Cookies. Blijkbaar accepteert uw browser geen cookies. Opgelet, het blokkeren van bepaalde cookies verhindert het correct functioneren van de website. Meer informatie
  Welkom bij AXA
Sign In

Bent u aan het bouwen of renoveren?

Voorkom dat uw droom een nachtmerrie wordt

Er zijn verschillende manieren om uw eigendom te beschermen bij een nieuwbouw of renovatie.

Allereerst kunt u tijdens de bouwfase bouwkundige werkzaamheden verzekeren tegen schade en diefstal. Het is ook mogelijk om de buitencontractuele aansprakelijkheid te verzekeren. Het is niet altijd gemakkelijk om in geval van schade de aansprakelijkheid vast te stellen. De mogelijkheid om alle onderdelen van de bouwplaats in één polis onder te brengen vergemakkelijkt de tussenkomst van de verzekering. Dit staat los van de vraag wie verantwoordelijk is voor de schade.

Hetzelfde geldt voor schade die na de bouwfase kan ontstaan. Juridisch gezien moeten spelers in de bouwsector een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering van tien jaar hebben.

Alle bouwplaatsrisico’s

Wat wordt er gedekt?

Schade aan de werken

Er wordt sanitair gestolen of een onderdeel van de constructie stort in. De schade of diefstal wordt vergoed in kader van de verzekering.

Schade door de werken aan derden, indien onderschreven

Het gebouw van uw buur wordt beschadigd door de werken.

Schade aan het gebouw gedurende de onderhoudsperiode

Tijdens deze periode, dekken wij de schade die zijn oorsprong vindt in een feit dat zich tijdens de bouwtermijn op de bouwplaats heeft voorgedaan.

Wat dekt deze verzekering?

Schade ten gevolge van onder andere
 • brand, ontploffing
 • overstroming, storm, onweer
 • ongevallen: omvallen van een kraan, aanrijding door een voertuig, instorting …
 • diefstal, vandalisme
Eveneens verzekerd
 • schade aan bestaande goederen, eigendom van de bouwheer
 • fout in ontwerp, berekening, eigen gebrek van de materialen met uitzondering van het door deze fout of eigen gebrek aangetaste deel van de goederen
 • schadegevallen tijdens de onderhoudsperiode
Eveneens verzekerbaar
 • burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de verzekerden, schade veroorzaakt aan derden:
  • te wijten aan de uitvoering van de verzekerde werken
  • te wijten aan het gebruik van het eigendomsrecht van de bouwheer
 • gekruiste aansprakelijkheid (alle verzekerden worden tegenover elkaar als derden beschouwd)

Alle antwoorden op uw vragen

Wat is een bouwheer?

Dat is de persoon voor wie de bouwwerken worden uitgevoerd. Dat kan gaan om een particulier, u bijvoorbeeld, of een privaatrechtelijke rechtspersoon (maatschap of vereniging) of openbare rechtspersoon (Staat, Gewest, …).

Wie sluit een verzekering ’Alle Bouwplaatsrisico's’ af?

De verzekering ‘Alle Bouwplaatsrisico's’ wordt vooral onderschreven door de bouwheer of de aannemer. Door als bouwheer deze verzekering te onderschrijven, behoudt u de controle op de verzekeringsovereenkomst en bent u zeker van de effectieve betaling van de premie.

Wanneer moet ik een verzekering ‘Alle Bouwplaatsrisico's’ onderschrijven?

Wanneer u bouwt of verbouwt moet de verzekering ‘Alle Bouwplaatsrisico's’ worden afgesloten vóór het begin van de werken.

Welke waarde moet worden verzekerd door de bouwheer?

De aangegeven waarden worden door de verzekeringnemer en onder zijn verantwoordelijkheid vastgesteld. Om onderverzekering te vermijden, mogen ze niet lager zijn dan het totaal van de bedragen die worden gefactureerd (btw inbegrepen):

 • door de aannemers of onderaannemers
 • voor de erelonen van uw architect, de adviserend ingenieur, de veiligheidscoördinator en eventuele studiebureaus.

Wie is verzekerd?

Alle belanghebbenden zijn verzekerd:

 • uzelf in uw hoedanigheid van verzekeringnemer en als bouwheer
 • de projectontwikkelaar en/of de aanbestedende overheid
 • de vennoten, bestuurders, zaakvoerders, commissarissen, gemachtigden en aangestelden van de verzekerden, wanneer ze handelen in het kader van de uitoefening van hun functies.

