Cookies. Blijkbaar accepteert uw browser geen cookies. Opgelet, het blokkeren van bepaalde cookies verhindert het correct functioneren van de website. Meer informatie
  Welkom bij AXA
Sign In

In een notendop

De verzekering BA beroep (para)medische sector dekt de burgerlijke aansprakelijkheid die de verzekerde kan oplopen voor de letselschade en zaakschade veroorzaakt aan derden, met inbegrip van patiënten, ten gevolge van vergissingen, verzuim of nalatigheden tijdens de uitoefening van de verzekerde beroepsactiviteit.

De verzekering kan worden aangevuld met een rechtsbijstandsverzekering.

onze experten kunnen u meer vertellen

Noodzakelijk om te weten alvorens te onderschrijven

Elke dekking heeft zijn beperkingen, vergoedingsplafonds, vrijstellingen en uitsluitingen. De belangrijkste uitsluitingen/beperkingen van de producten zijn de volgende:

  • opzettelijk veroorzaakte schade
  • schade die te wijten is aan niet-inachtneming van veiligheidsnormen en -reglementen met betrekking tot uw beroepsactiviteit, of schade door gevaarlijke behandelingstechnieken waarvoor betere alternatieven bestaan
  • schade wegens het uitvoeren van proefnemingen
  • schade die u zelf herstelt (dekkingsbeperking)

De producten Beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen zijn schadeverzekeringen onderworpen aan het Belgisch recht. Deze verzekeringen worden onderschreven voor een minimale duurtijd van 1 jaar, met de mogelijkheid tot stilzwijgende vernieuwing. Wij raden u aan om de productfiches te raadplegen alsook de algemene voorwaarden die van kracht zijn en die het geheel van de toepasselijke modaliteiten van onze verzekeringsdekkingen hernemen, aandachtig te lezen. Deze documenten zijn beschikbaar bij uw tussenpersoon die te uwer beschikking staat voor iedere bijkomende inlichting.

Ontevreden?

Met eventuele klachten kan je terecht bij de dienst Customer Protection (Troonplein 1, 1000 Brussel of via ons contactformulier). Je ontvangt onmiddellijk een ontvangstbevestiging met het referentienummer waaronder jouw klacht is geregistreerd. Een beheerder wordt aan jou toegewezen en zorgt in alle neutraliteit voor je dossier.

Indien je niet akkoord gaat met de voorgestelde oplossing kan je je richten tot de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35 te 1000 Brussel (www.ombudsman.as).