AXA gebruikt cookies om een vlotter bezoek aan de website mogelijk te maken. Akkoord Meer informatie
Cookies. Blijkbaar accepteert uw browser geen cookies. Opgelet, het blokkeren van bepaalde cookies verhindert het correct functioneren van de website. Meer informatie
  Welkom bij AXA
Sign In

dekking tot 100% van het openstaande saldo van uw woonkrediet schuldsaldoverzekering - AXA Belgium nv

​Met deze schuldsaldoverzekering, een tak21 levensverzekering onderworpen aan het Belgisch recht en ontwikkeld door AXA Belgium nv, een Belgische verzekeringsmaatschappij, beschermt u uw gezin tegen de zware financiële last van een woonkrediet indien u vroegtijdig zou overlijden.

in het kort

uw lening terugbetaald bij overlijden

​Bij aankoop van uw woning gaat u een hypothecaire lening aan. Indien u, als verzekerde, zou overlijden alvorens uw woonkrediet volledig terugbetaald is, dan betaalt AXA de resterende schuld helemaal of gedeeltelijk af. Zo zullen uw nabestaanden, bovenop het emotionele verlies, geen extra financiële last moeten meedragen.

de bescherming begint voor de ondertekening van de akte

​U bent gratis en volledig beschermd tijdens een periode van maximaal 4 maanden tussen de ondertekening van de verkoopovereenkomst en het verlijden van de aankoopakte van uw woning De verzekering heeft dezelfde looptijd als uw hypothecaire lening. Dus tot u uw lening volledig hebt terugbetaald. Indien u vroegtijdig zou overlijden, stelt de terugbetaling van het saldo van uw lening door AXA een einde aan het contract.

flexibele premiebetaling

U kunt uw premie op 3 manieren betalen:

• een eenmalige premie bij aanvang van het contract
• een constante premie gedurende 2/3 van de looptijd van het contract
• een jaarlijkse variabele premie, ieder jaar rekening houdend met de leeftijd van de verzekerde en het verzekerde kapitaal.

opties

 • arbeidsongeschiktheid door ziekte of ongeval 

Plotse arbeidsongeschiktheid brengt het gezinsbudget vaak uit evenwicht. De kosten voor het levensonderhoud - en vooral de terugbetaling van uw woonkrediet - worden dan snel een zware last.

Bij arbeidsongeschiktheid ten gevolge van een ziekte of ongeval geniet u:

• vrijstelling van premiebetaling voor uw schuldsaldoverzekering
• een bijkomende vergoeding waarmee u de maandelijkse aflossing voor uw woonkrediet volledig of gedeeltelijk kunt betalen.

Deze extra bescherming:

• krijgt u al vanaf een invaliditeitsgraad van 25%
• wordt proportioneel tot de graad van arbeidsongeschiktheid toegekend
• treedt snel in werking (al na amper 1 maand vanaf de arbeidsongeschiktheid).

 • overlijden door een ongeval

Het ondenkbare kan iedereen overkomen. Niemand is voorbereid op het overlijden van een familielid door een ongeval. Maar al te vaak vergeten we de zware financiële consequenties die eraan verbonden zijn.

 • Uw nabestaanden ontvangen in dat geval een bedrag dat kan helpen om:

  • de begrafeniskosten te dragen
  • de successierechten te betalen
  • het inkomensverlies ten gevolge van het overlijden tijdelijk op te vangen.

  Met deze extra bescherming wordt het uitbetaalde kapitaal bij overlijden door ongeval verdubbeld of verdrievoudigd.

tarieven

 • ons voordeligste tarief

Er wordt rekening gehouden met de volgende factoren:

• uw leeftijd
• het verzekerde kapitaal
• de looptijd van uw krediet
• de rentevoet van uw krediet
• roker/niet-roker.

De vermelde premie houdt rekening met:

• de taks
• bepaalde kosten (instap- en inningskosten, forfait).

fiscaliteit, kosten en taksen

De schuldsaldoverzekering kan u recht geven op:

• een belastingvermindering van 30% tot 45% indien de schuldsaldoverzekering gekoppeld is aan uw eigen woning: het belastingvoordeel is afhankelijk van het gewest waarin uw woonplaats gelegen is, evenals van het fiscale stelsel dat van toepassing is (enige en eigen woning of ander stelsel);  de enige en eigen woning mag niet toegepast worden indien u de optie ‘never pay for nothing’ afsluit (zie tab 'opties').
• een belastingvermindering van 30% voor langetermijn- en pensioensparen

Indien de verzekerde een fysieke persoon is, is een premietaks van 2% met uitzondering van schuldsaldoverzekeringen die door natuurlijke personen werden afgesloten en dienen als waarborg voor een hypothecaire lening die werd afgesloten om een onroerend goed te verwerven of te behouden. Hiervoor geldt nog steeds een premietaks van 1,1%. Pensioensparen is vrijgesteld van premietaks.

Indien het contract voldoet aan de voorwaarden om fiscaal voordeel te genieten, komen de premies in aanmerking voor belastingvermindering in het kader van pensioensparen (behalve indien het een koopsom of opeenvolgende koopsommen betreft), (enige en) eigen woning of individueel leven (langetermijnsparen).

Raadpleeg uw verzekeringstussenpersoon om de voorwaarden te kennen die recht geven op belastingvoordeel.

De fiscaliteit is deze die van toepassing is voor Belgisch ingezetene natuurlijke personen. Ze hangt af van de individuele situatie van elke klant en kan later worden gewijzigd. Het gewone stelsel van successierechten is van toepassing.

bescherming van de klant

Deze pagina biedt een samenvatting van de belangrijkste eigenschappen van de schuldsaldoverzekering. Alvorens een dergelijke verzekering af te sluiten; vragen wij om de algemene voorwaarden te lezen, beschikbaar op deze website en bij uw verzekeringsmakelaar. Daarin vindt u o.a.de uitsluitingen en beperkingen van de waarborgen. Of doe een beroep op uw verzekeringsmakelaar om meer inlichtingen of een vrijblijvende offerte te krijgen. Hij staat te uwer beschikking en zal nagaan of het product aan uw eisen en noden beantwoordt. Zijn rol bestaat er tevens in u op de hoogte te houden over uw contract en de prestaties die eruit voortvloeien.

Indien nodig kunt u een beroep doen op onze dienst Customer Protection (Vorstlaan 25 te 1170 Brussel, e-mail: customer.protection@axa.be). Als de voorgestelde oplossing u niet bevalt, kunt u terecht bij de Ombudsdienst Verzekeringen, De Meeûsplantsoen 35 te 1000 Brussel www.ombudsman.as). U hebt altijd de mogelijkheid om de tussenkomst van de rechter te vragen.