Ga naar de hoofdinhoud

Wat doen bij een arbeidsongeschiktheid?

 • Afwezigheid door ziekte, ongeval of zwangerschap
 • Aangifte door je werkgever, jezelf of je makelaar
 • Opvolging van je dossier en de betalingen

Je dossier arbeidsongeschiktheid opvolgen zonder zorgen

Langdurige ziekte, een ongeval, … iedereen kan het meemaken. Je verzekering arbeidsongeschiktheid beschermt je wanneer je (tijdelijk) moet stoppen met werken. Onze digitale dienst zorgt ervoor dat je je dossier arbeidsongeschiktheid voortaan ook volledig online opvolgt, met een duidelijk zicht op de nodige documenten, de status en de betalingen.
Volg onderstaande checklist die je begeleidt door de verschillende stappen van je dossier.

Wat doen bij een arbeidsongeschiktheid?

Breng je werkgever zo snel mogelijk op de hoogte en bezorg hem een medisch attest. Je werkgever blijft tijdens de eerste periode van je afwezigheid een gewaarborgd loon uitbetalen.

Ben je langer arbeidsongeschikt en geniet je een Arbeidsongeschiktheidsverzekering via je werkgever? Dan zal je werkgever het nodige doen om je ongeschiktheid aan te geven bij AXA.

Als je arbeidsongeschiktheid langer dan 14 (arbeiders) of 28 (bedienden) kalenderdagen duurt, moet je je ziekenfonds op de hoogte brengen. Dat doe je met een getuigschrift van arbeidsongeschiktheid, ingevuld door je behandelende arts. Het ziekenfonds zal gedurende de periode nadien zorgen voor een vervangingsinkomen.

En mijn Arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Je Arbeidsongeschiktheidsverzekering via je werkgever beschermt jou en je gezin tegen de financiële gevolgen wanneer je langere tijd moet stoppen met werken door een arbeidsongeschiktheid.

Vaak is de wettelijke tegemoetkoming lager dan je huidige inkomen. Het inkomensverlies wordt dan opgevangen door de verzekeraar via de uitbetaling van een invaliditeitsrente, waardoor je huidige inkomen grotendeels gewaarborgd blijft.

Daarnaast bestaat er ook een dekking waarbij AXA gedurende je periode van ongeschiktheid voorziet in de tenlasteneming van de betaling van (een gedeelte van) de premies voor een aanvullend pensioen.

Zodra AXA de aangifte via je werkgever heeft ontvangen, zal je hiervan een bevestiging ontvangen. Ontbrekende documenten en aanvullende informatie voor de behandeling van je dossier kan je zelf online verder vervolledigen in je MyAXA klantenzone. Weet dat je dossier pas verwerkt wordt zodra wij alle vereiste documenten ontvangen hebben.

Aanmelden in je MyAXA klantenzone

In een oogopslag:

 • krijg je een overzicht van de vereiste documenten
 • kan je documenten versturen en communicaties raadplegen
 • volg je de status van je dossier op
 • bekijk je uitgevoerde betalingen
 • vind je een antwoord op je vragen in de FAQ

Meld je aan in je MyAXA klantenzone via www.axa.be/myaxa-arbeidsongeschiktheid. Wij raden aan om itsme® te gebruiken, zowel om te registreren als om nadien aan te melden.

Je kan ervoor kiezen om alle communicaties in het kader van je arbeidsongeschiktheid enkel digitaal te ontvangen. Dit doe je door in de MyAXA klantenzone aan te duiden dat je alle communicaties in het kader van het beheer van je dossier arbeidsongeschiktheid enkel digitaal wilt ontvangen. Telkens wanneer een nieuw document in je klantenzone beschikbaar is, zal je hiervan dan een melding via e-mail ontvangen. Zo blijft de status van je dossier duidelijk, op elk moment!

Moet je je afwezigheid verlengen of kan je (gedeeltelijk) opnieuw aan het werk? Dit kan je zelf online doorgeven in je MyAXA klantenzone. Ook hier wordt aangegeven welke documenten noodzakelijk zijn.

Breng bij een werkhervatting of verlenging van afwezigheid ook opnieuw je ziekenfonds op de hoogte.

Opgelet: wij brengen je werkgever niet op de hoogte van je verlenging of werkhervatting. Je moet dus zelf het nodige doen om hem hierover te informeren.

In je MyAXA klantenzone krijg je per periode van dekking een overzicht van de betaling van de invaliditeitsrente en een eventuele vermelding van de ten laste genomen premie. Telkens wanneer nieuwe informatie hierover in je klantenzone beschikbaar is, zal je hiervan een melding via e-mail ontvangen (mits je je goedkeuring hiervoor gaf)

Je hebt het werk hervat, maar wordt snel opnieuw ziek of er zijn complicaties waardoor je weer moet stoppen met werken. Via je MyAXA klantenzone kan je een aanvraag tot heropening van je dossier indienen, zonder van voren af aan te moeten beginnen. We vragen je een gedetailleerd medisch verslag te bezorgen en analyseren de mogelijkheid om je bestaande dossier te heropenen.

