Ga naar de hoofdinhoud

Verzekering hospitalisatie

 • Onbeperkte tegemoetkoming in de hospitalisatiekosten
 • Bijstand, repatriëring en vervoer gedekt
 • Tal van digitale gezondheidsdiensten

Bescherm de gezondheid van uw medewerkers

Zorg voor het welzijn van uw medewerkers door hen een optimale bescherming te bieden bij hospitalisatie en zware ziekten, dankzij onze verzekering Hospi & Assist +.

In een notendop

  De hospitalisatieverzekering biedt uw medewerkers de volgende dekkingen

 • hospitalisatie en zware ziekten
 • ambulante zorgen
 • bijstand

De voordelen van onze verzekering

Voor u

Extralegaal voordeel 

Het is bewezen dat de hospitalisatieverzekering door medewerkers erg op prijs wordt gesteld als extralegaal voordeel. Het is inderdaad een essentiële troef om personeel aan te werven en te behouden.

Fiscaal voordeel 

Door een hospitalisatieverzekering voor uw medewerkers te onderschrijven, zijn de premies die u betaalt vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen en worden zij beschouwd als een belastingvrij sociaal voordeel. Deze premies blijven echter niet-aftrekbare beroepskosten.


Voor uw medewerkers

Grote flexibiliteit, geen rompslomp

Geen medische formaliteiten, vrije keuze van kamer, arts en ziekenhuis ...

Het beste voor het hele gezin

Wij stellen alles in het werk om het beste te bieden aan het gezin van onze aangeslotenen: bevalling in een geboortehuis of thuis, onmiddellijke verzekering van pasgeborenen, opsporing van het risico op wiegendood en verblijf van een van de ouders in hetzelfde ziekenhuis als het kind jonger dan 16 jaar dat in het ziekenhuis wordt opgenomen. 

Informatie binnen handbereik

De Medi-Assistancekaart bevat alle informatie die de verzekerde nodig heeft om contact op te nemen met het servicecenter van de maatschappij, dat 24/7 bereikbaar is.

AXA betaalt de factuur rechtstreeks aan het ziekenhuis 

AXA werkt samen met tal van ziekenhuizen. Als de verzekerde zich in een van die ziekenhuizen laat opnemen, profiteert hij van het derdebetalerssysteem. 

Apotheekkosten gemakkelijk terugbetaald

Via AssurPharma worden alle aanvragen voor de terugbetaling van apotheekkosten rechtstreeks van de apotheek naar de verzekeraar verstuurd. De verzekerde moet gewoon de AssurPharma barcode downloaden op MyAXA Healthcare en ze laten inscannen door de apotheker. Hij hoeft dus zelf niets meer naar AXA te sturen! 

Onze digitale tools

Voor u, als werkgever

Dankzij Dail Healthcare, ons intuïtief, snel en gebruiksvriendelijk digitaal platform kan u onder meer:

 • uw contract in alle eenvoud beheren 
 • uw documenten, dekkingen, enz. raadplegen
 • aangeslotenen toevoegen of verwijderen
Meld u aan

Voor uw medewerkers

Willen uw medewerkers een hospitalisatie plannen of AXA een terugbetaling van hun medische kosten vragen?

Dankzij MyAXA Healthcare kunnen zij onder meer:

 • de details van hun dekkingen raadplegen
 • hun hospitalisatie plannen
 • hun medische kosten versturen en een terugbetaling aanvragen
 • de terugbetaling van hun kosten opvolgen

Welke stappen moeten uw medewerkers volgen om hun hospitalisatie te plannen?

Ook inbegrepen in ons aanbod

Getrouwheidsprogramma

MyAXA Fidelity Health biedt uw medewerkers de mogelijkheid om bij onze partners van voordelen te genieten op tal van producten en diensten in verband met gezondheid en fysiek en mentaal welzijn. Dit programma is toegankelijk vanaf het MyAXA Healthcare-platform.

