Cookies. Blijkbaar accepteert uw browser geen cookies. Opgelet, het blokkeren van bepaalde cookies verhindert het correct functioneren van de website. Meer informatie
  Welkom bij AXA
Sign In

In een notendop

Uw materieel werd beschadigd door een waterlek, klachten van een klant, er is materieel gestolen uit uw bestelwagen, een arbeidsongeval? Ontdek wat de belangrijkste, vrije of verplichte, verzekeringen zijn om de groei van uw activiteit te behouden.

De lijst van voorgestelde verzekeringen is niet volledig. Ze is algemeen en houdt geen rekening met bijzonderheden eigen aan uw sector of persoonlijke omstandigheden. Voor een concrete analyse van uw situatie, vragen wij u contact op te nemen met uw makelaar.

Verplicht

Naast de noodzakelijke aansluiting bij een sociale zekerheidskas is deze verzekering verplicht om uw activiteit uit te mogen oefenen.

Werft u personeel aan?
De "Arbeidsongevallenverzekering"

Als werkgever bent u verplicht om voor uw personeel een verzekering af te sluiten tegen letsels die zij oplopen door een arbeidsongeval of een ongeval op de weg van en naar het werk. Deze verzekering vergoedt de schade op basis van het loon van het slachtoffer in geval van overlijden of tijdelijke of permanente arbeidsongeschiktheid. Ze komt ook tussen in de medische kosten.

Meer weten

Situatie

U kunt het werk best alleen aan, maar uw zaak groeit dermate dat er weinig tijd overblijft om alle facturen zelf op te stellen, zelfs buiten de werkuren. U beslist een administratieve kracht aan te nemen. Uw werknemer valt terwijl hij aan het werk is, met als gevolg dat hij een paar dagen arbeidsongeschikt is. De verzekering komt tussen om de schade van het slachtoffer te vergoeden.

De tussenkomst van een architect is verplicht voor werken aan woningen?
De tienjarige burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering

Het gaat om een nieuwe verplichte verzekering in België vanaf 1 juli 2018. Alle spelers in de bouwsector (aannemers en andere dienstverleners) die werken uitvoeren aan woningen met de verplichte tussenkomst van een architect, moeten een verzekering afsluiten die hun tienjarige aansprakelijkheid dekt ten aanzien van de stevigheid en de stabiliteit van de woning.

Meer weten

Situatie

Na acht jaar verschijnt een scheur in het plafond van de woonkamer van een huis waaraan u grondige renovatiewerken heeft uitgevoerd. De stabiliteit van het huis is in gevaar en u wordt verantwoordelijk geacht voor het slecht plaatsen van een draagbalk. Uw verzekering tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid zal de materiële schade (eventuele heropbouwwaarde) en de immateriële gevolgschade, zoals het onderbrengen van het gezin, dekken.

De verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid "Auto & Bestelwagen"

Deze verzekering is wettelijk verplicht voor iedereen die de weg op wil. Ze dekt de materiële en lichamelijke schade die aan derden wordt toegebracht bij een ongeval. Ze kan vrij worden aangevuld met verschillende opties, waaronder omnium- of bijstandsverzekeringen in het kader van privé- of professioneel gebruik van uw voertuig, in België of in het buitenland.

Meer weten

Situatie

In België gebeurt er gemiddeld iedere 13 minuten een auto-ongeval.

(Bron: FOD Economie – AD Statistiek 2017).

Essentieel

Hoewel ze niet verplicht zijn, worden ook deze verzekeringen heel vaak afgesloten. Ze helpen u de toekomst in alle sereniteit tegemoet te zien, rekening houdend met de risico’s ten opzichte van uw activiteit.

De verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid "uitbating"

Met de verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid "uitbating" kunt u zich behoeden tegen de vergoedingen die van u kunnen worden geëist als gevolg van feiten die onder uw beroepsactiviteiten vallen en die binnen of buiten uw vestiging hebben plaatsgevonden en waarvoor u, uw onderneming of uw medewerkers aansprakelijk kunnen worden gesteld.

Meer weten

Situatie

Tijdens plafonneringswerken bij een klant valt er materieel op de grond, waardoor enkele stroken parket beschadigd raken. De verzekering komt tussen in de kosten om het parket van de klant in zijn oorspronkelijke staat te laten herstellen.

De verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid "na levering"

Aanvullend op de verzekering BA uitbating, dekt de verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid na levering de vergoedingen die van u kunnen worden geëist wegens schade waarvoor u aansprakelijk zou zijn door uw producten na hun levering of door werken na hun uitvoering.

