Cookies. Blijkbaar accepteert uw browser geen cookies. Opgelet, het blokkeren van bepaalde cookies verhindert het correct functioneren van de website. Meer informatie
  Welkom bij AXA
Sign In

Waarom een verzekering vervoerd materieel en koopwaar?

De verzekering vervoerd materieel & koopwaar vergoedt, binnen de contractuele bepalingen, verlies en schade aan materieel en koopwaar die voor uw eigen rekening worden vervoerd met voertuigen die u toebehoren of die door u aangestelde personen worden gebruikt.

Dekking van koopwaar met betrekking tot uw professionele activiteit en van het materieel dat u in het kader van deze activiteit toevertrouwd wordt

Dekking in het verzekerd voertuig van het voor de professionele activiteit noodzakelijke materieel en draagbaar gereedschap

Dekking van het vervoerde materieel en de vervoerde koopwaar tegen het verlies en de materiële schade

ten gevolge van een gekarakteriseerd ongeval, van een diefstal die voortvloeit uit bepaalde types van inbraak in het voertuig of van een daad van vandalisme of van gekarakteriseerde kwaadwilligheid

Dekking van de kosten voor de opruiming van de inhoud en van de bewarings- en bergingskosten van geredde goederen

Noodzakelijk om te weten alvorens te onderschrijven

Elke dekking heeft zijn beperkingen, vergoedingsplafonds, vrijstellingen en uitsluitingen. De belangrijkste uitsluitingen/beperkingen van het product zijn de volgende:

  • verliezen, schade en kosten in de volgende gevallen:
  • bedrog en/of zware fout van de verzekerde
  • inbreuken op de wettelijke reglementen (inzake o.a.wegverkeer)
  • de volgende goederen:
  • inhoud van een niet-gekoppelde aanhangwagen (behalve privégarage)
  • persoonlijke bezittingen
  • dekkingsbeperking voor schade lager dan of gelijk aan het bedrag van het eigen risico (bedrag dat ten laste blijft van de verzekerde)
  • ...

Het product Talensia Vervoerd materieel en koopwaar is een schadeverzekering onderworpen aan het Belgisch recht. Deze verzekering wordt onderschreven voor een minimale duurtijd van 1 jaar, met de mogelijkheid tot stilzwijgende vernieuwing. Wij raden u aan om de productfiche te raadplegen alsook de algemene voorwaarden die van kracht zijn en die het geheel van de toepasselijke modaliteiten van onze verzekeringsdekkingen hernemen, aandachtig te lezen. Deze documenten zijn beschikbaar bij uw tussenpersoon die te uwer beschikking staat voor iedere bijkomende inlichting.

Ontevreden?

Met eventuele klachten kan je terecht bij de dienst Customer Protection (Troonplein 1, 1000 Brussel of via ons contactformulier). Je ontvangt onmiddellijk een ontvangstbevestiging met het referentienummer waaronder jouw klacht is geregistreerd. Een beheerder wordt aan jou toegewezen en zorgt in alle neutraliteit voor je dossier.

Indien je niet akkoord gaat met de voorgestelde oplossing kan je je richten tot de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35 te 1000 Brussel (www.ombudsman.as).