Cookies. Blijkbaar accepteert uw browser geen cookies. Opgelet, het blokkeren van bepaalde cookies verhindert het correct functioneren van de website. Meer informatie
  Welkom bij AXA
Sign In

Patroonsverzekering 24u/24

Deze verzekering is bedoeld voor personen die niet onderworpen zijn aan de arbeidsongevallenwetgeving, vooral zelfstandigen of bedrijfsleiders.

Bescherming en bijstand overal ter wereld, 24 uur op 24

Tegen de gevolgen van een ongeval met letsels, ongeacht of het een beroeps- of een privéongeval betreft

Vergoeding binnen de grenzen van het contract

bij tijdelijke of blijvende ongeschiktheid

Dekking van het merendeel van de sportactiviteiten

die als amateur worden uitgeoefend, inclusief het besturen van luchtvaartuigen mits bijpremie

Bij overlijden, tussenkomst in de begrafeniskosten

bovenop het kapitaal overlijden dat aan uw naaste familieleden wordt betaald

Noodzakelijk om te weten alvorens te onderschrijven

Elke dekking heeft zijn beperkingen, vergoedingsplafonds, vrijstellingen en uitsluitingen. De belangrijkste uitsluitingen/beperkingen van het product zijn de volgende:

  • sommige sportongevallen
  • de ongevallen die het gevolg zijn van opzet (maar verzekerden of rechthebbenden die aan het opzet vreemd zijn, blijven verzekerd)
  • zelfmoord(poging)
  • dekkingsbeperking: tijdelijke ongeschiktheid wordt vergoed vanaf een periode van ongeschiktheid van minimum 7 dagen

Het product Talensia Patroon is een persoonsverzekering onderworpen aan het Belgisch recht. Deze verzekering wordt onderschreven voor een duurtijd van 1 jaar, met de mogelijkheid tot stilzwijgende vernieuwing. Wij raden u aan om de productfiches te raadplegen alsook de algemene voorwaarden die van kracht zijn en die het geheel van de toepasselijke modaliteiten van onze verzekeringsdekkingen hernemen, aandachtig te lezen. Deze documenten zijn beschikbaar bij uw tussenpersoon die te uwer beschikking staat voor iedere bijkomende inlichting.

De diensten van AXA assistance de klok rond

  • De organisatie en tenlasteneming van een psychologische bijstand aan u en uw gezin (kinderen, echtgenoot of uw ouders)
  • De organisatie van uw repatriëring bij een ongeval in het buitenland of van een aangepast vervoer tussen uw verblijf- en werkplaats en een tegemoetkoming in deze kosten
  • Het oprichten van een crisiscel: uw klanten verwittigen, oproepen beantwoorden, nota nemen van berichten en de problemen aanpakken die zich zouden kunnen voordoen

Ontevreden?

Met eventuele klachten kan je terecht bij de dienst Customer Protection (Troonplein 1, 1000 Brussel of via ons contactformulier). Je ontvangt onmiddellijk een ontvangstbevestiging met het referentienummer waaronder jouw klacht is geregistreerd. Een beheerder wordt aan jou toegewezen en zorgt in alle neutraliteit voor je dossier.

Indien je niet akkoord gaat met de voorgestelde oplossing kan je je richten tot de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35 te 1000 Brussel (www.ombudsman.as).