Wat doen bij een arbeidsongeschiktheid?

Je bent werknemer maar geniet geen collectieve verzekering arbeidsongeschiktheid? Toch moet je je werkgever zo snel mogelijk op de hoogte brengen van je ongeschiktheid. Dit doe je door hem een medisch attest te bezorgen. Je werkgever blijft tijdens de eerste periode van je afwezigheid een gewaarborgd loon uitbetalen.

Als je arbeidsongeschiktheid langer dan 7 kalenderdagen (zelfstandigen), 14 kalenderdagen (arbeiders) of 28 kalenderdagen (bedienden) duurt, moet je je ziekenfonds op de hoogte brengen. Dat doe je met een getuigschrift van arbeidsongeschiktheid, ingevuld door je behandelende arts. Het ziekenfonds zal gedurende de periode nadien zorgen voor een vervangingsinkomen.

Als zelfstandige heb je recht op een uitkering vanaf de eerste dag van je arbeidsongeschiktheid, op voorwaarde dat je minstens 8 dagen arbeidsongeschikt bent.

Je ziekenfonds kan echter pas een uitkering toekennen als je sociale bijdragen van het tweede en derde kwartaal voorafgaand aan de start van je arbeidsongeschiktheid in orde zijn. Dit betekent ofwel dat de betrokken bijdragen betaald zijn, ofwel dat je de betrokken bijdragen niet verschuldigd bent.

Heb je een Arbeidsongeschiktheidsverzekering bij AXA, dan moet je ook ons inlichten.

Je Arbeidsongeschiktheidsverzekering beschermt jou en je gezin tegen de financiële gevolgen wanneer je langere tijd moet stoppen met werken door een arbeidsongeschiktheid.

Vaak is de wettelijke tegemoetkoming lager dan je huidige inkomen. Het inkomensverlies wordt dan opgevangen door de verzekeraar via de uitbetaling van een invaliditeitsrente, waardoor je huidige inkomen grotendeels gewaarborgd blijft.

Daarnaast bestaat er ook een dekking waarbij AXA gedurende je periode van ongeschiktheid voorziet in de tenlasteneming van de betaling van (een gedeelte van) de premies voor een aanvullend pensioen.

Om ons op de hoogte te brengen van je ongeschiktheid, kan je ervoor kiezen de aangifte zelf te doen, via je MyAXA klantenzone.

Aangifte via je MyAXA klantenzone

In een oogopslag:

 • krijg je een overzicht van de vereiste documenten
 • kan je documenten versturen en communicaties raadplegen
 • volg je de status van je dossier op
 • bekijk je uitgevoerde betalingen
 • vind je een antwoord op je vragen in de FAQ

Meld je aan in je MyAXA klantenzone via www.axa.be/myaxa-arbeidsongeschiktheid. Wij raden aan om itsme® te gebruiken, zowel om je te registreren als om je nadien aan te melden.

Je kan ook contact opnemen met je makelaar, die op zijn beurt zorgt voor de aangifte. Je makelaar zal op de hoogte worden gehouden van de status van je dossier en van eventuele ontbrekende informatie. Vanzelfsprekend kan je steeds bij hem terecht bij vragen of nood aan meer informatie.

Ontbrekende documenten en aanvullende informatie kan je zelf online verder vervolledigen in je MyAXA klantenzone. Weet dat je dossier pas verwerkt wordt zodra wij alle vereiste documenten ontvangen hebben.

Je kan ervoor kiezen om alle communicaties in het kader van je arbeidsongeschiktheid enkel digitaal te ontvangen. Dit doe je door tijdens je aangifte in de MyAXA klantenzone aan te duiden om alle communicaties in het kader van het beheer van je dossier arbeidsongeschiktheid enkel digitaal te ontvangen. Telkens wanneer een nieuw document in je klantenzone beschikbaar is, zal je hiervan dan een melding via e-mail ontvangen. Zo blijft de status van je dossier duidelijk, op elk moment!

Moet je je afwezigheid verlengen of kan je (gedeeltelijk) opnieuw aan het werk? Dit kan je zelf online doorgeven in je MyAXA klantenzone. Ook hier wordt aangegeven welke documenten noodzakelijk zijn. Opgelet: wanneer je afwezigheid verlengd wordt, moet je dit binnen de 48 uur volgend op de einddatum van je lopende medisch attest doorgeven.

Breng bij een werkhervatting of verlenging van afwezigheid ook opnieuw je ziekenfonds op de hoogte.

