Ga naar de hoofdinhoud

Income & Secure

Income & Secure is een moduleerbare collectieve verzekering die het risico op arbeidsongeschiktheid dekt. Ze voorziet in geval van economische invaliditeit in de storting van een rente aan de verzekerde.
U hebt als werkgever de mogelijkheid om bepaalde optionele dekkingen toe te voegen en kan ook de waarborgen gewaarborgd inkomen en/of premievrijstelling kiezen.

De arbeidsongeschiktheidsverzekering dekt de economische invaliditeit van uw medewerkers als gevolg van

 • een ziekte
 • een zwangerschap of een bevalling
 • een ongeval
 • Zowel arbeidsongevallen als ongevallen in het privéleven kunnen gedekt worden. Bovendien zijn ongevallen die zich voordoen tijdens het uitoefenen van een onbezoldigde sport eveneens gedekt.

Ook dit nog: de ongeschiktheid is gedekt ook als ze zich voordoet tijdens een periode van tijdskrediet of ouderschapsverlof van maximaal 1 jaar en die verder loopt na de voorziene datum van werkhervatting.

U kan uw dekking uitbreiden met deze opties

 • dekking van een arbeidsongeschiktheid als gevolg van een psychologische ziekte
 • dekking van een arbeidsongeschiktheid tijdens de pre- en postnatale periodes

U kiest welke waarborgen u aan uw medewerkers wilt aanbieden 

U kan één of meerdere van onze waarborgen kiezen. Ze zijn cumuleerbaar.

Wist u dit?

Tijdens de eerste maand van arbeidsongeschiktheid van uw medewerkers betaalt u nog hun volledige loon, maar vanaf de tweede maand arbeidsongeschiktheid krijgen ze een wettelijke tegemoetkoming van 60% van hun brutoloon. Na een jaar van inactiviteit verandert de arbeidsongeschiktheid in invaliditeit. Uw medewerkers ontvangen dan een vergoeding waarvan het bedrag afhangt van hun gezinssituatie (een medewerker die wettelijk samenwoont, ontvangt bijvoorbeeld slechts 40% van zijn of haar brutoloon).

Dankzij de waarborg arbeidsongeschiktheidsrente kunnen uw medewerkers er een correcte levensstandaard op nahouden, want het bedrag van de wettelijke tegemoetkoming wordt aangevuld met een forfaitaire dagvergoeding die door AXA wordt betaald.

Optie:

 • U kan kiezen voor een degressieve rente, dat wil zeggen dat de rente vanaf het tweede jaar invaliditeit wordt beperkt tot 80% (behalve voor psychologische ziekten, daar is het 60% van de rente)
 • Uw medewerkers kunnen vragen om de overblijvende renten tot het einde van de betaling ervan om te zetten in kapitaal en dat tot maximaal 50%. Hiervoor gelden bepaalde voorwaarden:
  • een blijvende economische invaliditeit van minstens 50%
  • aanvraag gedaan vanaf het tweede invaliditeitsjaar tot het einde van het derde

 

Wist u dit?

Als werkgever bent u wettelijk gezien niet meer verplicht om de premies van de groepsverzekering te storten voor medewerkers die arbeidsongeschikt zijn. Tijdens die periode worden de betaling van hun aanvullend pensioen dus onderbroken.

Als een van uw medewerkers arbeidsongeschikt is, geniet hij of zij tijdens die periode dus niet langer de voordelen van zijn of haar groepsverzekering. Dat betekent dat de begunstigden geen overlijdenskapitaal krijgen als de medewerker overlijdt tijdens de arbeidsongeschiktheid.

Dankzij de waarborg premievrijstelling kunnen uw medewerkers verder hun aanvullend pensioen opbouwen en blijft de overlijdensdekking ook behouden tijdens hun arbeidsongeschiktheid. De premies van de collectieve verzekering in geval van leven en/of overlijden worden door AXA betaald.

Hebt u vragen over de arbeidsongeschiktheidsverzekering?
Vraag aan een makelaar om contact met u op te nemen.

Contacteer me