AXA gebruikt cookies om een vlotter bezoek aan de website mogelijk te maken. Akkoord Meer informatie
Cookies. Blijkbaar accepteert uw browser geen cookies. Opgelet, het blokkeren van bepaalde cookies verhindert het correct functioneren van de website. Meer informatie

Welkom bij AXA

Sign In

Privacy clausule

DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

 

Doeleinden van de gegevensverwerking – Ontvangers van de gegevens


De persoonsgegevens, meegedeeld door de betrokkene zelf of rechtmatig ontvangen door AXA Belgium van de ondernemingen van de AXA groep in België, de ondernemingen die ermee in verbinding staan of derden, kunnen door AXA Belgium worden verwerkt met het oog op het beheer van het klantenbestand, het beheer van de verzekeringsovereenkomsten en schadegevallen, de klantenservice, het beheer van de commerciële relatie, de opsporing, preventie en bestrijding van fraude, de aanvaarding van risico’s, het toezicht op de portefeuille, statistische studies, het beheer van de betwiste zaken en van de schuldinvordering, alsook de betaling van verzekeringssommen. AXA Belgium nv, met maatschappelijke zetel op het Troonplein 1 te 1000 Brussel is verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Om een optimale service te verlenen in verband met de hogergenoemde doeleinden, kunnen deze persoonsgegevens worden meegedeeld aan andere ondernemingen van de AXA Groep, aan ondernemingen en/of aan personen die ermee in verbinding staan (advocaten, experts, herverzekeraars, medeverzekeraars, dienstverleners, …).
Deze persoonsgegevens kunnen door AXA Belgium verwerkt worden in bestanden die het deelt met AXA Bank Europe met het oog op het beheer van het klantenbestand, in het bijzonder het beheer en de bijwerking van de identificatiegegevens.

Gegevensverwerking met het oog op direct marketing


De meegedeelde persoonsgegevens kunnen door AXA Belgium verwerkt worden met het oog op direct marketing (commerciële acties, gepersonaliseerde reclame, profilering, koppeling van gegevens, AXA’s sociale of culturele activiteiten, …), om zijn kennis van de klanten en prospects te verbeteren en om deze laatste op de hoogte te brengen van zijn activiteiten, producten en diensten. Deze gegevens kunnen ook worden meegedeeld aan andere ondernemingen van de AXA Groep en aan uw tussenpersoon met het oog op direct marketing, om hun kennis van hun klanten en prospects te verbeteren en om deze laatste op de hoogte te brengen van hun respectieve activiteiten, producten en diensten in verzekeringen en bank.
Om een optimale service te verlenen in verband met direct marketing, kunnen deze persoonsgegevens worden meegedeeld aan ondernemingen en/of aan personen in hun hoedanigheid van onderaannemers of dienstverleners ten gunste van AXA Belgium, de andere ondernemingen van de AXA Groep en/of uw tussenpersoon.

Gegevensoverdracht buiten de Europese Unie


In voorkomend geval kunnen de andere ondernemingen van de AXA Groep, de ondernemingen en/of personen die ermee in verbinding staan aan wie de persoonsgegevens worden meegedeeld, zich zowel in de Europese Unie als erbuiten bevinden. In geval van gegevensoverdracht naar derden die zich buiten de Europese Unie bevinden, houdt AXA Belgium zich aan de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen voor dergelijke overdrachten, met name zorgt voor een adequaat beschermingsniveau voor de aldus overdragen persoonsgegevens, op basis van de door de Europese Commissie ingestelde alternatieve mechanismen, zoals de modelovereenkomsten of ook de bindende ondernemingsregels voor de AXA Groep in geval van overdrachten binnen de groep (Belgisch Staatsblad 6/10/2014, p. 78547).

Doorgeven van gegevens aan een overheid


AXA Belgium kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het feit dat het zelf of de andere ondernemingen van de AXA Groep, ondernemingen en/of personen die ermee in verbinding staan, aan wie persoonsgegevens worden meegedeeld, gegevens doorgeven (of verplicht zijn door te geven) aan de Belgische overheid, aan buitenlandse overheden of aan internationale instellingen in uitvoering van een wettelijke of reglementaire verplichting, in uitvoering van een gerechtelijke beslissing, of ook in het kader van de behartiging van een rechtmatig belang.

Verwerking van de gegevens betreffende de gezondheid

De betrokken persoon stemt in met de verwerking van de gegevens betreffende zijn gezondheid wanneer de verwerking van deze gegevens nodig is voor de aanvaarding, het beheer en de uitvoering van het contract door de beheerders in het kader van dit contract. Deze verwerking is vastgesteld in de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Vertrouwelijkheid

Alle gegevens zullen met de grootst mogelijke discretie worden behandeld.

Recht op toegang, rechtzetting en verzet

De betrokken persoon kan kennis nemen van zijn gegevens, ze laten rechtzetten en zich kosteloos verzetten tegen de verwerking ervan met het oog op direct marketing. Hiertoe dient hij een gedateerde en ondertekende aanvraag samen met een recto/versokopie van zijn identiteitskaart te sturen naar AXA Belgium Customer Protection, Troonplein 1, 1000 Brussel (privacy@axa.be) De betrokken persoon kan hiervoor ook terecht op My AXA.