Ga naar de hoofdinhoud

Schuldsaldoverzekering

Dekking tot 100% van het openstaande saldo van je woonkrediet.

Je voordelen

 • Je lening terugbetaald bij overlijden

  Bij aankoop van je woning ga je een hypothecaire lening aan. Indien je, als verzekerde, zou overlijden alvorens je woonkrediet volledig terugbetaald is, dan betaalt AXA de resterende schuld helemaal of gedeeltelijk af. Zo zullen je nabestaanden, bovenop het emotionele verlies, geen extra financiële last moeten meedragen.

  De looptijd van de verzekering is dezelfde als de looptijd van je hypothecaire lening, wat wil zeggen tot wanneer je lening volledig is terugbetaald. Overlijd je vroegtijdig, dan stelt de terugbetaling (gedeeltelijk of volledig volgens de gekozen dekking) van het saldo van je lening door AXA een einde aan het contract.

 • De bescherming begint voor de ondertekening van de akte

  Je geniet gratis een voorlopige dekking gedurende een periode van maximaal 4 maanden tussen de datum van de aanvaarding van het risico door de maatschappij en de datum van de inwerkingtreding van het contract (die in principe overeenkomt met de datum van ondertekening van de aankoopakte van je woning bij de notaris).

 • Flexibele premiebetaling

  Je kan je premie op 3 manieren betalen:

  • een eenmalige premie bij aanvang van het contract
  • een constante premie gedurende 2/3 van de looptijd van het contract
  • een jaarlijkse variabele premie, ieder jaar rekening houdend met de leeftijd van de verzekerde en het verzekerde kapitaal

Tarieven

Er wordt rekening gehouden met de volgende factoren:

 • je leeftijd
 • het verzekerde kapitaal
 • de looptijd van je krediet
 • de rentevoet van je krediet
 • roker/niet-roker

De vermelde premie houdt rekening met:

 • de taks op de premie (zie hieronder)
 • bepaalde kosten (instap- en inningskosten, forfait)

Taksen en fiscaal regime

Is de verzekeringnemer een natuurlijk persoon, dan is een taks van 2% op de premie van toepassing, met uitzondering van schuldsaldoverzekeringen als garantie voor een hypothecaire lening die is afgesloten om een onroerend goed te verwerven of te behouden. In dit geval geldt een premietaks van 1,1%. Pensioensparen is vrijgesteld van elke premietaks.

Daarnaast kan de schuldsaldoverzekering je tegen bepaalde voorwaarden recht geven op:

  • als de schuldsaldoverzekering gekoppeld is aan je eigen woning (d.w.z. de woning waarin je zelf woont): een vermindering van de personenbelasting, waarvan het bedrag en de voorwaarden variëren naargelang van de regio waarin je woont. Weet dat voor de belastingplichtigen die vanaf 2020 een lening zullen afsluiten, alleen de in Wallonië gevestigde belastingplichtigen nog in aanmerking komen voor een vermindering van de personenbelasting.
  • als de schuldsaldoverzekering gekoppeld is aan een woning die niet je eigen woning is: een belastingvermindering van 30% van de premie voor langetermijnsparen.
  • een belastingvermindering tussen 25 en 30% van de pensioenspaarpremie, afhankelijk of het jaarlijkse premiebedrag beperkt is tot een eerste drempel (30%) of zich tussen de eerste drempel en het maximum (25%) bevindt.

  In ruil voor het belastingvoordeel op de premies dat overeenkomt met een van de drie bovengenoemde gevallen, wordt het gestorte kapitaal in geval van overlijden onderworpen aan de personenbelasting (die varieert naargelang het contract is afgesloten in het kader van het pensioensparen, van de eigen woning of van langetermijnsparen).

Raadpleeg je makelaar om de voorwaarden te kennen die recht geven op een belastingvoordeel op de premies, de regels voor het belasten van het gestorte kapitaal in geval van overlijden en de regels van toepassing voor de successierechten.