MyAXA Healthcare

Levenslange individuele voortzetting

Bij verlies van het voordeel van de dekking van de collectieve polis (vertrek uit de maatschappij, pensioen …) heeft de verzekerde de mogelijkheid om in te tekenen op een individuele overeenkomst met dekkingen die gelijkaardig zijn aan die van Hospi & Assist +. Dit nieuwe contract is een levenslang contract.

Uw makelaar staat altijd aan je zijde 

Uw makelaar staat altijd aan uw zijde

 • Met vrijblijvend en persoonlijk advies
 • Opmaken van een offerte
 • Hulp met kennis van zaken
 • Ook bij u in de buurt
Contacteer me

Nog vragen?

De collectieve Hospitalisatieverzekering dekt werknemers in loondienst en zelfstandige bedrijfsleiders.

Als u het als werkgever toelaat, kan het ook worden afgesloten voor:

 • de echtgeno(o)t(e)/partner van uw werknemers
 • de kinderen van uw werknemers en deze van hun echtgeno(o)t(e)/partner (d.w.z. wettige, erkende en geadopteerde kinderen die kinderbijslag ontvangen)

De kosten van de premies voor de aansluiting van gezinsleden kunnen door u, als werkgever, worden gedragen of worden doorgerekend aan de werknemers begunstigden. U moet uw werknemers bij het afsluiten van het verzekeringscontract informeren over de verschillende opties.

Als de verzekering kan worden uitgebreid naar de gezinsleden van uw werknemers, moet die voor alle bestaande leden worden afgesloten op het moment van inschrijving. Dat geldt natuurlijk niet voor mensen die na het moment van inschrijving tot hun gezin toetreden (bijvoorbeeld door huwelijk, geboorte of adoptie).

Dankzij de individuele voortzetting kunnen uw werknemers de dekkingen en voordelen van de Hospitalisatieverzekering en/of de verzekering Ambulante Zorgen die bij AXA wordt onderschreven, blijven genieten bij verlies van de collectieve verzekering (wanneer ze bijvoorbeeld de onderneming verlaten of met pensioen gaan).

Ze kunnen immers, zonder enige medische formaliteiten noch wachttijd, een individueel contract afsluiten dat een gelijkaardige dekking biedt op voorwaarde dat de aangeslotene ononderbroken verzekerd is geweest gedurende ten minste de laatste twee jaar vóór de datum van de stopzetting van de dekking onder een gezondheidsverzekeringscontract. Dit nieuwe contract is levenslang en gaat in op de datum van stopzetting van de collectieve verzekering.

Als werkgever dient u uw werknemer op de hoogte te brengen van zijn recht op een individuele voortzetting. U moet de volgende informatie doorgeven:

 • De werknemer heeft recht op een individuele voortzetting (informatie te verstrekken ten laatste 30 dagen na verlies van de collectieve dekking).
 • De verzekerde, en eventueel de medeverzekerde, beschikt over 30 dagen te rekenen vanaf de ontvangst van de informatie van de werkgever om zijn voornemen tot individuele voortzetting aan de verzekeraar mee te delen.
 • Ten slotte heeft de verzekerde, en eventueel de medeverzekerde, 30 dagen te rekenen vanaf de ontvangst van het voorstel van de verzekeraar om het voorstel te aanvaarden.

De werknemer moet echter zelf de individuele verderzetting voorstellen aan zijn gezinsleden die niet langer begunstigde zijn van de collectieve verzekering (door echtscheiding van de ouders, kind dat alleen gaat wonen, kind dat ouder wordt dan 25 jaar enz.). Als zij de verzekering individueel wensen voort te zetten, kunnen zij AXA contacteren op verderzetting@axa.be.

SymptomZoom, Tweede medisch advies, Doctena, Doctors Online, MyAXA Fidelity Health en Assurpharma zijn dienstverleningen aangeboden aan de aangeslotenen in het kader van de collectieve hospitalisatieverzekering Hospi&Assist+.

