Ga naar de hoofdinhoud

Reglement actie Cash back

 1. Van 1 januari 2024 tot en met 30 juni 2024 organiseert AXA Belgium nv, met maatschappelijke zetel Troonplein 1 te 1000 Brussel en ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Brussel en in de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het nummer : BTW BE 0404.483.367, een actie Cash back.

 2. AXA verbindt er zich toe om een bedrag van 2% van het gedeelte van de netto-storting (dwz het bedrag van de storting na aftrek van de premietaks) belegd in de beleggingsverzekering (tak 23) - luik invest van de levensverzekering AXA Invest4P terug te betalen, mits aan alle voorwaarden opgesomd in dit reglement is voldaan.

  Deze actie is van toepassing op iedere storting (of ieder deel van de storting) bestemd voor het luik invest van de levensverzekering AXA Invest4P, voor zover:
  • Het contract AXA Invest4P is onderschreven door een natuurlijke persoon buiten het kader van zijn beroepswerkzaamheid;
  • De totale storting op het contract AXA Invest4P (dwz zowel in het luik invest in tak 23 als in het luik secure in tak 21) minstens € 15 000 bedraagt. Deze drempel geldt voor iedere storting afzonderlijk;
  • De storting:
   • gedaan werd van op een Belgische bankrekening van de verzekeringnemer ; of
   • het resultaat is van een overdracht van reserves die aanleiding geeft tot een inhouding van de premietaks van 2%;
  • De storting (of het gedeelte van de storting dat in aanmerking komt voor de actie) onmiddellijk belegd wordt in de beleggingsverzekering tak 23 - luik invest;
  • De storting ontvangen werd door AXA op haar bankrekening tijdens de actieperiode.

  AXA zal het terug te betalen bedrag storten op de bankrekening die door de verzekeringnemer werd gecommuniceerd bij de onderschrijving van het contract AXA Invest4P, tenzij hij inmiddels een andere bankrekening communiceerde.

voorbeelden

Een verzekeringnemer doet een storting van € 20 000 op zijn contract AXA Invest4P. € 6 500 wordt belegd in de spaarverzekering (tak 21) - luik secure; het resterende bedrag van € 13 500 wordt belegd in de beleggingsverzekering (tak 23) - luik invest.

Aangezien de totale storting minstens € 15 000 bedraagt, betaalt AXA een bedrag, dat gelijk is aan de premietaks op het bedrag dat bestemd is voor het luik invest, terug. Deze premietaks bedraagt € 264,71 [= 13 500 – (13 500/1,02)].

Een verzekeringnemer stort een bedrag van € 11 000 op de beleggingsverzekering (tak 23) - luik invest van zijn contract AXA Invest4P. Nog diezelfde dag ontvangt AXA van diezelfde verzekeringnemer een bijkomende storting van € 9 000 die eveneens belegd wordt in de beleggingsverzekering (tak 23) - luik invest van datzelfde contract AXA Invest4P.

Iedere storting wordt afzonderlijk beoordeeld. Dit maakt dat noch de storting van € 11 000, noch de storting van € 9 000 de vereiste drempel van € 15 000 bereiken. Geen van beide stortingen geniet een terugbetaling van de premietaks. Het feit dat beide stortingen op dezelfde dag door AXA werden ontvangen speelt geen rol.

 1. In geval van opzegging van het contract binnen de 30 dagen zal het terugbetaalde bedrag van de beleggingsverzekering (tak 23) – luik invest verminderd worden met het reeds terugbetaalde bedrag in het kader van deze actie.

 2. AXA behoudt zich het recht voor om deze actie vervroegd af te sluiten/ aan te passen/ stop te zetten in geval van overmacht of naar aanleiding van een gerechtelijke beslissing en/of van instructies van de bevoegde toezichthouder en/of de Belgische administratie voor wat betreft onder meer de toepassing van de IDD-regels, verzekeringswet, wetboek economisch recht, wets- en/of reglementaire wijzigingen of gewijzigde marktomstandigheden.

  Een actuele versie van dit actiereglement kan u steeds krijgen bij uw verzekeringstussenpersoon.

 3. Elk probleem met betrekking tot deze actie, kan door u aan de maatschappij worden voorgelegd door bemiddeling van uw verzekeringstussenpersoon. Indien u het standpunt van de maatschappij niet deelt, kan u een beroep doen op de dienst ‘Customer Protection’ van AXA Belgium (Troonplein 1 te Brussel, e-mail: customer.protection@axa.be).

  Indien U vindt dat u op die manier niet de beste oplossing hebt gekregen, kan u terecht bij de Ombudsdienst Verzekeringen (de Meeûsplantsoen 35 te 1000 Brussel, website: www.ombudsman-insurance.be).

 4. Het Belgisch recht is van toepassing op de actie Cash back en dit reglement.