Ga naar de hoofdinhoud

Press

AXA Belgium boekt solide resultaten voor eerste halfjaar

Top

AXA Belgium boekt solide resultaten voor eerste halfjaar

Voor de eerste zes maanden van 2021 bedraagt onze omzet 1.823 miljoen euro, onder impuls van de schade- en gezondheidsverzekeringsactiviteiten1. Het operationeel resultaat bedraagt 192 miljoen euro, een stijging van 5,4%. De overstromingen van midden juli zullen evenwel een invloed hebben op onze cijfers in de tweede jaarhelft.

Etienne Bouas-Laurent, CEO van AXA Belgium, duidt:
“Tijdens het eerste halfjaar heeft AXA België solide resultaten geboekt, met name in schadeverzekeringen en in de gezondheidsverzekeringen, in lijn met de verwachtingen, en dat alles in een economische context die nog steeds gekenmerkt wordt door de Covid-19 pandemie. De overstromingen van midden juli hebben een groot aantal van onze klanten getroffen. Als marktleider in schadeverzekeringen, blijven wij onze rol als verzekeraar vervullen door alles in het werk te stellen om al onze klanten te vergoeden. Ik wil al onze medewerkers bedanken en in het bijzonder de teams die verantwoordelijk zijn voor het schadebeheer en de commerciëlen die zich hebben ingezet om deze menselijke tragedie het hoofd te bieden en die fantastisch werk verrichten om onze klanten, onze makelaars en onze partners op het terrein te ondersteunen.”

Het incasso 2 in schadeverzekeringen is met 3,1% gestegen tot 1.130 miljoen euro.

In schadeverzekeringen voor zelfstandigen en ondernemingen, steeg de omzet met 5,2%. Deze toename valt toe te schrijven aan een goede groei in het aantal polissen en de stabiliteit van onze portefeille.

In schadeverzekeringen voor particulieren zagen we een toename van de activiteit met 2,0%. Deze groei weerspiegelt met name de goede prestaties van onze partnerschapsactiviteiten.

In levensverzekeringen 3,4, bedroeg de omzet 587 miljoen euro. Dat is een daling met 7,4% ten opzichte van het jaar voordien door een niet-recurrente, grote eenmalige premie in groepsverzekeringen.
Twee levensverzekeringssegmenten kennen een sterke groei: het segment zelfstandigen, dat de vruchten heeft geplukt van de digitalisering van de verkoopsprocessen, en het segment overlijdensverzekeringen, dat wordt gestimuleerd door de sterke toename van de activiteit op de particuliere vastgoedmarkt.

Het incasso in gezondheidsverzekeringen is gestegen met 12,6%. Deze dubbelcijferige groei is het resultaat van onze strategie om ons aanbod in gezondheidszorgen verder te ontwikkelen, wat heeft geleid tot een uitbreiding van ons dienstenaanbod op onze site "My AXA Healthcare" (met onder meer de online medische consultatie “Doctors Online”).

In totaal, bleven over het eerste halfjaar van 2021, de premies 2 van AXA Belgium stabiel op 1.823 miljoen euro.

Het operationeel resultaat steeg tot 192 miljoen euro, een toename van 5,4%

Het operationeel resultaat 5 in schadeverzekeringen bleef stabiel op 78 miljoen euro, aangezien de stijging van de gecombineerde ratio (+0,9% pts tot 95,7%) werd gecompenseerd door hogere premie-inkomsten en financiële opbrengsten.

Het operationeel resultaat in levensverzekeringen kende een groei van 6,4% tot 109 miljoen euro.

Het operationeel resultaat in gezondheidsverzekeringen, dat steeg dankzij een betere gecombineerde ratio (-5,4% pts tot 98,1%), bedraagt 5 miljoen euro.

De overstromingen van midden juli hebben ernstige gevolgen gehad voor ons land. Wij steunen onze klanten in deze beproeving

Wij zijn zeer geraakt door de overstromingen die veel van onze klanten hebben getroffen. Wij hebben al het mogelijke gedaan om hen de nodige steun te verlenen en wij blijven onze teams mobiliseren. We zijn blij met het akkoord dat de verzekeringssector en de Waalse regering hebben bereikt, en ons in staat stelt de verzekerden te vergoeden en zo hun zorgen weg te nemen. Deze gebeurtenis zal onze resultaten in de tweede jaarhelft beïnvloeden.

Notes

  1. Behoudens andersluidende vermelding, betreffen de voorgestelde resultaten enkel AXA Belgium en L’Ardenne Prévoyante zonder Yuzzu – Touring Assistance) en zijn opgesteld in het kader van de bijdrage van AXA België tot de IFRS-rekeningen van de AXA Groep.
  2. Totaal ontvangen premie-inkomen.
  3. Groepsverzekeringspremies die niet zijn opgenomen in de ontvangen premies, vervat in IFRS4.
  4. Exclusief de producten in Leven waarvan de commercialisering werd stopgezet. De beleggingsverzekeringen met eenmalige premie zijn stopgezet als gevolg van de heroriëntatie van de levensverzekeringsactiviteiten op pensioenverzekeringen voor werkgevers, zelfstandigen en particulieren.
  5. De gecombineerde ratio, uitgedrukt in procenten, is de verhouding tussen de schadelasten en de bedrijfskosten van de maatschappij (met inbegrip van de betaalde commissies), gedeeld door de geïnde premies. Een ratio van minder dan 100% wijst op een over het algemeen winstgevend activiteit.
  6. Het operationeel resultaat is een alternatieve prestatie-indicator die door de AXA Groep wordt gebruikt en die in detail wordt omschreven in haar activiteitenverslag. In vereenvoudigde termen wordt het berekend als het verschil tussen de inkomsten van de vennootschap (met inbegrip van dividenden en rente ontvangen op beleggingen) en de bedrijfskosten (schadelasten, commissies, algemene kosten, enz.); en sluit bepaalde posten uit zoals gerealiseerde kapitaalwinsten en -verliezen op beleggingen, voorzieningen voor waardevermindering van beleggingen, winsten of verliezen op financiële activa gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de winst- en verliesrekening, enz.