Cookies. Blijkbaar accepteert uw browser geen cookies. Opgelet, het blokkeren van bepaalde cookies verhindert het correct functioneren van de website. Meer informatie
  Welkom bij AXA
Sign In

Waarom een verzekering objectieve aansprakelijkheid brand & ontploffing?

Een verplichte verzekering voor wie een gewoonlijk voor het publiek toegankelijk zaak uitbaat

Geen eigen risico

Dekking tot meer dan 23.000.000 euro voor letselschade

Dekking tot meer dan 1.100.000 euro voor zaakschade

Dekkingen

Deze verzekering is verplicht voor al wie een gewoonlijk voor het publiek toegankelijke plaats uitbaat. Het betreft enkel plaatsen die zijn opgenomen in de wettelijke lijst (zoals restaurants van ten minste 50 m², sportcentra en handelsbeurzen).

Ze vergoedt schade veroorzaakt door een brand of ontploffing, geleden door derden, zonder dat een fout van de uitbater moet worden aangetoond.

Noodzakelijk om te weten alvorens te onderschrijven

Elke dekking heeft zijn beperkingen, vergoedingsplafonds, vrijstellingen en uitsluitingen. De belangrijkste uitsluitingen/beperkingen van het product zijn de volgende:

  • herhaaldelijke schade door het niet nemen van voorzorgsmaatregelen
  • schade veroorzaakt door dronkenschap of soortelijke toestand van de verzekerde
  • zaakschade die het gevolg is van om het even welke aansprakelijkheid van de verzekerde, die verzekerbaar is door de dekking Huurdersaansprakelijkheid, Gebruikersaansprakelijkheid of Verhaal van derden van een Brandverzekering
  • dekkingsbeperking voor het bedrag boven de wettelijke vergoedingsgrenzen zoals voorzien in de Wet van 30 juli 1979

Het product Talensia Objectieve aansprakelijkheid bij brand of ontploffing is een schadeverzekering onderworpen aan het Belgisch recht. Deze verzekering wordt onderschreven voor een minimale duurtijd van 1 jaar, met de mogelijkheid tot stilzwijgende vernieuwing. Wij raden u aan om de productfiche te raadplegen alsook de algemene voorwaarden die van kracht zijn en die het geheel van de toepasselijke modaliteiten van onze verzekeringsdekkingen hernemen, aandachtig te lezen. Deze documenten zijn beschikbaar bij uw tussenpersoon die te uwer beschikking staat voor iedere bijkomende inlichting.

Ontevreden?

Met eventuele klachten kan je terecht bij de dienst Customer Protection (Troonplein 1, 1000 Brussel of via ons contactformulier). Je ontvangt onmiddellijk een ontvangstbevestiging met het referentienummer waaronder jouw klacht is geregistreerd. Een beheerder wordt aan jou toegewezen en zorgt in alle neutraliteit voor je dossier.

Indien je niet akkoord gaat met de voorgestelde oplossing kan je je richten tot de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35 te 1000 Brussel (www.ombudsman.as).