Ga naar de hoofdinhoud

Tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid

Als dienstverlener in de bouwsector hebt u te maken met de wet betreffende de verzekering van de tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid.

Deze verzekering is wettelijk verplicht voor alle renovatie- of bouwwerkzaamheden van woningen waarvoor de tussenkomst van een architect wettelijk verplicht is.

Bovenop het wettelijk kader, biedt AXA ook formules op maat en uitbreidingen van dekking aan om optimaal te kunnen beantwoorden aan uw behoeften.

Opgelet: alleen werven die vóór het begin van de werkzaamheden zijn opgegeven en waarvoor een certificaat is afgegeven, worden gedekt!

De contractuele aansprakelijkheid van uw onderneming is gedekt

We richten ons op de waterdichtheid van de gesloten ruwbouw wanneer die de soliditeit en/of stabiliteit van het verzekerde bouwwerk in gevaar brengt. 

Zaakschade en onstoffelijke schade die gevolgschade is zijn gedekt waarvoor u aansprakelijk bent.

Het wettelijk verzekerde minimumbedrag per schadegeval bedraagt:

  • de waarde van de wederopbouw van de woning wanneer deze lager ligt dan 500 000 euro
  • 500 000 euro wanneer de waarde van de wederopbouw van de woning hoger ligt dan deze drempel

De bovenvermelde bedragen worden geïndexeerd en gekoppeld aan de ABEX-index, met als basisindex de index voor het eerste semester van 2007 (met name 648).

De verzekering Tienjarige Burgerlijke Aansprakelijkheid dekt uw aansprakelijkheid over een periode van 10 jaar vanaf de aanvaarding van de werken. Onder aanvaarding betekenen wij: de erkenning door de bouwheer dat de onroerende werken zijn voltooid in overeenstemming met de contractuele eisen. 

Bijkomende gedekte dekkingen en verzekering

Hoewel dit niet wettelijk verplicht is, dekken we

  • de schade aan het bestaand bouwwerk
  • de afwerking
  • de verzekering Rechtsbijstand
    De verzekering Rechtsbijstand dekt, onder andere, in geval van een schadegeval de strafrechtelijke verdediging van de verzekerde, wanneer deze vervolgd wordt wegens inbreuk op de wetten, arresten, decreten en/of reglementen, gepleegd in het kader van zijn activiteit (bijvoorbeeld: geen attest vóór het begin van de werken).

Hebt u vragen over de verzekering Tienjarige Burgerlijke Aansprakelijkheid?
Vraag aan een makelaar om contact met u op te nemen.

Contacteer me