Ga naar de hoofdinhoud

Press

Jaarresultaten 2021 van AXA Belgium

Top

Jaarresultaten 2021 van AXA Belgium

Een hogere omzet in lijn met onze groeistrategie. Een resultaat geïmpacteerd door uitbetaalde schadevergoedingen aan de slachtoffers van de overstromingen.

In 2021 steeg de omzet1 van AXA Belgium2 tot 3.486 miljoen EUR, wat neerkomt op een groei van 3,4% in vergelijking met vorig jaar. Deze groei wordt vooral bepaald door de activiteiten in schadeverzekeringen voor bedrijven en de activiteiten in de collectieve gezondheidszorg.

Het operationele resultaat bedroeg 243 miljoen EUR, tegenover 391 miljoen EUR een jaar eerder, als gevolg van de schadevergoedingen die AXA heeft uitbetaald aan de slachtoffers van de overstromingen in juli 2021.

Étienne Bouas-Laurent, CEO van AXA Belgium :
« De geboekte resultaten van AXA Belgium liggen in lijn met haar strategie, in een jaar dat gekenmerkt werd door ongeziene overstromingen, vooral in Wallonië. We zijn meer dan ooit vastbesloten om onze aanwezigheid op de Belgische verzekeringsmarkt te versterken, dankzij onze makelaars, partners en medewerkers, die ik langs deze weg graag zou willen bedanken voor hun inzet. »

Omzet 2021 per activiteit

Het incasso op het vlak van schadeverzekeringen is met 4,8% gestegen tot 2.187 miljoen EUR. Deze stijging is vooral toe te schrijven aan de schadeverzekeringen voor ondernemingen, waar de activiteit met 8,0% is toegenomen, en meer in het bijzonder door het strategische marktsegment van de zelfstandigen en de zeer kleine ondernemingen. De activiteit in schadeverzekering voor particulieren groeide met 2,1%, waar een sterke groei werd gerealiseerd via de website AXA.be in samenwerking met de makelaars.

De activiteiten in gezondheidsverzekeringen groeiden met 12,7%, tot 133 miljoen EUR. Deze groei werd gerealiseerd in het segment van de ondernemingen en illustreert onze ambitie om deze strategische activiteit verder te ontwikkelen. Dit uit zich in een toename van diensten, die aangeboden worden aan aangeslotenen (Doctors, Psy en MediCheck Online diensten), en een sterke verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening. Ons marktaandeel steeg met 2%pts tot 14% in de collectieve gezondheidszorg.

In levensverzekeringen, bleef de omzet stabiel op 1.166 miljoen EUR, in lijn met onze strategie van selectieve groei. De activiteit steunt vooral op twee segmenten: het segment van de zelfstandigen, dat met 9,8% groeide ten opzichte van 2020, en het segment overlijdensverzekeringen (+3,2%), gestimuleerd door de sterke groei van de vastgoedmarkt voor particulieren. In dit laatste marktsegment heeft AXA Belgium haar marktaandeel met 5%pts zien toenemen tot 18%, na de overname van Crelan Insurance op 31/12/2021. In overeenstemming met haar strategie, aangepast aan een lagerenteomgeving, werden zowel de activiteiten in groepsverzekeringen als in pensioensparen gestimuleerd door tak 23, gecompenseerd door een beheerste daling in tak 21. Bovendien heeft AXA Belgium, in lijn met dit beleid, in december een closed-book-portefeuille Leven verkocht3 voor een bedrag van 2,6 miljard euro aan reserves in tak 21.

Het operationeel resultaat 2021 van AXA Belgium

Het operationele resultaat4 bedraagt 243 miljoen EUR. Ondanks een groei van het resultaat in gezondheidsverzekeringen en in Leven, daalt dit cijfer ten opzichte van 2020 (391 miljoen euro) door de impact van de uitzonderlijke overstromingen van juli 2021 in Wallonië. AXA heeft haar rol als verzekeraar gespeeld door de reglementaire vergoedingslimiet te verdubbelen en de bijdrage van het Waalse Gewest te prefinancieren. Samen met haar makelaarsnetwerk en haar beheer- en bijstandsteams was en blijft AXA ter plaatse aanwezig om de slachtoffers van deze ongeziene natuurramp te blijven ondersteunen. Deze gebeurtenissen herinneren ons eraan dat het van vitaal belang is maatregelen te nemen voor het klimaat.

Étienne Bouas-Laurent vult aan :
« Het klimaat staat centraal in ons strategisch plan 2023. Het verkleinen van onze ecologische voetafdruk wordt ondersteund door onze ambities op het vlak van investeringen, onderschrijving en het operationeel functioneren als verantwoordelijk bedrijf. Zo zetten wij ons in het bijzonder in om onze medewerkers en de samenleving bewust te maken van de klimaatproblematiek door het inzetten van onze opleidingsmodules "AXA Climate School".

1 Het begrip omzet verwijst hier naar het incasso volgens IFRS 4. Dit cijfer houdt geen rekening met zuivere investeringspremies in tak 23, die volgens IFRS 4 niet als premie-inkomsten worden erkend.
2 Behoudens andersluidende vermelding, betreffen de voorgestelde resultaten AXA Belgium en haar ondernemingen (met inbegrip van Yuzzu) en zijn ze opgesteld in het kader van de bijdrage van AXA België tot de IFRS-rekeningen van de AXA Groep.
3 Onder voorbehoud van goedkeuring door de toezichthouders.
4 Het operationeel resultaat is een alternatieve prestatie-indicator die door de AXA Groep wordt gebruikt en die in detail wordt omschreven in haar activiteitenverslag. In vereenvoudigde termen wordt het berekend als het verschil tussen de inkomsten van de vennootschap (met inbegrip van dividenden en rente ontvangen op beleggingen) en de bedrijfskosten (schadelasten, commissies, algemene kosten, enz.); en sluit bepaalde posten uit zoals gerealiseerde kapitaalwinsten en -verliezen op beleggingen, voorzieningen voor waardevermindering van beleggingen, winsten of verliezen op financiële activa gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de winst- en verliesrekening, enz.

DEEL DIT ARTIKEL