Voor zover de bedragen van hun werkzaamheden, activiteiten of diensten inbegrepen zijn in de aangegeven waarde van de werf:

 • de architecten, adviserende ingenieurs en studiebureaus;
 • de veiligheidscoördinator;
 • de aannemers en hun onderaannemers;
 • de leveranciers en andere deelnemers die hierboven niet zijn genoemd.

Wat is gedekt tijdens de bouwtermijn?

Tous les intervenants sont assurés :

 • het bouwwerk in opbouw en de uitrustingen die bestemd zijn om erin opgenomen te worden (installaties, toestellen, ...)
 • de voorlopige bouwwerken voor zover ze voorzien zijn in de overeenkomst
 • de bestaande onroerende goederen, eigendom van de bouwheer, voor zover ze voorzien zijn in de overeenkomst en een plaatsbeschrijving op tegenspraak werd opgesteld vóór het begin van de werkzaamheden (bijvoorbeeld met de hulp van de architect).

Waarom een plaatsbeschrijving op tegenspraak voorzien vóór het begin van de werken?

 • Om ervoor te zorgen dat de burgerrechtelijke aansprakelijkheidsverzekering van de ‘Alle Bouwplaatsrisico's’ kan tussenkomen, bijvoorbeeld in geval van ‘burenhinder’ voor schade veroorzaakt bij uw buren.
 • Om de verzekering voor stoffelijke schade te kunnen inroepen wanneer uw gebouw beschadigd wordt tijdens werken op uw werf. Zonder voorafgaandelijke plaatsbeschrijving wordt de dekking beperkt tot de stoffelijke schade als gevolg van een volledige of gedeeltelijke instorting die te wijten is aan de werkzaamheden.

Vraag de hulp van uw architect voor de opstelling van een plaatsbeschrijving.

Wanneer moet ik een brandverzekering afsluiten voor een nieuwbouw?

Gedurende de bouwtermijn is uw nieuwbouw gedekt tegen brand en andere gevaren door uw verzekering ‘Alle Bouwplaatsrisico's’. Denk eraan om een brandverzekering te onderschrijven zodat ze onmiddellijk kan aanvangen in een van de volgende gevallen:

 • op de einddatum van de werken bepaald in uw contract ‘Alle Bouwplaatsrisico's’ van de nieuwbouw
 • in geval van ingebruikname of indienststelling van het gebouw
 • op de datum van de voorlopige oplevering.

Zal mijn woonverzekering mij dekken in geval van brand bij renovatiewerken?

De verzekering ‘Alle Bouwplaatsrisico's’ dekt de schade aan de bestaande onroerende goederen waaraan gewerkt wordt, met uitzondering van schade als gevolg van brand of ontploffing.

We nodigen u uit om vóór het begin van de werken uw makelaar op de hoogte te brengen zodat hij de verzekeringsmaatschappij kan verwittigen en kan nagaan welke verzekeringen reeds afgesloten zijn of nog moeten worden afgesloten voor de werken en voor het bestaande gebouw.

Wat als mijn werken langer duren of meer kosten dan gepland?

Indien het oorspronkelijke ontwerp tijdens de werken wordt gewijzigd of verbeterd met een impact op het budget of de planning van het einde van de werken of de voorlopige oplevering, neem dan contact op met uw makelaar zodat hij deze overschrijdingen kan laten dekken mits een bijpremie.

Wat is het bedrag van het eigen risico in geval van schade?

Het minimumbedrag van het eigen risico voor de verzekering stoffelijke schade is 1000 euro.

Wat is niet gedekt?

Er zijn limieten en uitsluitingen van toepassing. Bijvoorbeeld:

 • de gevolgen van een handelsfaillissement
 • de verwijlinteresten
 • de financiële verliezen
 • de schade aan de bestaande of naburige onroerende goederen zonder voorafgaande plaatsbeschrijving (de dekking van de bestaande onroerende goederen zal evenwel beperkt worden tot de stoffelijke schade veroorzaakt door een volledige of gedeeltelijke instorting als gevolg van de werkzaamheden)
 • het verdwijnen of ontbreken van voorwerpen, vastgesteld bij een inventaris
 • niet-accidentele vervuiling

Mag ik de werken zelf uitvoeren of de aannemer helpen?

Op eigen risico. Om gedekt te zijn door de verzekering ‘Alle Bouwplaatsrisico's’ moeten de werkzaamheden worden uitgevoerd door personen die officieel toegang hebben tot het beroep binnen het competentiedomein van deze werken.

