt u

  • De dekking van de lichamelijke letsels en bepaalde hiermee gepaard gaande kosten voor de personen die onderworpen zijn aan de arbeidsongevallenwet

Wij waarborgen

  • De betaling van de vergoedingen en kosten die u wettelijk verschuldigd bent aan uw personeelsleden die het slachtoffer werden van een arbeidsongeval of een ongeval op de weg naar of van het werk

Wij kunnen ook nog verzekeren

  • Een aanvullende vergoeding voor uw medewerkers met een bezoldiging hoger dan het wettelijke plafond van de arbeidsongevallenverzekering
  • Een vergoeding voor niet aan de wetgeving onderworpen personen: vrijwilligers, burgemeesters, schepenen, raadsleden … 
  • De ongevallen van uw medewerkers in hun privéleven

Met uw toestemming krijgt de verzekerde persoon gratis bijstand bij ongeval, 24 uur per dag en 7 dagen in de week.

Een verwittigd klant is er twee waard

Elke dekking heeft zijn beperkingen, vergoedingsplafonds, vrijstellingen en uitsluitingen.
De belangrijkste uitsluitingen/beperkingen van het product zijn de volgende:

  • sommige sportongevallen
  • ongevallen die voortkomen uit een opzettelijke feit (maar verzekerden of rechthebbenden die vreemd zijn aan het opzet blijven gedekt)
  • ongevallen die voortkomen uit een zelfmoord(poging)
  • beperking van de waarborg Arbeidsongevallen en van het plafond waarop de vergoedingen berekend worden, zoals bepaald in de wet van 03/07/1967
  • beperking van de waarborgen buiten het kader van de arbeidsongevallenwet. Bv. de tussenkomst in geval van overlijden is beperkt tot de begrafeniskosten, tussenkomst in geval van tijdelijke ongeschiktheid tot maximum 3 jaar na het ongeval

Het product Publieke Sector Arbeidsongevallen Wet 67 en Privé-ongevallen is een persoonsverzekering onderworpen aan het Belgisch recht. Wij raden u aan om de algemene voorwaarden die van kracht zijn en die het geheel van de toepasselijke modaliteiten van onze verzekeringsdekkingen hernemen, aandachtig te lezen.

Deze documenten zijn beschikbaar bij uw Accountmanager (public.sector@axa.be) die te uwer beschikking staat voor iedere bijkomende inlichting.

Andere nuttige link: MiFiD regelgeving voor verzekeringen

Niet helemaal tevreden?

Samen op zoek naar een oplossing

Breng ons, bij voorkeur, op de hoogte via het online klachtformulier van Customer Protection.
U krijgt dan onmiddellijk een ontvangstbevestiging met het referentienummer van uw klacht. En de naam van onze collega die, in alle neutraliteit, voor uw dossier zorgt.

VUL HET KLACHTFORMULIER IN

Of stuur een brief naar Customer Protection - t.a.v. Wouter Panneel (met de vermelding ‘persoonlijk en vertrouwelijk’) - Troonplein 1 – 1000 Brussel.
Gaat u niet akkoord met de door ons voorgestelde oplossing?
Dan kan u terecht bij de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35 te 1000 Brussel of via www.ombudsman.as
Brocom