Ga naar de hoofdinhoud

Verzekering arbeidsongeschiktheid

 • Moduleerbare collectieve verzekering
 • Financiële bescherming in geval van arbeidsongeschiktheid
 • Mogelijkheid tot dekking van psychologische ziekten

Geef financiële bescherming aan uw medewerkers 

Uw medewerkers verdienen het beste: kies daarom voor onze verzekering Income & Secure. 

In een notendop

  De arbeidsongeschiktheidsverzekering dekt de economische invaliditeit van uw medewerkers als gevolg van

 • een ziekte
 • een zwangerschap of een bevalling
 • een ongeval

  U kan uw dekking uitbreiden met deze opties

 • dekking van een arbeidsongeschiktheid als gevolg van een psychologische ziekte
 • dekking van een arbeidsongeschiktheid tijdens de periodes van pre- en postnatale rust

De voordelen van onze verzekering

Voor u

Fiscaal voordelig

De premies zijn als beroepskosten aftrekbaar mits naleving van de 100%-regel.

Waarborg premievrijstelling 

De premies van de collectieve verzekering bij leven en/of overlijden worden door AXA ten laste genomen naar ratio van de invaliditeitsgraad.

Essentiële troef inzake aanwerving 

De verzekering is een essentiële troef om personeel aan te werven, te motiveren en te behouden. 

Voor uw medewerkers

Uitgebreide dekking 

Voor alle onbezoldigde sporten en tijdens een economische invaliditeit die zich voordoet tijdens een periode van tijdskrediet of ouderschapsverlof van maximaal 1 jaar en die voortduurt na de datum voorzien voor de werkhervatting. 

Voordelige fiscaliteit

De door AXA gestorte renten worden belast als een vervangingsinkomen (voorheffing van 22,20%). 

Individuele voortzetting

Als de aangeslotene het voordeel van de dekking van de collectieve polis voor de leeftijd van 67 jaar verliest, kan hij of zij, onder bepaalde voorwaarden, individueel een contract afsluiten, zonder medische formaliteiten, met gelijksoortige dekkingen als die van Income & Secure.

Onze digitale tools

Voor u als werkgever

Via Dail Employee Benefits, ons online beveiligd platform, kan u niet alleen online uw verzekeringscontract arbeidsongeschiktheid beheren, maar ook de ongeschiktheid van een van uw medewerkers aangeven en de betaling van de rentes opvolgen.

MELD U AAN 

Bent u zelfstandige? Geef uw eigen arbeidsongeschiktheid aan of volg uw bestaande dossier op in de MyAXA klantenzone.

Meld u aan

Voor uw medewerkers

In de MyAXA klantenzone vinden uw medewerkers:

 • informatie over de maandrente bij arbeidsongeschiktheid 
 • opvolging van hun dossier arbeidsongeschiktheid (indien u voor deze aanvullende dekking hebt gekozen) met een duidelijk zicht op de status van het dossier, de communicaties en de betalingen

Ook inbegrepen in ons aanbod

Uw makelaar staat altijd aan uw zijde

 • Met vrijblijvend en persoonlijk advies
 • Opmaken van een offerte
 • Hulp met kennis van zaken
 • Ook bij u in de buurt
Contacteer me
Uw makelaar staat altijd aan je zijde 

Nog vragen?

In de voorwaarden van uw contract vindt u alle informatie omtrent uw dekkingen, de berekening van de rente, de carenztijd … Deze voorwaarden ontvangt u bij de onderschrijving van uw contract. Voor meer informatie kan u ook steeds contact opnemen met uw makelaar of uw gebruikelijke contactpersoon bij AXA Belgium. De Algemene Voorwaarden en de IPID-fiches vindt u hier terug.

Als werkgever bent u wettelijk verplicht om voor uw medewerkers een verzekering arbeidsongevallen te onderschrijven. Deze verzekering dekt de medische en aanverwante kosten bij letsels als gevolg van een arbeids- of een arbeidswegongeval, maar ook het inkomensverlies van de medewerker. Bij een dodelijk ongeval wordt een rente betaald aan de rechthebbenden.

