Cookies. Blijkbaar accepteert uw browser geen cookies. Opgelet, het blokkeren van bepaalde cookies verhindert het correct functioneren van de website. Meer informatie
  Welkom bij AXA
Sign In

Uw Voordelen

Uw lening terugbetaald bij overlijden

Bij aankoop van uw woning gaat u een hypothecaire lening aan. Indien u, als verzekerde, zou overlijden alvorens uw woonkrediet volledig terugbetaald is, dan betaalt AXA de resterende schuld helemaal of gedeeltelijk af. Zo zullen uw nabestaanden, bovenop het emotionele verlies, geen extra financiële last moeten meedragen.

De looptijd van de verzekering is dezelfde als de looptijd van uw hypothecaire lening, wat wil zeggen tot wanneer uw lening volledig is terugbetaald. Overlijdt u vroegtijdig, dan stelt de terugbetaling (gedeeltelijk of volledig volgens de gekozen dekking) van het saldo van uw lening door AXA een einde aan het contract.

De bescherming begint voor de ondertekening van de akte

U geniet gratis een voorlopige dekking gedurende een periode van maximaal 4 maanden tussen de datum van de aanvaarding van het risico door de maatschappij en de datum van de inwerkingtreding van het contract (die in principe overeenkomt met de datum van ondertekening van de aankoopakte van uw woning bij de notaris).

Flexibele premiebetaling

U kunt uw premie op 3 manieren betalen:

 • een eenmalige premie bij aanvang van het contract
 • een constante premie gedurende 2/3 van de looptijd van het contract
 • een jaarlijkse variabele premie, ieder jaar rekening houdend met de leeftijd van de verzekerde en het verzekerde kapitaal.

Tarieven

Er wordt rekening gehouden met de volgende factoren:

 • uw leeftijd
 • het verzekerde kapitaal
 • de looptijd van uw krediet
 • de rentevoet van uw krediet
 • roker/niet-roker.

De vermelde premie houdt rekening met:

 • de taks op de premie (zie hieronder)
 • bepaalde kosten (instap- en inningskosten, forfait).

Taksen en fiscaal regime

Is de verzekeringnemer een natuurlijk persoon, dan is een taks van 2% op de premie van toepassing, met uitzondering van schuldsaldoverzekeringen als garantie voor een hypothecaire lening die is afgesloten om een onroerend goed te verwerven of te behouden. In dit geval geldt een premietaks van 1,1%. Pensioensparen is vrijgesteld van elke premietaks.

Daarnaast kan de schuldsaldoverzekering u tegen bepaalde voorwaarden recht geven op:

 • als de schuldsaldoverzekering gekoppeld is aan uw eigen woning (d.w.z. de woning waarin u zelf woont): een vermindering van de personenbelasting, waarvan het bedrag en de voorwaarden variëren naargelang van de regio waarin u woont. Weet dat voor de belastingplichtigen die vanaf 2020 een lening zullen afsluiten, alleen de in Wallonië gevestigde belastingplichtigen nog in aanmerking komen voor een vermindering van de personenbelasting.
 • als de schuldsaldoverzekering gekoppeld is aan een woning die niet uw eigen woning is: een belastingvermindering van 30% van de premie voor langetermijnsparen.
 • een belastingvermindering tussen 25 en 30% van de pensioenspaarpremie, afhankelijk of het jaarlijkse premiebedrag beperkt is tot een eerste drempel (30%) of zich tussen de eerste drempel en het maximum (25%) bevindt.

In ruil voor het belastingvoordeel op de premies dat overeenkomt met een van de drie bovengenoemde gevallen, wordt het gestorte kapitaal in geval van overlijden onderworpen aan de personenbelasting (die varieert naargelang het contract is afgesloten in het kader van het pensioensparen, van de eigen woning of van langetermijnsparen).

Raadpleeg uw verzekeringstussenpersoon om de voorwaarden te kennen die recht geven op een belastingvoordeel op de premies, de regels voor het belasten van het gestorte kapitaal in geval van overlijden en de regels van toepassing voor de successierechten.

De fiscaliteit is deze die van toepassing is voor Belgisch ingezetene natuurlijke personen. Ze hangt af van de individuele situatie van elke klant en kan later worden gewijzigd.

Ontevreden?

Met eventuele klachten kan je terecht bij de dienst Customer Protection (Troonplein 1, 1000 Brussel of via ons contactformulier). Je ontvangt onmiddellijk een ontvangstbevestiging met het referentienummer waaronder jouw klacht is geregistreerd. Een beheerder wordt aan jou toegewezen en zorgt in alle neutraliteit voor je dossier.

Indien je niet akkoord gaat met de voorgestelde oplossing kan je je richten tot de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35 te 1000 Brussel (www.ombudsman.as).