Cookies. Blijkbaar accepteert uw browser geen cookies. Opgelet, het blokkeren van bepaalde cookies verhindert het correct functioneren van de website. Meer informatie
  Welkom bij AXA
Sign In

Er zijn heel wat situaties te bedenken die allerhande risico's inhouden. Daarom moet u in alle gevallen kunnen rekenen op verzekeringen die zijn aangepast aan uw specifieke beroepsactiviteit.

De makelaars adviseren u over verzekeringen die het best zijn aangepast aan uw activiteiten.

Mijn verantwoordelijkheid verzekeren

De verzekering objectieve aansprakelijkheid Brand of Ontploffing

De verzekering objectieve aansprakelijkheid bij brand of ontploffing is wettelijk verplicht voor een aantal voor het publiek toegankelijke instellingen. Zij betreft onder meer hotels en jeugdherbergen met meer dan vier kamers en een onthaalcapaciteit van ten minste tien klanten, restaurants en cafés met een voor het publiek toegankelijke ruimte van meer dan 50 m2, evenals handelszaken waarvan de verkoopoppervlakte en aanpalende opslagruimte samen minstens 1000 m² groot zijn. Ze dekt in geval van brand of ontploffing zowel de lichamelijke als de materiële schade die wordt toegebracht aan de slachtoffers, zelfs als u als uitbater geen enkele fout hebt gemaakt.

Het Koninklijk Besluit van 28 februari 1991 somt de instellingen op waarvoor men een verzekering objectieve aansprakelijkheid moet afsluiten.

Meer weten

Situatie

Tijdens een huwelijksfeest vat de feestdecoratie vuur en brandt het hele hotel uit. De verzekering komt tussen om de schade te dekken.

De verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid Uitbating

Met de verzekering "burgerrechtelijke aansprakelijkheid uitbating" kunt u zich behoeden tegen de vergoedingen die van u kunnen worden geëist als gevolg van feiten die onder uw beroepsactiviteiten vallen en die binnen of buiten uw vestiging hebben plaatsgevonden en waarvoor u, uw onderneming of uw medewerkers aansprakelijk kunnen worden gesteld.

Meer weten

Situatie

Een klant glijdt uit op de natte vloer in de toiletten en raakt gewond. De verzekering komt tussen om het slachtoffer te vergoeden.

De verzekering burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid

De verzekering "burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid" is bedoeld voor zelfstandigen en bedrijven die als hoofdactiviteit intellectuele dienstverlening hebben. Ze beschermt de toekomst van uw activiteit tegen alles waarbij uw burgerrechtelijke aansprakelijkheid betrokken zou kunnen zijn en wat zware financiële gevolgen zou kunnen hebben, zoals een beroepsfout, verzuim of nalatigheid enz.

Meer weten

Situatie

Een advocaat vergeet binnen de wettelijke termijn beroep aan te tekenen. Zijn klant keert zich tegen hem. De verzekering komt tussen om de vergoeding van de klant te dekken.

De verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid na levering

Aanvullend op de verzekering BA beroep, dekt de verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid na levering de vergoedingen die van u kunnen worden geëist wegens schade waarvoor u aansprakelijk zou zijn door uw producten na hun levering of door werken na hun uitvoering.

Meer weten

Situatie

Een loodgieter gaat een boiler herstellen bij een klant. De volgende dag ligt er een enorme plas water op de grond. De verzekering komt tussen om de gevolgen van de waterschade te dekken.

De verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid Auto & Bestelwagen

Deze verzekering is wettelijk verplicht voor iedereen die de weg op wil. Ze dekt de materiële en lichamelijke schade die aan derden wordt toegebracht bij een ongeval. Ze kan vrij worden aangevuld met verschillende opties, waaronder omnium- of bijstandsverzekeringen in het kader van privé- of professioneel gebruik van uw voertuig, in België of in het buitenland.

Meer weten

Situatie

In België gebeurt er gemiddeld iedere 13 minuten een auto-ongeval.

(Bron: FOD Economie – AD Statistiek 2017).

De tienjarige burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering

Het gaat om een nieuwe verplichte verzekering in België vanaf 1 juli 2018. Alle spelers in de bouwsector (aannemers en andere dienstverleners) die werken uitvoeren aan woningen met de verplichte tussenkomst van een architect, moeten een verzekering afsluiten die hun tienjarige aansprakelijkheid dekt ten aanzien van de stevigheid en de stabiliteit van de woning.

