Ga naar de hoofdinhoud

Blog

Wat houdt de verzekering rechtsbijstand in? | Blog AXA.be

Top

| 7 min lezen

Rechtsbijstand. Zeker niet alleen om advocaten te betalen

Wie voor de strafrechter moet verschijnen, neemt best een advocaat onder de arm. Maar naast de strafrechtelijke verdediging, bestaan er nog andere, misschien wat minder gekende diensten binnen de waarborg ‘rechtsbijstand’. Is artikel 52 altijd een verplichting? En wanneer geef je iets aan binnen de verzekering ‘Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA)’of toch binnen de waarborg ‘Rechtsbijstand’? Een woordje uitleg door Nils Degryse van Legal Village, de rechtsbijstandsverzekeraar van AXA.

Een omgevallen boom, een ingedeukte paal, een loketbediende of politieagent die wordt aangevallen door een derde en een schadevergoeding eist, een ontslag dat wordt betwist … Een slecht verlichte baan waar werken aan de gang zijn en waar 's avonds een weggebruiker valt in een grondverzakking zonder signalisatie ... Of te brede vrachtwagens die de verkeersdrempels beschadigen

Voor tal van schadegevallen sluiten publieke overheden een verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid met rechtsbijstand af.

Wanneer doet u beroep op de BA, wanneer op de verzekering rechtsbijstand?

Ter herinnering: ook binnen het luik BA is er juridische bijstand. U doet aangifte binnen het luik BA van uw contract Aansprakelijkheid als u schade veroorzaakt aan derden (art 1382 en volgende BW).

Als u zelf schade lijdt of bv. voor de rechtbank moet verschijnen wegens een strafrechtelijke overtreding, dan doet u een beroep op de rechtsbijstandverzekering. Deze kan tussenkomst verlenen afhankelijk van de omvang van de onderschreven waarborg.

Meest voorkomende dossiers rechtsbijstand?

Voor de afhandeling van dossiers rechtsbijstand doet AXA beroep op haar schaderegelingsbureau, Legal Village nv. Met welke schadegevallen krijgt de Publieke Sector het vaakst te maken in het kader van de rechtsbijstand? Nils Degryse, legal advisor: "De rechtsbijstandsverzekering wordt heel frequent gebruikt. In onze schadeaangiften zien wij onder andere heel vaak dat het gaat om het invorderen van schade aan de openbare ruimte die werd veroorzaakt door een aanrijding.

Daarnaast kan een politieagent aan zijn politiezone rechtshulp vragen voor het verhalen van lichamelijke of morele schade in het kader van zijn beroepsactiviteit. De politiezone is, in het kader van art 52 van de wet op het politieambt, wettelijk verplicht om die toe te kennen en vraagt daarvoor een dekking bij zijn verzekeraar. Ook wij stellen vast dat geweld tegen politieagenten helaas steeds vaker voorkomt.

Deze twee soorten incidenten maken zowat 80% van onze schadeaangiften voor de publieke sector uit", aldus Nils. 

In der minne of voor de rechtbank?

De filosofie van Legal Village is dat we de voorkeur geven aan een minnelijke oplossing. Een rechtszaak kan immers lang aanslepen en het is niet zeker of ze gaat uitmonden in een schadevergoeding. Er lopen nu al dossiers waarvan de eerste pleitdatum in de rechtbank pas in 2030 gepland is.

Nils Degryse: "Onze juridische experts zijn bekwaam om een schadedossier te behandelen en een schadevergoeding te bekomen van de aansprakelijke partij: op die manier staan we borg voor een pragmatische, eenvoudige en snelle oplossing. Maar liefst 75 tot 85% van onze dossiers wordt afgehandeld zonder dat er een advocaat of rechter aan te pas komt."

Hoofddekkingen

De rechtsbijstandsverzekering dekt het extracontractuele verhaal van een verzekerde in geval van schade die door een derde wordt veroorzaakt buiten een contractueel verband. Legal Village komt tussen om een schadevergoeding te krijgen: het versturen van een ingebrekestelling, verzamelen van bewijs, raming van de schade en de kosten. Bij betwisting wordt er een expert aangesteld. En indien nodig wordt een gerechtelijke procedure opgestart om de schade vergoed te krijgen.

Daarnaast is er de strafrechtelijke verdediging van een verzekerde. Als een verzekerde in het kader van zijn beroepsactiviteit wordt vervolgd om te verschijnen voor een strafrechtbank, betaalt Legal Village de kosten van de advocaat die verzekerde zal verdedigen, tenzij het om opzettelijke feiten gaat.

N. Degryse: "In de publieke sector zorgen wij daarnaast ook voor de verdediging van de verzekeringnemer in geschillen over tewerkstelling, ontslag of het aanvechten van een disciplinaire maatregel, of bij overheidsopdrachten, bijvoorbeeld wanneer een dienstverlener die niet wordt weerhouden de gunning betwist".

Artikel 52 van de wet op het politieambt toegelicht

Er zijn volgens dit artikel twee situaties waarbij een politieagent recht heeft op bijstand van een advocaat. Ofwel is de agent het slachtoffer van een gewelddaad tijdens de uitoefening van zijn functie of van een wraakactie in zijn privé-leven. Ofwel wordt hij in rechte gedagvaard wegens daden gesteld in de uitoefening van zijn functie. Maar als het bijvoorbeeld gaat om opzettelijke feiten of als de schade beperkt is tot morele schade, dan wordt de rechtshulp niet systematisch toegekend.

Het Politiecollege is soeverein en Legal Village zal steeds het akkoord van het college afwachten alvorens te handelen, tenzij het om dringende of ernstige zaken gaat. Kan het college ook weigeren? "Het college oordeelt over de feiten. Risico's horen nu eenmaal bij de job. Maar bijvoorbeeld spugen op een agent in volle corona, dat ging elk moreel kader te buiten. Het risico op een besmetting was onaanvaardbaar", zegt N. Degryse.

Beroep doen op de advocaat

In tegenstelling tot de verdediging binnen de waarborg BA, heeft de verzekerde in geval van een gerechtelijke/administratieve procedure of arbitrage binnen de verzekering rechtsbijstand altijd recht op vrije advocaatkeuze. Voor u een advocaat onder de arm neemt, dient u wel te overleggen met Legal Village of er tussenkomst is en of een advocaat noodzakelijk is.

"En als er nog geen gerechtelijke procedure is, wat dan? Geef het schadegeval alvast aan en verzamel getuigenissen, foto's en andere bewijzen, offertes en een nauwkeurige beschrijving van de gebeurtenissen. Zo kunnen wij uw rechten van in het begin verdedigen", zo luidt het advies van de legal advisor.

Andere verzekeringscontracten waar ook een rechtsbijstandsverzekering mogelijk is

Er is ook een rechtsbijstandsverzekering mogelijk binnen andere verzekeringscontracten, niet alleen in het contract Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid:

  • Zo kan er een waarborg rechtsbijstand bij een BA-autoverzekering worden afgesloten. Hier zal de verzekeraar u helpen om een schadevergoeding te ontvangen bij een verkeersongeval of u verdedigen bij een verkeersovertreding.
  • De waarborg rechtsbijstand afgesloten samen met een brandverzekering daarentegen komt tussen bij een geschil met de brandverzekeraar of om u te verdedigen naar aanleiding van schade die door een derde aan uw gebouw is veroorzaakt zonder dat er een contractuele band bestaat tussen u en die derde.

Wil je dit met ons bespreken? Bel je Account Manager of neem contact met ons op.

DEEL DIT ARTIKEL