Waarom is er een luik bemiddeling in een verzekering “Alle Bouwplaatsrisico's”?

Werd het lastenboek niet gerespecteerd? Lopen de werken vertraging op? Dankzij de ’Rechtsbijstand – bemiddeling’ kunt u uw rechten laten gelden in een buitengerechtelijke bemiddeling, een effectieve, snelle en goedkopere conflictoplossing dan een gerechtelijke procedure.

Tienjarige aansprakelijkheid

U laat uw woning bouwen of renoveren met de verplichte tussenkomst van een architect? Dan geldt de nieuwe wet betreffende de tienjarige aansprakelijkheid ook voor u.

Deze wet verplicht alle spelers binnen de bouwsector om zich te verzekeren wanneer ze werkzaamheden uitvoeren aan gebouwen die bestemd zijn voor individuele bewoning en wanneer de tussenkomst van de architect verplicht is. Deze verzekering dekt de schade die de stevigheid en de stabiliteit van de gesloten ruwbouw van de woning in gevaar kan brengen, en dit voor een periode van tien jaar. De wet zal op 1 juli 2018 in werking treden.

Het doel van deze wet is om particulieren in hun hoedanigheid van bouwheer zo goed mogelijk te beschermen (binnen het kader van de bouw of de renovatie van woningen) door hen de schadevergoeding te waarborgen voor de gevolgen die verbonden zijn aan bepaalde gebreken in de bouw. De materiële schade en immateriële gevolgschade wordt gedekt door deze verzekering.

Als bouwheer kunt u het verzekeringsattest van de vakman opvragen zodra de werken aan uw bouwplaats van start gaan.

Het product Alle Bouwplaatsrisico’s is een schadeverzekering onderworpen aan het Belgisch recht. Deze verzekering wordt onderschreven voor een minimale duurtijd van 1 jaar, met de mogelijkheid tot stilzwijgende vernieuwing. Wij raden u aan om de productfiches te raadplegen alsook de algemene voorwaarden die van kracht zijn en die het geheel van de toepasselijke modaliteiten van onze verzekeringsdekkingen hernemen, aandachtig te lezen.

Het product BA10 (tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid) is een schadeverzekering onderworpen aan het Belgisch recht. Deze verzekering kan onderschreven worden, ofwel om een enkele werf te dekken, ofwel voor de minimale duurtijd van 1 jaar, met de mogelijkheid tot stilzwijgende vernieuwing, om de aangegeven werven te dekken. Deze verzekering richt zich tot de dienstverleners in de bouwsector om hun tienjarige aansprakelijkheid tegenover de bouwheer te dekken. Wij raden u aan om de algemene voorwaarden die van kracht zijn en die het geheel van de toepasselijke modaliteiten van onze verzekeringsdekkingen hernemen, aandachtig te lezen.

Deze documenten zijn beschikbaar bij uw tussenpersoon die te uwer beschikking staat voor iedere bijkomende inlichting.

In het geval van een eventuele klacht, kunt u een beroep doen op de dienst Customer Protection (Troonplein 1 te 1000 Brussel, e-mail : customer.protection@axa.be). Indien u van mening bent dat u op deze manier niet de beste oplossing heeft verkregen, kunt u zich wenden tot de dienst Ombudsman Verzekeringen, de Meeûs plein 35 te 1000 Brussel.

Een ongeval? Hulp nodig? AXA helpt je stap voor stap

 1. Bel AXA Assistance +32 (2) 550 05 55.
 2. Neem foto’s
 3. Doe de aangifte online of via jouw makelaar
 4. Volg jouw dossier op in MyAXA

Jouw makelaar helpt je graag verder

 • Vrijblijvend advies
 • Persoonlijk gesprek
 • Een offerte overhandigen

Altijd bij jou in de buurt

Untitled-2

Ontevreden?

Met eventuele klachten kan je terecht bij de dienst Customer Protection (Troonplein 1, 1000 Brussel of via ons contactformulier). Je ontvangt onmiddellijk een ontvangstbevestiging met het referentienummer waaronder jouw klacht is geregistreerd. Een beheerder wordt aan jou toegewezen en zorgt in alle neutraliteit voor je dossier.

Indien je niet akkoord gaat met de voorgestelde oplossing kan je je richten tot de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35 te 1000 Brussel (www.ombudsman.as).