Meer weten

Situatie

Na acht jaar verschijnt een scheur in het plafond van de woonkamer van een huis waaraan u grondige renovatiewerken heeft uitgevoerd. De stabiliteit van het huis is in gevaar en u wordt verantwoordelijk geacht voor het slecht plaatsen van een draagbalk. Uw verzekering tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid zal de materiële schade (eventuele heropbouwwaarde) en de immateriële gevolgschade, zoals het onderbrengen van het gezin, dekken.

Mijn medewerkers verzekeren

Arbeidsongevallenverzekering

Als werkgever bent u verplicht om voor uw personeel een verzekering af te sluiten tegen letsels die zij oplopen door een arbeidsongeval of een ongeval op de weg van en naar het werk. Deze verzekering vergoedt de schade op basis van het loon van het slachtoffer in geval van overlijden of tijdelijke of permanente arbeidsongeschiktheid. Ze komt ook tussen in de medische kosten.

Meer weten

Situatie

Terwijl hij gerechten aan huis levert, maakt uw werknemer een val bij een klant waardoor hij enkele dagen werkonbekwaam is. De verzekering komt tussen om de schade van het slachtoffer te dekken.

Mijn goederen verzekeren

De brandverzekering

De brandverzekering vergoedt u bij schade veroorzaakt aan het gebouw en de inhoud ervan door, onder meer, brand, ontploffingen, storm, waterinsijpeling of daden van vandalisme of kwaad opzet. Indien u huurder bent, dekt deze verzekering uw huurdersaansprakelijkheid.

Bent u van plan om uw woning te gebruiken voor professionele doeleinden? Informeer uw verzekeraar zodat hij uw brandcontract kan aanpassen in functie van uw activiteiten.

Meer weten

Situatie

Vandalen vernielen 's nachts het metalen slot van uw vitrine. De verzekering komt tussen om de kosten voor de herstelling van de beschadigde vitrine in haar oorspronkelijke staat te dekken.

De diefstalverzekering

Aanvullend op de brandverzekering is er de diefstalverzekering, die ook de inhoud van het gebouw zoals onder meer het materieel, de goederen of het geld in de kassa tegen diefstal dekt.

Meer weten

Situatie

U bent het slachtoffer van een diefstal met inbraak in uw winkel. De producten in de etalage zijn gestolen. De verzekering komt tussen in de kosten om het vervangen van de producten te dekken.

De verzekering van elektronische en informaticamaterieel

Deze verzekering dekt uw bureautica-, elektronische en informaticamaterieel tegen diefstal en tegen alle onvoorzienbare en plotselinge stoffelijke schade. Ze kan voordelig worden aangevuld met een verzekering tegen cyberrisico's.

Meer weten

Situatie

U morst een kop koffie over het klavier van uw computer. De verzekering komt tussen in de aankoop van een nieuwe pc en de kosten voor het wedersamenstellen van uw gegevens op basis van uw laatste back-up.

De verzekering tegen cyberrisico's

Deze verzekering beschermt u tegen de cyberrisico's gekoppeld aan uw beroepsactiviteit en uw bedrijf. Ze komt tussen in de kosten gelinkt aan de gevolgen van een poging tot 'cyberafpersing’ of het verlies van gegevens of software, in de kosten voor de expertise, opsporing en verwijdering van virussen, de recuperatie van gegevens, het opnieuw aankopen van software en het omzetverlies in geval van online verkoop.

Ze verzekert tevens de bescherming van uw online reputatie en dekt uw burgerrechtelijke aansprakelijkheid, onder andere bij diefstal of verspreiding van uw gegevens of die van uw klanten.

Meer weten

Situatie

624, het aantal ransomware-aanvallen per dag in België;

43%​ van de aanvallen in 2015 was gericht op kmo’s;

430 miljoen, het aantal ransomware-aanvallen per dag in België;

31%​ van de kmo’s neemt geen proactieve veiligheidsmaatregelen.

(Bron: Symantec 2016)

De verzekering vervoerd materieel en koopwaar

Aanvullend op de brandverzekering, dekt de verzekering het vervoerde materieel en goederen tegen het verlies en schade ten gevolge van een ongeval, een diefstal die voortvloeit uit verschillende types van inbraak in het voertuig of als gevolg van vandalisme en kwaad opzet.

Meer weten

Situatie

Tijdens een verkeersongeluk is uw vervoerd materieel beschadigd. De verzekering komt tussen om de schade aan het materieel te vergoeden.

