Cookies. Blijkbaar accepteert uw browser geen cookies. Opgelet, het blokkeren van bepaalde cookies verhindert het correct functioneren van de website. Meer informatie
  Welkom bij AXA
Sign In

In een notendop

Een zeer uitgebreide basisdekking

De verzekering machinebreuk dekt de onvoorziene en plotselinge materiële schade veroorzaakt door:

 • de menselijke factor (bv.: slechte aansluiting op het netwerk of slecht vastgemaakte bout)
 • interne oorzaken (bv.: door een slecht gemonteerd deel van een machine breken er andere delen van de machine of loopt de machine vast)
 • incidenten die te maken hebben met de uitbating (bv.: door een slecht gemonteerd deel van een machine breken er andere delen van de machine of loopt de machine vast)
 • effecten van elektrische stroom (bv.: kortsluiting)
 • externe oorzaken (bv.: vallen van een voorwerp of invoeren van een vreemd lichaam)
 • natuurverschijnselen (bv.: wind, vorst.)

Aanvullende dekkingen

Ten gevolge van een gedekt schadegeval komen wij ook tegemoet in:

 • schade aan voerstukken en funderingen van het verzekerde materieel (andere dan brand- en ontploffingsschade)
 • de kosten om het verzekerde materieel uit het water te halen of om het los te maken
 • de noodzakelijke afbraakkosten om de herstelling of de vervanging van het verzekerde materieel mogelijk te maken, alsook de wederopbouwkosten

De dekking blijft ook verworven voor de schade veroorzaakt aan uw vervangingsmaterieel, van hetzelfde type en met vergelijkbare technische prestaties.

Een inventaris nodig

U hoeft geen inventaris met een opsomming en beschrijving van het verzekerde materieel op te maken, zolang u het bestaan van het beschadigde materieel en de aankoopwaarde kunt bewijzen aan de hand van aankoopfacturen, leveringsbonnen of andere wettelijk toegelaten bewijsmiddelen.

Een dekking van het vaste materieel bij verplaatsing

Wij dekken eveneens de verplaatsing van vast bedrijfsmaterieel tot 100 % van het verzekerde bedrag voor het bedrijfsmaterieel, met een maximum van 13.850 euro per schadegeval.

Noodzakelijk om te weten alvorens te onderschrijven

Elke dekking heeft zijn beperkingen, vergoedingsplafonds, vrijstellingen en uitsluitingen. De belangrijkste uitsluitingen/beperkingen van het product zijn de volgende:

 • het materiaal toevertrouwd voor herstelling, onderhoud, wijziging, programmering of bestemd voor verkoop
 • schadegeval veroorzaakt door een computervirus of malware
 • schade veroorzaakt door foutieve herstelling
 • dekkingsbeperking voor schade lager dan of gelijk aan het bedrag van het eigen risico (bedrag dat ten laste blijft van de verzekerde)

Het product Talensia Machinebreuk is een schadeverzekering onderworpen aan het Belgisch recht. Deze verzekering wordt onderschreven voor een minimale duurtijd van 1 jaar, met de mogelijkheid tot stilzwijgende vernieuwing. Wij raden u aan om de productfiche te raadplegen alsook de algemene voorwaarden die van kracht zijn en die het geheel van de toepasselijke modaliteiten van onze verzekeringsdekkingen hernemen, aandachtig te lezen. Deze documenten zijn beschikbaar bij uw tussenpersoon die te uwer beschikking staat voor iedere bijkomende inlichting.

Keuzedekkingen
(met bijpremie)

De dekking van indirecte verliezen

De indirecte verliezen die u lijdt ten gevolge van een vergoedbaar schadegeval kunnen eveneens gedekt worden. Uw uitgaven, zoals telefoon-, postzegel-, verplaatsingskosten… worden ten laste genomen door een vermeerdering van 10 % van de verschuldigde vergoeding voor dit schadegeval.

De dekking van koopwaar in koelkamers of diepvriezers

U werkt met de koudeketen. Wij dekken het verlies van koopwaar in koelcellen, koelkamers, koelkasten, diepvriezers, kamers onder gecontroleerde atmosfeer, koeltogen en –vitrines en mobiele koelinstallaties.

De dekking van bijkomende kosten

Tijdens de uitkeringstermijn huurt u materieel dat identiek is aan het beschadigde materieel, werft u tijdelijk personeel aan of moet u overuren uitbetalen die door uw personeel gepresteerd werden. Dankzij deze dekking dekt de verzekering machinebreuk u voor deze bijkomende kosten. Op die manier kunt u uw werk normaal voortzetten.

Ontevreden?

Met eventuele klachten kan je terecht bij de dienst Customer Protection (Troonplein 1, 1000 Brussel of via ons contactformulier). Je ontvangt onmiddellijk een ontvangstbevestiging met het referentienummer waaronder jouw klacht is geregistreerd. Een beheerder wordt aan jou toegewezen en zorgt in alle neutraliteit voor je dossier.

Indien je niet akkoord gaat met de voorgestelde oplossing kan je je richten tot de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35 te 1000 Brussel (www.ombudsman.as).