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is een collectieve verzekering die u in het kader van uw loonbeleid vrijblijvend als extralegaal voordeel kan aanbieden aan uw medewerkers als financiële bescherming in geval van arbeidsongeschiktheid.

Uw medewerker kan dus arbeidsongeschiktheid zijn door een arbeidsongeval, maar zal in die situatie vergoed worden door uw arbeidsongevallenverzekering. Mocht zijn ongeschiktheid geen verband houden met een arbeidsongeval, zal de arbeidsongeschiktheidsverzekering zorgen voor een bijkomende vergoeding aan het vervangingsinkomen van de sociale zekerheid.

Bij arbeidsongeschiktheid door ziekte of een privéongeval van een van uw medewerkers, ontvangt deze gedurende een eerste periode (2 weken voor arbeiders, 1 maand voor bedienden) een gewaarborgd loon te uwen laste als werkgever. Nadien zorgt de sociale zekerheid in België onder bepaalde voorwaarden voor een vervangingsinkomen. Dit vervangingsinkomen is echter beperkt.

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering vormt dan ook een noodzakelijke aanvulling om een voldoende levensstandaard te behouden.

Interessant voor u

EBI Flash

Ontdek het laatste nieuws over employee benefits

Naam Datum Download
Naam
Transparantiewet en de tweede pensioenpijler
Datum
14/12/2023
Download
Naam
AXA Gezondheidsverzekering: nieuws over terugbetalingen en het gezondheidsplatform in een nieuw jasje
Datum
20/11/2023
Download
Naam
Rendement Main Fund 2022
Datum
13/06/2023
Download
Naam
Nieuwe wettelijke plafonds 2023
Datum
01/03/2023
Download
Naam
Coronavirus Q&A (update 22/04/2021)
Datum
22/04/2021
Download

Een verwittigd klant is er twee waard

Lees dus zeker wat u moet weten voor u bij ons een verzekering  Income & Secure bij ons afsluit.

Elke verzekering heeft haar beperkingen qua dekkingen, vergoedingsplafonds, eigen risico’s en/of uitsluitingen.
De belangrijkste beperkingen van onze verzekering zijn:

 • tegemoetkoming na de carenztijd
 • beperking van de tegemoetkoming tot drie jaar voor psychologische ziekten
 • geen tegemoetkoming bij een graad van arbeidsongeschiktheid onder de 20% of 50% naargelang de gekozen optie

De belangrijkste uitsluitingen van onze verzekering zijn:

 • poging tot zelfmoord
 • psychische stoornis zonder objectieve symptomen
 • drugsverslaving
 • voorafbestaande toestandaandoening

Alle details kan u terugvinden in de Algemene Voorwaarden en in de productfiche.

Lees deze zeker na vóór de ondertekening van het contract. Deze documenten zijn ook beschikbaar bij uw tussenpersoon die tot uw beschikking staat voor iedere bijkomende inlichting, bij wie u ook terecht kan voor meer informatie.

De verzekering Income & Secure is een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering ontwikkeld door AXA Belgium, Belgische verzekeringsmaatschappij, die behoort tot de takken 1 en 2 en onderworpen is aan het Belgisch recht. Deze verzekering wordt afgesloten voor een duurtijd van 1 jaar met een mogelijkheid tot stilzwijgende verlenging.

Niet helemaal tevreden?

Samen op zoek naar een oplossing

NEEM CONTACT OP

Hebt u een klacht, vul dan het contactformulier van onze afdeling Customer Protection in. U krijgt dan onmiddellijk een ontvangstbevestiging met het referentienummer van uw klacht. En de naam van onze collega die, in alle neutraliteit, voor uw dossier zorgt.

Vul het klachtenformulier in 

Of stuur een brief naar Customer Protection - t.a.v. Wouter Panneel (met de vermelding ‘persoonlijk en vertrouwelijk’) - Troonplein 1 – 1000 Brussel.


Gaat u niet akkoord met de door ons voorgestelde oplossing?
Dan kan u terecht bij de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35 te 1000 Brussel.