Mijn toekomst verzekeren

Het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ)

Het staat vast dat het huidige wettelijk pensioen voor zelfstandigen ontoereikend is om uw levensstandaard te handhaven. Als zelfstandige hebt u er belang bij om nu al te starten met de opbouw van een aanvullend pensioen in de vorm van een spaarformule. Inderdaad, u kunt zelf uw wettelijk pensioen aanvullen door jaarlijks een bepaald bedrag te storten op basis van uw belastbaar inkomen, geplafonneerd volgens een wettelijk barema dat jaarlijks wordt herzien.

Twee vliegen in één klap.

Het VAPZ (Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen) is één van de meest interessante formules. Mits inachtneming van de wettelijke voorwaarden zijn de betaalde bijdragen volledig fiscaal aftrekbaar als beroepskosten. Aangezien uw belastbare basis vermindert, dalen ook uw sociale bijdragen. Uiteindelijk kunt u tot 70% recupereren van het bedrag dat u jaarlijks betaalt voor uw aanvullend pensioen.

Optioneel kunt u ook uw gezin beschermen in geval van overlijden of arbeidsongeschiktheid met een plots inkomensverlies als gevolg.

Het sociaal Vrij Aanvullend Pensioen (sociaal VAPZ)

Het principe is hetzelfde als voor het gewoon VAPZ maar minstens 10% van de bijdragen wordt toegekend aan een solidariteitsfonds. In geval van een arbeidsongeschiktheid van meer dan 90 dagen wordt de financiering van uw bijdragen ten laste genomen en int u tijdens uw eerste jaar van arbeidsongeschiktheid een maandelijkse rente die uw inkomstenverlies gedeeltelijk moet compenseren. Bovendien zal het bedrag dat u jaarlijks kunt storten voor uw pensioen nog hoger liggen dan dat van het gewoon VAPZ.

Meer weten

Situatie

Het wettelijk pensioen van een zelfstandige bedraagt gemiddeld € 900 per maand (bron: OESO 2016)

Voorbeeld

An, 30 jaar, is vrijgezel en heeft een belastbaar inkomen van 45.000 euro. Ze stort jaarlijks voor haar VAPZ het maximaal toegelaten bedrag, zijnde 3.187,04 euro (wettelijk geplafonneerd bedrag 2018). Hierdoor bespaart ze jaarlijks 1.371,61 euro aan inkomstenbelasting (belastingvermindering van 43,86%), plus 563,53 euro sociale bijdragen (vermindering met 18,02%). Uiteindelijk bedraagt de werkelijke kost van haar VAPZ maximaal 1.192,10 euro, zijnde 38,12% van het gestort bedrag. Als An de leeftijd van 65 jaar zal hebben bereikt, zal ze een brutokapitaal van 119.022,54 euro(*) opgebouwd hebben voor een belegging die uiteindelijk lager ligt dan 41.723,50 euro (1.192,10 x 35 jaar).

(*) Bedragen berekend op basis van een rentevoet van 0,75%

Het Vrij Aanvullend Pensioen RIZIV

Indien u geconventioneerd bent, kunt u als zorgverlener (geneesheer, tandarts, apotheker, kinesitherapeut, logopedist of zelfstandige verpleegkundige (*)) – jaarlijks een RIZIV-bijdrage genieten. Een bijzonder fiscaal stelsel dat u toelaat om deze bedragen zeer voordelig te investeren in de opbouw van een aantrekkelijk aanvullend pensioen, al dan niet aangevuld met een aanvullende verzekering bij overlijden en/of arbeidsongeschiktheid

(*) : onder voorbehoud van bevestiging bij Koninklijk Besluit

Meer weten

De lijst van voorgestelde verzekeringen is niet volledig. Ze is algemeen en houdt geen rekening met bijzonderheden eigen aan uw sector of persoonlijke omstandigheden. Voor een concrete analyse van uw situatie, vragen wij u contact op te nemen met uw makelaar.

Ontevreden?

Met eventuele klachten kan je terecht bij de dienst Customer Protection (Troonplein 1, 1000 Brussel of via ons contactformulier). Je ontvangt onmiddellijk een ontvangstbevestiging met het referentienummer waaronder jouw klacht is geregistreerd. Een beheerder wordt aan jou toegewezen en zorgt in alle neutraliteit voor je dossier.

Indien je niet akkoord gaat met de voorgestelde oplossing kan je je richten tot de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35 te 1000 Brussel (www.ombudsman.as).