Cookies. Blijkbaar accepteert uw browser geen cookies. Opgelet, het blokkeren van bepaalde cookies verhindert het correct functioneren van de website. Meer informatie
  Welkom bij AXA
Sign In

stars for life RIZIV aanvullend pensioen en gewaarborgd inkomen

​Bent u geconventioneerd? Dan kunt u als zelfstandige of loontrekkende zorgverlener - arts, tandheelkundige, apotheker, kinesitherapeut, logopedist of zelfstandige verpleegkundige(*) - jaarlijks een RIZIV-bijdrage genieten. Benut deze optimaal in eenzelfde stars for life RIZIV contract. Zo bouwt u vandaag nog een aantrekkelijk aanvullend pensioen op, al dan niet aangevuld met een bijkomende verzekering overlijden en/of arbeidsongeschiktheid.​

Stars for life RIZIV is een levensverzekering van AXA Belgium met als doel de geconventioneerde zorgverleners een oplossing te bieden de RIZIV toelage aan te wenden voor pensioenopbouw en aanvullend te voorzien in een gewaarborgd inkomen.

(*): onder voorbehoud van bevestiging van Koninklijk Besluit.

Voordelen

een vangnet voor de beperkingen van de sociale zekerheid

​Het is algemeen geweten dat het wettelijk pensioen wellicht te beperkt zal zijn om uw huidige levensstandaard in stand te houden. Ook de wettelijk voorziene uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid zijn te beperkt om uw reële inkomen te benaderen.

Dankzij stars for life RIZIV vangt u deze beperkingen op!

Uw stars for life RIZIV contract laat u toe een aantrekkelijk aanvullend pensioen op te bouwen als appeltje voor de dorst tijdens uw pensioen. Meer nog, door te kiezen voor een bijkomende verzekering arbeidsongeschiktheid, moet u zich - tijdens een periode van arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval - geen zorgen maken over uw lening, onverwachte medische kosten en uw dagelijkse uitgaven.

1 contract

​U kunt de RIZIV-bijdrage aanwenden binnen een en hetzelfde stars for life RIZIV contract voor:

 • aanvullende pensioenopbouw via een sociale pensioenovereenkomst
 • eventueel gecombineerd met een bijkomende dekking overlijden
 • en/of met een bijkomende verzekering arbeidsongeschiktheid.

Rekening houdend met een minimumstorting van 500 euro op de sociale pensioenovereenkomst, beslist u naar eigen behoefte hoe deze bijdrage verder in uw contract wordt verdeeld.

bijkomende dekkingen dankzij het solidariteitsfonds

​Stars for life RIZIV is een sociale pensioenovereenkomst. Deze bestaat steeds uit een pensioenluik en een solidariteitsluik. 10% van elke storting op deze sociale pensioenovereenkomst wordt toegekend aan het solidariteitsfonds. Hierdoor geniet u interessante solidariteitsprestaties.

Voor meer informatie, raadpleeg het tabblad Kenmerken.

evolutief en flexibel

Stars for life RIZIV begeleidt u graag doorheen de verschillende stadia binnen uw professionele activiteit. Starter, ervaren zorgverlener of zorgverlener in een vennootschap? Elk stadium biedt mogelijkheden om uw RIZIV-bijdrage optimaal te benutten, rekening houdend met de evolutie van uw inkomen en uw specifieke behoeften doorheen uw carrière.

minimale administratie en maximale service

​Wij helpen u graag bij de jaarlijkse aanvraagprocedure voor de RIZIV-bijdrage. Uw AXA Bankagent of verzekeringsmakelaar neemt, samen met AXA en het RIZIV, de administratie rechtstreeks op zich. Het enige dat u moet doen is ons jaarlijks het door u ingevulde aanvraagformulier voor de RIZIV-bijdrage tijdig bezorgen. Wij zorgen voor de rest!

vastgoedfinanciering

Een renovatie of aankoop van een onroerend goed in het vooruitzicht? Stars for life RIZIV laat onder specifieke wettelijke voorwaarden toe om een voorschot op uw polis te bekomen.

Gewaarborgde rentevoet:
​Binnen stars for life RIZIV bieden we u de formule secure aan om een aanvullend pensioen op te bouwen. Stars for life RIZIV secure is een tak 21 levensverzekering van AXA Belgium die de zekerheid van een gewaarborgde rentevoet biedt. Voor meer informatie, raadpleeg de pagina betreffende de formule 'secure'. ​

Kenmerken

​de RIZIV-bijdrage

Bent u een geconventioneerde zorgverlener - arts, tandheelkundige, apotheker, kinesitherapeut, logopedist of zelfstandig verpleegkundige(*) - en voldoet u aan de voorwaarden om de sociale voordelen van RIZIV te ontvangen? Wanneer u tijdig uw aanvraagformulier indient, zal het RIZIV uw bijdrage rechtstreeks aan AXA storten.

(*) onder voorbehoud van bevestiging van Koninklijk Besluit

U kunt deze bijdrage binnen uw stars for life RIZIV contract aanwenden:

 • voor de opbouw van een aanvullend pensioen via een sociale pensioenovereenkomst – deze bestaat steeds uit een pensioenluik en uit een solidariteitsluik
 • eventueel gecombineerd met een bijkomende dekking overlijden
 • en/of met een bijkomende verzekering arbeidsongeschiktheid.

