Cookies. Blijkbaar accepteert uw browser geen cookies. Opgelet, het blokkeren van bepaalde cookies verhindert het correct functioneren van de website. Meer informatie
  Welkom bij AXA
Sign In

Tienjarige burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering

Als speler binnen de bouwsector geldt de nieuwe wet betreffende de verzekering van de tienjarige aansprakelijkheid.

De wet is van toepassing op het bouwen of renoveren van een woning waarvoor de tussenkomst van een architect wettelijk verplicht is. De verzekering dekt de aansprakelijkheid voor schade die de sterkte of stabiliteit van de gesloten ruwbouw van het gebouw in gevaar kan brengen, over een periode van 10 jaar.

Lees onze publireportage

De oplossing van AXA

AXA biedt oplossingen die aangepast zijn aan alle bouwbedrijven. U kunt kiezen tussen verschillende formules:

 • Globale verzekering voor één enkele werf die alle dienstverleners dekt
 • Individuele verzekering voor een specifieke werf of voor al uw bouwplaatsen van het jaar.

Garanties bovenop de wettelijke vereisten opgenomen in alle contracten

 • schade aan het bestaande bouwwerk
 • de afwerking
 • rechtsbijstand

Onze kant-en-klare oplossing

Een jaarcontract:

 • U verzekert de bouwplaatsen van uw keuze (te melden bij uw makelaar)
 • U profiteert van een tarief op basis van uw activiteit
 • U kunt uw premie gratis opsplitsen
 • U ontvangt snel uw verzekeringsattesten (online)
 • Uw premie wordt aan het eind van het jaar aangepast op basis van de aangegeven bouwplaatsen

Noodzakelijk om te weten alvorens te onderschrijven

Elke dekking heeft zijn beperkingen, vergoedingsplafonds, vrijstellingen en uitsluitingen. De belangrijkste uitsluitingen/beperkingen van het product zijn de volgende:

 • opzettelijk veroorzaakte schade
 • schade ingevolge lichamelijke letsels
 • zichtbare of door de verzekerde op het moment van de voorlopige oplevering gekende schade
 • schade onder de 2.500 euro (ABEX 648)
 • schade die boven het verzekerd bedrag gaat (dekkingsbeperking)

Het product Tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid is een schadeverzekering onderworpen aan het Belgisch recht. Deze verzekering wordt onderschreven voor de duurtijd van minimaal 1 jaar, met de mogelijkheid tot stilzwijgende vernieuwing. Wij raden u aan om de productfiches te raadplegen alsook de algemene voorwaarden die van kracht zijn en die het geheel van de toepasselijke modaliteiten van onze verzekeringsdekkingen hernemen, aandachtig te lezen. Deze documenten zijn beschikbaar bij uw tussenpersoon die te uwer beschikking staat voor iedere bijkomende inlichting.

Wat zegt de wet

Alles begrijpen in 7 vragen

Definitie van de Tienjarige aansprakelijkheid?

De architecten en aannemers zijn verantwoordelijk voor de stevigheid en de stabiliteit van de gebouwen die ze bouwen en dit tot 10 jaar na de definitieve oplevering van de werken. Deze tienjarige aansprakelijkheid wordt vastgesteld in de artikels 1792 en 2270 van het Belgisch Burgerlijk Wetboek.

De aansprakelijkheid van een architect of aannemer kan worden ingeroepen wegens een gebrek in de bouw waardoor de stevigheid, stabiliteit of waterdichtheid in gevaar wordt gebracht en dat voortvloeit uit een ontwerpfout of een fout bij het uitvoeren van de werken.

Tot op vandaag waren alleen architecten wettelijk verplicht om deze aansprakelijkheid te verzekeren. Een nieuwe wet (die op 1 juli 2018 in werking treedt) maakt voortaan de tienjarige verzekering verplicht voor alle actoren binnen de bouwsector (architect, aannemer, studiebureau en andere dienstverleners, ...) voor woningwerven wanneer de tussenkomst van een architect verplicht is.

Wat wordt er gedekt?

Materiële en immateriële schade als gevolg van fouten waarvoor u aansprakelijk bent en die risico’s inhouden met betrekking tot:

 • de stevigheid of stabiliteit van de gesloten ruwbouw
 • de waterdichtheid die de stevigheid of stabiliteit van de woning in gevaar brengt.

Het wettelijk verzekerde minimumbedrag per schadegeval bedraagt:

 • de heropbouwwaarde van de woning wanneer deze lager ligt dan 500.000 euro**.
 • 500.000 euro** wanneer de heropbouwwaarde van de woning hoger ligt dan deze drempel.

Afgezien van het wettelijk kader, biedt AXA ook formules op maat en uitbreidingen aan om optimaal te kunnen beantwoorden aan uw behoeften. De wetgever heeft een interventiedrempel vanaf 2.500 euro** voorzien.

**bedragen onderworpen aan de ABEX-index 648

Wie moet deze nieuwe verplichte verzekering afsluiten?

Architecten, studiebureaus, aannemers en professionelen in de bouw zoals monteurs, metselaars of dakwerkers,…

Kortom, alle spelers in de bouwsector die werkzaamheden uitvoeren die invloed kunnen hebben op de stabiliteit, stevigheid of de waterdichtheid van het gebouw, wanneer de ingreep van een architect verplicht is.

Welke bouwplaatsen zijn betrokken?

 1. De bouwwerkzaamheden van woningen
 2. De renovatiewerkzaamheden van woningen die de stevigheid, de stabiliteit en de waterdichtheid van de gesloten ruwbouw in gevaar kunnen brengen(bijv. renovaties waarbij een draagmuur wordt weggehaald, werken aan de funderingen, aan de structuur van het dak, …).

Welk type verzekering?

U kunt een individuele verzekering afsluiten voor u en uw onderaannemers

 • Ofwel voor al uw werven, het hele jaar door
 • Ofwel voor één specifieke werf

U kunt ook een uitgebreide verzekering afsluiten voor een werf die alle dienstverleners dekt.
U bent vrij om het type contract te kiezen dat het best bij uw behoeften en uw type van klanten past

Welke sancties?

Het verzekeringsattest moet voor aanvang van de werkzaamheden aan de bouwheer worden overhandigd. De architect heeft ook het recht dit bewijs van dekking te vragen. Anders kan een strafrechtelijke boete van 208 euro tot 80.000 euro worden gevorderd.

Waarom deze nieuwe verplichting?

Het doel van de wetgeving is de bouwheer beter te beschermen (in het kader van woningbouw of renovatie) tegen de insolventie van tussenkomende partijen op de werf wanneer deze partijen aansprakelijk zijn voor werken die de stabiliteit, stevigheid of de waterdichtheid van het gebouw aantasten.

Ontevreden?

Met eventuele klachten kan je terecht bij de dienst Customer Protection (Troonplein 1, 1000 Brussel of via ons contactformulier). Je ontvangt onmiddellijk een ontvangstbevestiging met het referentienummer waaronder jouw klacht is geregistreerd. Een beheerder wordt aan jou toegewezen en zorgt in alle neutraliteit voor je dossier.

Indien je niet akkoord gaat met de voorgestelde oplossing kan je je richten tot de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35 te 1000 Brussel (www.ombudsman.as).

 ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​