Eens uw verzekeringscontract ondertekend is, sturen we u de nodige documentatie met betrekking tot de onderschreven hospitalisatieverzekering (Hospi & Assist+). Dit bevat bijvoorbeeld documenten voor de aangeslotenen (werknemers en eventuele gezinsleden): uitleg over hun voordelen, hun MyAXA Healthcare-gezondheidsplatform enz.

Via het platform Dail Healthcare kan de werkgever zijn Hospitalisatieverzekering en/of verzekering Ambulante Zorgen van AXA online raadplegen en beheren.

Interessant voor u

EBI Flash

Ontdek het laatste nieuws over employee benefits

Naam Datum Download
Naam
Transparantiewet en de tweede pensioenpijler
Datum
14/12/2023
Download
Naam
AXA Gezondheidsverzekering: nieuws over terugbetalingen en het gezondheidsplatform in een nieuw jasje
Datum
20/11/2023
Download
Naam
Rendement Main Fund 2022
Datum
13/06/2023
Download
Naam
Nieuwe wettelijke plafonds 2023
Datum
01/03/2023
Download
Naam
Coronavirus Q&A (update 22/04/2021)
Datum
22/04/2021
Download

Een verwittigd klant is er twee waard

Lees dus zeker wat u moet weten voor u bij ons een verzekering Hospi & Assist + afsluit.

Elke verzekering heeft haar beperkingen qua dekkingen, vergoedingsplafonds, eigen risico's en/of uitsluitingen.
De belangrijkste beperkingen zijn: 

 • dekking ambulante zorgen pre- en posthospitalisatie beperkt tot een bepaald aantal maanden voor en na de hospitalisatie
 • 31 vastgelegde zware ziekten
 • indien hospitalisatie in het buitenland: beperking van de tegemoetkoming tot een plafond dat is vastgesteld in de Bijzondere Voorwaarden
 • de tegemoetkoming in de kosten van medisch begeleide voortplantingen is beperkt tot het plafond dat in de Algemene Voorwaarden is bepaald
 • eventueel bestaan van een eigen risico, ten laste van de verzekerde

De belangrijkste uitsluitingen zijn:

 • poging tot zelfmoord
 • psychische aandoening zonder objectieve symptomen
 • drugsverslaving
 • esthetische behandeling
 • vruchtbaarheidsbehandeling (behalve medisch begeleide voortplanting)
 • medische en paramedische behandelingen en geneesmiddelen die niet worden erkend door het RIZIV

Alle details kan u terugvinden in de Algemene Voorwaarden en in de productfiche.

Lees deze zeker na vóór de ondertekening van uw contract. Deze documenten zijn ook beschikbaar bij uw tussenpersoon die tot uw beschikking staat voor iedere bijkomende inlichting.

De verzekering Hospi & Assist + is een verzekering hospitalisatie en zware ziekten ontwikkeld door AXA Belgium, een Belgische verzekeringsmaatschappij. Ze is onderworpen aan het Belgisch recht en behoort tot de takken 2 en 18. Deze verzekering wordt afgesloten voor een duurtijd van 1 jaar met de mogelijkheid tot stilzwijgende verlenging.

Niet helemaal tevreden?

Samen op zoek naar een oplossing

NEEM CONTACT OP

Hebt u een klacht, vul dan het contactformulier van onze afdeling Customer Protection in. U krijgt dan onmiddellijk een ontvangstbevestiging met het referentienummer van uw klacht. En de naam van onze collega die, in alle neutraliteit, voor uw dossier zorgt.

Vul het klachtenformulier in 

Of stuur een brief naar Customer Protection - t.a.v. Wouter Panneel (met de vermelding ‘persoonlijk en vertrouwelijk’) - Troonplein 1 – 1000 Brussel.


Gaat u niet akkoord met de door ons voorgestelde oplossing?
Dan kan u terecht bij de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35 te 1000 Brussel.