In je MyAXA klantenzone krijg je per periode van dekking een overzicht van de betaling van de invaliditeitsrente en een eventuele vermelding van de ten laste genomen premie. Telkens wanneer nieuwe informatie hierover in je klantenzone beschikbaar is, zal je hiervan een melding via e-mail ontvangen (mits je je goedkeuring hiervoor gaf).

Telkens wanneer nieuwe informatie hierover in je klantenzone beschikbaar is, zal je hiervan een melding via e-mail ontvangen (mits je je goedkeuring hiervoor gaf)

Je hebt het werk hervat, maar wordt snel opnieuw ziek of er zijn complicaties waardoor je weer moet stoppen met werken. Via je MyAXA klantenzone kan je een aanvraag tot heropening van je dossier indienen, zonder van voren af aan te moeten beginnen. We vragen je een gedetailleerd medisch verslag te bezorgen en analyseren de mogelijkheid om je bestaande dossier te heropenen.

Beheer je dossier arbeidsongeschiktheid online

Ontdek in de video wat je kan doen in MyAXA Arbeidsongeschiktheid

 • je dossier arbeidsongeschiktheid opvolgen
 • documenten veilig versturen
 • reeds bezorgde documenten raadplegen
 • communicaties tussen jou en AXA opvolgen
 • uitgevoerde betalingen raadplegen
 • een antwoord vinden op de belangrijkste vragen
MELD JE AAN

Geniet van de innovatieve diensten van AXA

Meer informatie nodig?

Geniet je via je werkgever een gezondheidsverzekering van AXA?

Hier vind je meer info over:

WAT DOEN BIJ HOSPITALISATIE? ONZE GEZONDHEIDSDIENSTEN

Medische kosten naar aanleiding van een arbeidsongeval?

Ontdek welke stappen je moet volgen:

WAT DOEN BIJ EEN ARBEIDSONGEVAL?

Ben je werkgever?

Geef financiële zekerheid aan je medewerkers! Ontdek onze oplossing voor een Arbeidsongeschiktheidsverzekering:

Nog vragen?

Je vindt volgende documenten in je MyAXA klantenzone: 

 • betalingsuitnodigingen
 • fiscale attesten van je pensioenverzekeringen
 • jaaroverzichten van je pensioenverzekeringen, spaar- en beleggingsverzekeringen
 • pensioenfiches van je groepsverzekeringen (via je werkgever)

In je MyAXA klantenzone kan je volgende verzekeringen bekijken:

 • mobiliteit, woning, gezin, …
 • pensioen
 • sparen en beleggen
 • gezondheid

Op voorwaarde dat:

 • de verzekeringscontracten nog lopen*
 • je de verzekering zelf hebt afgesloten of via je werkgever bent aangesloten

*Voor de contracten die al afgelopen zijn, zie je nog wel de documenten (vb: fiscale attesten) omdat die nog van pas kunnen komen.

Meld je aan in je klantenzone, rubriek ‘Profiel & voorkeuren’ en stel je voorkeuren in:

 • Ofwel voor al je administratieve communicaties, ofwel per verzekering
 • Voor notificaties per e-mail/sms
 • Voor je betalingen via Zoomit

Neen, je MyAXA klantenzone is persoonlijk. Je ziet enkel de verzekeringen die je zelf hebt afgesloten, hetzij alleen, hetzij samen met je partner (bijvoorbeeld een woonverzekering). De verzekeringen die persoonlijk afgesloten werden door andere familieleden zie je dus niet.

De invaliditeitsrente wordt meestal beschouwd als een vervangingsinkomen en moet als zodanig in je belastingaangifte worden aangegeven. AXA moet in sommige gevallen een percentage van bedrijfsvoorheffing inhouden op de betaalde uitkeringen. Je ontvangt het jaar na de betaling van de invaliditeitsrente, een fiscale fiche 281.14 of 281.00 met vermelding van de brutobedragen en de eventueel ingehouden bedrijfsvoorheffing.

Interessant voor jou

Niet helemaal tevreden?

Samen op zoek naar een oplossing

NEEM CONTACT OP

Heb je een klacht, vul dan het contactformulier van onze afdeling Customer Protection in. Je krijgt dan onmiddellijk een ontvangstbevestiging met het referentienummer van je klacht. En de naam van onze collega die, in alle neutraliteit, voor jouw dossier zorgt.

Vul het klachtenformulier in 

Of stuur een brief naar Customer Protection - t.a.v. Wouter Panneel (met de vermelding ‘persoonlijk en vertrouwelijk’) - Troonplein 1 – 1000 Brussel.


Ga je niet akkoord met de door ons voorgestelde oplossing?
Dan kan je terecht bij de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35 te 1000 Brussel.