Cookies. Blijkbaar accepteert uw browser geen cookies. Opgelet, het blokkeren van bepaalde cookies verhindert het correct functioneren van de website. Meer informatie
  Welkom bij AXA
Sign In

In een notendop

Een kortsluiting die de winkel in de as legt, de vitrine aan diggelen, de thermostaat van de koelcel die het begeeft, een leverancier die zich niet aan de afspraken houdt… Ontdek de belangrijkste, vrije of verplichte, verzekeringen om de groei van uw activiteit te behouden.

De lijst van voorgestelde verzekeringen is niet volledig. Ze is algemeen en houdt geen rekening met bijzonderheden eigen aan uw sector of persoonlijke omstandigheden. Voor een concrete analyse van uw situatie, vragen wij u contact op te nemen met uw makelaar.

Verplicht

Naast de noodzakelijke aansluiting bij een sociale zekerheidskas zijn deze verzekeringen verplicht om uw activiteit uit te mogen oefenen.

Beschikt u over een ruimte die toegankelijk is voor het publiek?
De verzekering "objectieve aansprakelijkheid Brand of Ontploffing"

De verzekering objectieve aansprakelijkheid bij brand of ontploffing is wettelijk verplicht voor een aantal voor het publiek toegankelijke instellingen. Deze verzekering betreft,onder meer, handelszaken waarvan de verkoopoppervlakte en aanpalende opslagruimte samen minstens 1000 m² groot zijn. Ze dekt in geval van brand of ontploffing zowel de lichamelijke als de materiële schade die wordt toegebracht aan de slachtoffers, zelfs als u als uitbater geen enkele fout hebt gemaakt.

Het Koninklijk Besluit van 28 februari 1991 somt de instellingen op waarvoor men een verzekering objectieve aansprakelijkheid moet afsluiten.

Meer weten

Situatie

Er ontstaat brand in de showroom van een verfwinkel. Een van de klanten wordt vergiftigd door de rook. De verzekering komt tussenbeide en dekt zowel de lichamelijke als de stoffelijke schade van het slachtoffer.

Werft u personeel aan?
De "Arbeidsongevallenverzekering"

Als werkgever bent u verplicht om voor uw personeel een verzekering af te sluiten tegen letsels die zij oplopen door een arbeidsongeval of een ongeval op de weg van en naar het werk. Deze verzekering vergoedt de schade op basis van het loon van het slachtoffer in geval van overlijden of tijdelijke of permanente arbeidsongeschiktheid. Ze komt ook tussen in de medische kosten.

Meer weten

Situatie

Uw zaak groeit als kool en u overweegt een verkoper in dienst te nemen om u te assisteren. Uw nieuwe werknemer valt terwijl hij aan het werk is, met als gevolg dat hij een paar dagen arbeidsongeschikt is. De verzekering komt tussen om de schade van het slachtoffer te vergoeden.

De verzekering "burgerrechtelijke aansprakelijkheid Auto & Bestelwagen"

Deze verzekering is wettelijk verplicht voor iedereen die de weg op wil. Ze dekt de materiële en lichamelijke schade die aan derden wordt toegebracht bij een ongeval. Ze kan vrij worden aangevuld met verschillende opties, waaronder omnium- of bijstandsverzekeringen in het kader van privé- of professioneel gebruik van uw voertuig, in België of in het buitenland.

Meer weten

Situatie

In België gebeurt er gemiddeld iedere 13 minuten een auto-ongeval.

(Bron: FOD Economie – AD Statistiek 2017).

Essentieel

Hoewel ze niet verplicht zijn, worden ook deze verzekeringen heel vaak afgesloten. Ze helpen u de toekomst in alle sereniteit tegemoet te zien, rekening houdend met de risico’s ten opzichte van uw activiteit.

De verzekering "burgerrechtelijke aansprakelijkheid uitbating"

Met de verzekering "burgerrechtelijke aansprakelijkheid uitbating" kunt u zich behoeden tegen de vergoedingen die van u kunnen worden geëist als gevolg van feiten die onder uw beroepsactiviteiten vallen en die binnen of buiten uw vestiging hebben plaatsgevonden en waarvoor u, uw onderneming of uw medewerkers aansprakelijk kunnen worden gesteld.

Hoewel deze verzekering facultatief is voor handelszaken, is het toch een van de meest afgesloten verzekeringen.

Meer weten

Situatie

Een rek stort in en verwondt een klant. De verzekering komt tussen om de klant te vergoeden.

De brandverzekering

De brandverzekering vergoedt u bij schade veroorzaakt aan het gebouw en de inhoud ervan door, onder meer, brand, ontploffingen, storm, waterinsijpeling of daden van vandalisme of kwaad opzet. Indien u huurder bent, dekt deze verzekering uw huurdersaansprakelijkheid.

Organiseert u verkopen of demonstraties bij u thuis of wilt u uw eigen huis gebruiken voor professionele doeleinden? Breng uw verzekeraar op de hoogte, zodat die de brandverzekeringsovereenkomst kan aanpassen op basis van uw activiteiten.