De fiscaliteit is deze die van toepassing is voor Belgisch ingezetene natuurlijke personen. Ze hangt af van de individuele situatie van elke klant en kan later worden gewijzigd.

gezin

Je makelaar staat altijd aan je zijde

 • Met vrijblijvend en persoonlijk advies
 • Opmaken van een offerte
 • Hulp bij schade
 • Ook bij jou in de buurt
Contacteer me
Je makelaar staat altijd aan je zijde 

Nog vragen?

Als alleenstaande zonder kinderen, is een schuldsaldo niet persé nodig, omdat de bank dan het huis kan verkopen voor verdere aflossingen. De bank zal echter vaak geen woonkrediet toestaan zonder dat je daarbij ook een schuldsaldoverzekering afsluit. Voor haar is dit immers een garantie dat het kapitaal van de lening alsnog wordt terugbetaald in geval van overlijden van de kredietnemer. Sowieso wordt ook bij vele banken een gunstiger tarief voor de lening toegekend indien de klant een schuldsaldoverzekering neemt. Ook is het de ideale manier om je erfgenamen financieel te beschermen. Alleenstaanden met kinderen kiezen daarom ook vaak wél voor een schuldsaldo met 100% dekking.

 • een kopie van de overlijdensakte van de verzekerde. Je vraag dit aan bij de gemeente waar de overledene is overleden. Je bezorgt die aan de gemeente waar de overledene woonde en een kopie hiervan aan je verzekeraar
 • een recto verso fotokopie van de identiteitskaart van de begunstigde (indien het een elektronische identiteitskaart is, moet je ook  een officieel document toevoegen, dat het adres vermeldt (fotokopie van het document afgeleverd door de gemeente bij het afleveren van de identiteitskaart, van het paspoort, van het bovenste gedeelte van het uittreksel uit het register van de burgerlijke stand)
 • de AXA-documenten overlijdensaangifte en medisch attest (behalve wanneer het overlijdenskapitaal kleiner is dan 10 000 euro)

Een verwittigd klant is er twee waard

Lees dus zeker wat je moet weten voor je bij ons een Schuldsaldoverzekering afsluit.

Alvorens een dergelijke verzekering af te sluiten; vragen wij om de Algemene Voorwaarden te lezen, beschikbaar op deze website. Hierin vind je onder andere de volledige lijst met uitsluitingen van de dekkingen. In bepaalde uitzonderlijke omstandigheden komt AXA niet tussenbeide. Dit is met name het geval bij overlijden als gevolg van een opzettelijke daad van een begunstigde of een zelfmoord die minder dan een jaar na de inwerkingtreding van het contract plaatsvindt of bij oproer. Wij raden je aan om ook de financiële infofiche te raadplegen.

Of doe een beroep op je makelaar om meer inlichtingen of een vrijblijvende offerte te krijgen. Hij staat jou ter beschikking en zal nagaan of het product aan je eisen en noden beantwoordt. Zijn rol bestaat er tevens in je op de hoogte te houden over je contract en de prestaties die eruit voortvloeien.

Niet helemaal tevreden?

Samen op zoek naar een oplossing

NEEM CONTACT OP

Heb je een klacht, vul dan het contactformulier van onze afdeling Customer Protection in. Je krijgt dan onmiddellijk een ontvangstbevestiging met het referentienummer van je klacht. En de naam van onze collega die, in alle neutraliteit, voor jouw dossier zorgt.

Vul het klachtformulier in

Of stuur een brief naar Customer Protection - t.a.v. Wouter Panneel (met de vermelding ‘persoonlijk en vertrouwelijk’) - Troonplein 1 – 1000 Brussel.


Ga je niet akkoord met de door ons voorgestelde oplossing?
Dan kan je terecht bij de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35 te 1000 Brussel of op www.ombudsman.as