De RIZIV-bijdrage, die op de sociale pensioenovereenkomst wordt gestort (minimaal 500 euro), kent de volgende verdeling:

 • 90% is bestemd voor het pensioenluik
 • 10% wordt gestort in een solidariteitsfonds, ingericht door de Voorzorgskas voor Zelfstandigen & Ondernemingen (V.K.Z.O.).

Rekening houdend met een minimumstorting van 500 euro op de sociale pensioenovereenkomst, beslist u verder zelf hoe het resterende bedrag van de RIZIV-bijdrage in uw contract wordt verdeeld.

financiering

De sociale pensioenovereenkomst wordt uitsluitend met de RIZIV-bijdrage gefinancierd. De bijkomende verzekering arbeidsongeschiktheid kan met het overblijvende deel van de RIZIV-bijdrage of met eigen financiële bijdragen worden gefinancierd. 

bijkomende dekkingen dankzij het solidariteitsfonds

10% van de RIZIV-bijdrage - gestort op de sociale pensioenovereenkomst - wordt voor het solidariteitsfonds aangewend. Dit fonds is ingericht door de Voorzorgskas voor Zelfstandigen en Ondernemingen (V.K.Z.O.). Door deze bijdrage kunt u bijkomende prestaties genieten:

 • financiering van de opbouw van het aanvullende rust- en/of overlevingspensioen bij arbeidsongeschiktheid of moederschap
 • vergoeding om inkomensverlies te compenseren bij arbeidsongeschiktheid
 • vergoeding in de vorm van een rente bij overlijden tijdens de beroepsloopbaan
 • betaling van een forfaitaire uitkering in geval van een ernstige ziekte die tijdens de beroepsloopbaan plaatsvindt.

De V.K.Z.O. gaat hierbij een middelenverbintenis aan: de prestaties en het niveau van de bijdragen kunnen worden aangepast indien de activa van het solidariteitsfonds onvoldoende blijken te zijn. Voor meer informatie, raadpleeg uw verzekeringsmakelaar, of raadpleeg de fiche solidariteit 2016​.

Fiscaliteit

de stortingen

 • Het RIZIV stort uw bijdrage rechtstreeks aan AXA voor de financiering van uw stars for life RIZIV contract. Rekening houdend met een minimumstorting van 500 euro op de sociale pensioenovereenkomst, beslist u naar eigen behoefte hoe deze bijdrage verder wordt verdeeld over de sociale pensioenovereenkomst en een eventuele bijkomende verzekering arbeidsongeschiktheid.
 • De sociale pensioenovereenkomst wordt uitsluitend gefinancierd door uw RIZIV-bijdrage. Hierop wordt geen verzekeringstaks toegepast.
 • De bijkomende verzekering arbeidsongeschiktheid kan worden gefinancierd door de RIZIV-bijdrage, door eigen bijdragen of door een combinatie van beide. Hierop wordt een verzekeringstaks van 9,25% toegepast.
 • De ontvangst van de RIZIV-bijdrage wordt niet beschouwd als een voordeel van alle aard in hoofde van de zorgverlener. De RIZIV-bijdrage vormt dus geen belastbaar inkomen en is niet aftrekbaar als beroepskost.
 • De premie voor de bijkomende verzekering arbeidsongeschiktheid, die u financiert met eigen bijdragen, is wel fiscaal aftrekbaar als beroepskost, voor zover u als zorgverlener uw werkelijke beroepskosten aangeeft.

de uitkeringen

Bij uitkering op de normale einddatum van het contract wordt het pensioenkapitaal omgezet in een fictieve rente die u gedurende maximaal 13 jaar in de personenbelasting moet aangeven. Indien u als zelfstandige zorgverlener naast uw laag wettelijk pensioen geen andere belastbare inkomsten hebt, dan zal deze fictieve rente aan de marginale belastingvoet belast worden.

Formule secure

Binnen stars for life RIZIV bieden we u de formule 'secure' aan om een aanvullend pensioen op te bouwen. Stars for life RIZIV secure is een tak 21 levensverzekering van AXA Belgium die de zekerheid van een gewaarborgde rentevoet biedt.

gewaarborgde rentevoet

Stars for life RIZIV secure waarborgt een rentevoet. Dit is mogelijk dankzij een activatoewijzing met een uitgesproken voorkeur voor obligaties. De rentevoet die van toepassing is op het ogenblik dat AXA de storting van de RIZIV-bijdrage ontvangt, blijft voor deze storting gewaarborgd tot afloop van het contract.

rendement

De gewaarborgde rentevoet kan met een variabele winstdeling worden aangevuld. Samen vormen ze het jaarlijkse rendement.

Voor bijkomende informatie over het rendement dat deze formule in het verleden bood, kunt u steeds terecht bij uw verzekeringstussenpersoon.

groei, zonder risico’s

De toegekende interesten en winstdelingen zijn definitief verworven en brengen op hun beurt interesten op volgens het kapitalisatieprincipe. Zo groeit uw kapitaal jaar na jaar aan, zonder het risico dat het in waarde daalt.