Meer weten

Situatie

Vandalen vernielen 's nachts het metalen slot van uw vitrine. De verzekering komt tussen om de kosten voor de herstelling van de beschadigde vitrine in haar oorspronkelijke staat te dekken.

De diefstalverzekering

Aanvullend op de brandverzekering is er de diefstalverzekering, die ook de inhoud van het gebouw zoals, onder meer, het materieel, de goederen of het geld in de kassa tegen diefstal dekt.

Meer weten

Situatie

U bent het slachtoffer van een inbraak met diefstal in uw winkel. Enkele producten in de etalage zijn gestolen. De verzekering komt tussen in de kosten om het vervangen van deze producten te dekken.

Het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ)

Het staat vast dat het huidige wettelijk pensioen voor zelfstandigen ontoereikend is om uw levensstandaard te handhaven. Als zelfstandige hebt u er belang bij om nu al te starten met de opbouw van een aanvullend pensioen in de vorm van een spaarformule. Inderdaad, u kunt zelf uw wettelijk pensioen aanvullen door jaarlijks een bepaald bedrag te storten op basis van uw belastbaar inkomen, geplafonneerd volgens een wettelijk barema dat jaarlijks wordt herzien.

Twee vliegen in één klap.

Het VAPZ (Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen) is één van de meest interessante formules. Mits inachtneming van de wettelijke voorwaarden zijn de betaalde bijdragen volledig fiscaal aftrekbaar als beroepskosten. Aangezien uw belastbare basis vermindert, dalen ook uw sociale bijdragen. Uiteindelijk kunt u tot 70% recupereren van het bedrag dat u jaarlijks betaalt voor uw aanvullend pensioen.

Optioneel kunt u ook uw gezin beschermen in geval van overlijden of arbeidsongeschiktheid met een plots inkomensverlies als gevolg.

Het sociaal Vrij Aanvullend Pensioen (sociaal VAPZ)

Het principe is hetzelfde als voor het gewoon VAPZ maar minstens 10% van de bijdragen wordt toegekend aan een solidariteitsfonds. In geval van een arbeidsongeschiktheid van meer dan 90 dagen wordt de financiering van uw bijdragen ten laste genomen en int u tijdens uw eerste jaar van arbeidsongeschiktheid een maandelijkse rente die uw inkomstenverlies gedeeltelijk moet compenseren. Bovendien zal het bedrag dat u jaarlijks kunt storten voor uw pensioen nog hoger liggen dan dat van het gewoon VAPZ.

Meer weten

Situatie

Het wettelijk pensioen van een zelfstandige bedraagt gemiddeld € 900 per maand (bron: OESO 2016)

Voorbeeld

An, 30 jaar, is vrijgezel en heeft een belastbaar inkomen van 45.000 euro. Ze stort jaarlijks voor haar VAPZ het maximaal toegelaten bedrag, zijnde 3.187,04 euro (wettelijk geplafonneerd bedrag 2018). Hierdoor bespaart ze jaarlijks 1.371,61 euro aan inkomstenbelasting (belastingvermindering van 43,86%), plus 563,53 euro sociale bijdragen (vermindering met 18,02%). Uiteindelijk bedraagt de werkelijke kost van haar VAPZ maximaal 1.192,10 euro, zijnde 38,12% van het gestort bedrag. Als An de leeftijd van 65 jaar zal hebben bereikt, zal ze een brutokapitaal van 119.022,54 euro(*) opgebouwd hebben voor een belegging die uiteindelijk lager ligt dan 41.723,50 euro (1.192,10 x 35 jaar).

(*) Bedragen berekend op basis van een rentevoet van 0,75%

Praktisch

Deze verzekeringen dekken de specifieke risico's gekoppeld aan bepaalde van uw activiteiten, zoals het gebruik van bepaalde werktuigen en lokalen voor professioneel gebruik.

De verzekering tegen cyberrisico's

Deze verzekering beschermt u tegen de cyberrisico's gekoppeld aan uw beroepsactiviteit en uw bedrijf. Ze komt tussen in de kosten gelinkt aan de gevolgen van een poging tot 'cyberafpersing’ of het verlies van gegevens of software, in de kosten voor de expertise, opsporing en verwijdering van virussen, de recuperatie van gegevens, het opnieuw aankopen van software en het omzetverlies in geval van online verkoop.

Ze verzekert tevens de bescherming van uw online reputatie en dekt uw burgerrechtelijke aansprakelijkheid, onder andere bij diefstal of verspreiding van uw gegevens of die van uw klanten.

Meer weten

Ontevreden?

Met eventuele klachten kan je terecht bij de dienst Customer Protection (Troonplein 1, 1000 Brussel of via ons contactformulier). Je ontvangt onmiddellijk een ontvangstbevestiging met het referentienummer waaronder jouw klacht is geregistreerd. Een beheerder wordt aan jou toegewezen en zorgt in alle neutraliteit voor je dossier.

Indien je niet akkoord gaat met de voorgestelde oplossing kan je je richten tot de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35 te 1000 Brussel (www.ombudsman.as).