AXA gebruikt cookies om een vlotter bezoek aan de website mogelijk te maken. Akkoord Meer informatie
Cookies. Blijkbaar accepteert uw browser geen cookies. Opgelet, het blokkeren van bepaalde cookies verhindert het correct functioneren van de website. Meer informatie
  Welkom bij AXA
Sign In

Bent u aan het bouwen of renoveren?

Voorkom dat uw droom een nachtmerrie wordt

Er zijn verschillende manieren om uw eigendom te beschermen bij een nieuwbouw of renovatie.

Allereerst kunt u tijdens de bouwfase bouwkundige werkzaamheden verzekeren tegen schade en diefstal. Het is ook mogelijk om de buitencontractuele aansprakelijkheid te verzekeren. Het is niet altijd gemakkelijk om in geval van schade de aansprakelijkheid vast te stellen. De mogelijkheid om alle onderdelen van de bouwplaats in één polis onder te brengen vergemakkelijkt de tussenkomst van de verzekering. Dit staat los van de vraag wie verantwoordelijk is voor de schade.

Hetzelfde geldt voor schade die na de bouwfase kan ontstaan. Juridisch gezien moeten spelers in de bouwsector een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering van tien jaar hebben.

Alle bouwplaatsrisico’s

Wat wordt er gedekt?

Schade aan de werken

Er wordt sanitair gestolen of een onderdeel van de constructie stort in. De schade of diefstal wordt vergoed in kader van de verzekering.

Schade door de werken aan derden, indien onderschreven

Het gebouw van uw buur wordt beschadigd door de werken.

Schade aan het gebouw gedurende de onderhoudsperiode

Tijdens deze periode, dekken wij de schade die zijn oorsprong vindt in een feit dat zich tijdens de bouwtermijn op de bouwplaats heeft voorgedaan.

Wat dekt deze verzekering?

Schade ten gevolge van onder andere
 • brand, ontploffing
 • overstroming, storm, onweer
 • ongevallen: omvallen van een kraan, aanrijding door een voertuig, instorting …
 • diefstal, vandalisme
Eveneens verzekerd
 • schade aan bestaande goederen, eigendom van de bouwheer
 • fout in ontwerp, berekening, eigen gebrek van de materialen met uitzondering van het door deze fout of eigen gebrek aangetaste deel van de goederen
 • schadegevallen tijdens de onderhoudsperiode
Eveneens verzekerbaar
 • burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de verzekerden, schade veroorzaakt aan derden:
  • te wijten aan de uitvoering van de verzekerde werken
  • te wijten aan het gebruik van het eigendomsrecht van de bouwheer
 • gekruiste aansprakelijkheid (alle verzekerden worden tegenover elkaar als derden beschouwd)

Vraag en antwoord

​Als ik werk met een aannemer, dient de aannemer deze verzekering dan af te sluiten of ik als klant?

Zowel de aannemer als de bouwheer (u als klant) kunnen een verzekering Alle Bouwplaatsrisico’s afsluiten. Voor particuliere woningbouw zal de aannemer hoogstwaarschijnlijk geen verzekering Alle Bouwplaatsrisico’s afsluiten, zodat er discussie kan zijn bij schadegeval.

Doet deze verzekering ook dienst als een ongevallenverzekering indien ikzelf of mensen die me helpen in de bouw een ongeval hebben op de werf?

De arbeiders van de aannemer(s) moeten verzekerd zijn door de aannemer. Uzelf, vrienden of naasten zijn niet verzekerd.

Kan ik beroep doen op deze verzekering indien zich een faillissement van aannemer voordoet?

De verzekering Alle Bouwplaatsrisico’s verzekert u voor schade tijdens de werken (en, indien onderschreven, voor de aansprakelijkheid die tijdens deze werken opgelopen kan worden). Het faillissement van de aannemer valt hier niet onder.

Tienjarige aansprakelijkheid

U laat uw woning bouwen of renoveren met de verplichte tussenkomst van een architect? Dan geldt de nieuwe wet betreffende de tienjarige aansprakelijkheid ook voor u.

Deze wet verplicht alle spelers binnen de bouwsector om zich te verzekeren wanneer ze werkzaamheden uitvoeren aan gebouwen die bestemd zijn voor individuele bewoning en wanneer de tussenkomst van de architect verplicht is. Deze verzekering dekt de schade die de stevigheid en de stabiliteit van de gesloten ruwbouw van de woning in gevaar kan brengen, en dit voor een periode van tien jaar. De wet zal op 1 juli 2018 in werking treden.

Het doel van deze wet is om particulieren in hun hoedanigheid van bouwheer zo goed mogelijk te beschermen (binnen het kader van de bouw of de renovatie van woningen) door hen de schadevergoeding te waarborgen voor de gevolgen die verbonden zijn aan bepaalde gebreken in de bouw. De materiële schade en immateriële gevolgschade wordt gedekt door deze verzekering.

Als bouwheer kunt u het verzekeringsattest van de vakman opvragen zodra de werken aan uw bouwplaats van start gaan.

Hulp of advies nodig?

Uw makelaar helpt u met plezier

 • Advies zonder verbintenis
 • Persoonlijk onderhoud
 • Altijd dicht bij u
 • Zelfstandige zoals u

Het product Alle Bouwplaatsrisico’s is een schadeverzekering onderworpen aan het Belgisch recht. Deze verzekering wordt onderschreven voor een minimale duurtijd van 1 jaar, met de mogelijkheid tot stilzwijgende vernieuwing. Wij raden u aan om de productfiches te raadplegen alsook de algemene voorwaarden die van kracht zijn en die het geheel van de toepasselijke modaliteiten van onze verzekeringsdekkingen hernemen, aandachtig te lezen.

Het product BA10 (tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid) is een schadeverzekering onderworpen aan het Belgisch recht. Deze verzekering kan onderschreven worden, ofwel om een enkele werf te dekken, ofwel voor de minimale duurtijd van 1 jaar, met de mogelijkheid tot stilzwijgende vernieuwing, om de aangegeven werven te dekken. Deze verzekering richt zich tot de dienstverleners in de bouwsector om hun tienjarige aansprakelijkheid tegenover de bouwheer te dekken. Wij raden u aan om de algemene voorwaarden die van kracht zijn en die het geheel van de toepasselijke modaliteiten van onze verzekeringsdekkingen hernemen, aandachtig te lezen.

Deze documenten zijn beschikbaar bij uw tussenpersoon die te uwer beschikking staat voor iedere bijkomende inlichting.

In het geval van een eventuele klacht, kunt u een beroep doen op de dienst Customer Protection (Troonplein 1 te 1000 Brussel, e-mail : customer.protection@axa.be). Indien u van mening bent dat u op deze manier niet de beste oplossing heeft verkregen, kunt u zich wenden tot de dienst Ombudsman Verzekeringen, de Meeûs plein 35 te 1000 Brussel.