Cookies. Blijkbaar accepteert uw browser geen cookies. Opgelet, het blokkeren van bepaalde cookies verhindert het correct functioneren van de website. Meer informatie
  Welkom bij AXA
Sign In

Waarom een verzekering BA Beroep?

Als u aansprakelijk wordt gesteld in geval van schade aan derden, kunnen de financiële gevolgen voor uw onderneming rampzalig zijn. De verzekering beroepsaansprakelijkheid dekt de burgerlijke aansprakelijkheid van de personen of ondernemingen die dienstverlening als hoofdactiviteit hebben.

Een gepersonaliseerde evaluatie van het risico

Een dekking die aangepast is aan uw beroep

Een dekking die uitgebreid wordt tot de erfgenamen en rechthebbenden

Dekkingen

Uw burgerlijke aansprakelijkheid is gedekt bij schade veroorzaakt aan derden, inclusief uw klanten, als gevolg van ’aansprakelijkheidsverwekkende’ feiten die voortvloeien uit de uitoefening van uw beroepsactiviteit:

 • een vereen vergissing, verzuim of nalatigheid tijdens uw beroepsactiviteit
 • het verlies, de beschadiging of de verdwijning van documenten van welke aard dan ook

De geboden dekkingen variëren naargelang het soort beroep en houden rekening met de wetgeving ter zake. Onze verzekeringen bieden de veiligheid die u nodig hebt om te ondernemen.

Noodzakelijk om te weten alvorens te onderschrijven

Elke dekking heeft zijn beperkingen, vergoedingsplafonds, vrijstellingen en uitsluitingen. De belangrijkste uitsluitingen/beperkingen van het product zijn de volgende:

 • opzettelijk veroorzaakte schade
 • herhaaldelijke schade met dezelfde oorsprong door het niet nemen van voorzorgsmaatregelen
 • schade door verrichtingen die vreemd zijn aan de verzekerde beroepsactiviteit zoals oprichtersaansprakelijkheid en bestuurdersaansprakelijkheid, …
 • eisen wegens betwisting van ereloon en kosten
 • bedrag van de schadevergoeding dat boven de vergoedingslimieten gaat (dekkingsbeperking)
 • ...

De producten Beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen zijn schadeverzekeringen onderworpen aan het Belgisch recht. Deze verzekeringen worden onderschreven voor een minimale duurtijd van 1 jaar, met de mogelijkheid tot stilzwijgende vernieuwing. Wij raden u aan om de productfiches te raadplegen alsook de algemene voorwaarden die van kracht zijn en die het geheel van de toepasselijke modaliteiten van onze verzekeringsdekkingen hernemen, aandachtig te lezen. Deze documenten zijn beschikbaar bij uw tussenpersoon die te uwer beschikking staat voor iedere bijkomende inlichting.

Voor wie?

 • medische en paramedische sector: geneesheren, apothekers, kinesitherapeuten, verpleegkundigen, psychologen…
 • vastgoed : vastgoedmakelaars…
 • juridisch : advocaten…
 • informatica : consultants, ontwikkelaars…
 • adviserende beroepen: boekhouders, fiscalisten, marketing- of communicatieconsultants…
 • freelance: vertalers, journalisten…

Is de verzekering BA Beroep verplicht?

De regionale wetgeving en het aantal verplichte verzekeringen varieert afhankelijk van de locatie van de activiteit. Deze verzekering echter is verplicht voor bepaalde gereglementeerde beroepen:

Voor de niet-gereglementeerde beroepen is deze verzekering niet verplicht, maar wordt ze vaak onderschreven.

Ontevreden?

Met eventuele klachten kan je terecht bij de dienst Customer Protection (Troonplein 1, 1000 Brussel of via ons contactformulier). Je ontvangt onmiddellijk een ontvangstbevestiging met het referentienummer waaronder jouw klacht is geregistreerd. Een beheerder wordt aan jou toegewezen en zorgt in alle neutraliteit voor je dossier.

Indien je niet akkoord gaat met de voorgestelde oplossing kan je je richten tot de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35 te 1000 Brussel (www.ombudsman.as).