Meer weten

Situatie

Een loodgieter gaat een boiler herstellen bij een klant. De volgende dag ligt er een enorme plas water op de grond. De verzekering komt tussen om de gevolgen van de waterschade te dekken.

Het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ)

Het staat vast dat het huidige wettelijk pensioen voor zelfstandigen ontoereikend is om uw levensstandaard te handhaven. Als zelfstandige hebt u er belang bij om nu al te starten met de opbouw van een aanvullend pensioen in de vorm van een spaarformule. Inderdaad, u kunt zelf uw wettelijk pensioen aanvullen door jaarlijks een bepaald bedrag te storten op basis van uw belastbaar inkomen, geplafonneerd volgens een wettelijk barema dat jaarlijks wordt herzien.

Twee vliegen in één klap.

Het VAPZ (Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen) is één van de meest interessante formules. Mits inachtneming van de wettelijke voorwaarden zijn de betaalde bijdragen volledig fiscaal aftrekbaar als beroepskosten. Aangezien uw belastbare basis vermindert, dalen ook uw sociale bijdragen. Uiteindelijk kunt u tot 70% recupereren van het bedrag dat u jaarlijks betaalt voor uw aanvullend pensioen.

Optioneel kunt u ook uw gezin beschermen in geval van overlijden of arbeidsongeschiktheid met een plots inkomensverlies als gevolg.

Het sociaal Vrij Aanvullend Pensioen (sociaal VAPZ)

Het principe is hetzelfde als voor het gewoon VAPZ maar minstens 10% van de bijdragen wordt toegekend aan een solidariteitsfonds. In geval van een arbeidsongeschiktheid van meer dan 90 dagen wordt de financiering van uw bijdragen ten laste genomen en int u tijdens uw eerste jaar van arbeidsongeschiktheid een maandelijkse rente die uw inkomstenverlies gedeeltelijk moet compenseren. Bovendien zal het bedrag dat u jaarlijks kunt storten voor uw pensioen nog hoger liggen dan dat van het gewoon VAPZ.

Meer weten

Situatie

Het wettelijk pensioen van een zelfstandige bedraagt gemiddeld € 900 per maand (bron: OESO 2016)

Voorbeeld

An, 30 jaar, is vrijgezel en heeft een belastbaar inkomen van 45.000 euro. Ze stort jaarlijks voor haar VAPZ het maximum toegelaten bedrag, zijnde 3.187,04 euro (wettelijk geplafonneerd bedrag 2018). Hierdoor bespaart ze jaarlijks 1.371,61 euro aan inkomstenbelasting (belastingvermindering van 43,86%), plus 563,53 euro sociale bijdragen (vermindering met 18,02%). Uiteindelijk bedraagt de werkelijke kost van haar VAPZ maximaal 1.192,10 euro, zijnde 38,12% van het gestort bedrag. Als An de leeftijd van 65 jaar zal hebben bereikt, zal ze een brutokapitaal van 119.022,54 euro(*) opgebouwd hebben voor een belegging die uiteindelijk lager ligt dan 41.723,50 euro (1.192,10 x 35 jaar).

(*) Bedragen berekend op basis van een rentevoet van 0,75%

Praktisch

Deze verzekeringen dekken de specifieke risico's gekoppeld aan bepaalde van uw activiteiten, zoals het gebruik van bepaalde werktuigen en lokalen voor professioneel gebruik.

De brandverzekering

De brandverzekering vergoedt u bij schade veroorzaakt aan het gebouw en de inhoud ervan door, onder meer, brand, ontploffingen, storm, waterinsijpeling of daden van vandalisme of kwaad opzet. Indien u huurder bent, dekt deze verzekering uw huurdersaansprakelijkheid.

Meer weten

Situatie

De bliksem slaat in op uw magazijn en legt het helemaal in de as. De verzekering komt tussen om de kosten veroorzaakt door de brand te dekken.

De verzekering vervoerd materieel en koopwaar

Aanvullend op de brandverzekering, dekt de verzekering het vervoerde materieel en goederen tegen het verlies en schade ten gevolge van een ongeval, een diefstal die voortvloeit uit verschillende types van inbraak in het voertuig of als gevolg van vandalisme en kwaad opzet.

Meer weten

Situatie

Tijdens een verkeersongeluk wordt uw vervoerd materieel beschadigd. De verzekering komt tussen om de schade aan het materieel te vergoeden.

Ontevreden?

Met eventuele klachten kan je terecht bij de dienst Customer Protection (Troonplein 1, 1000 Brussel of via ons contactformulier). Je ontvangt onmiddellijk een ontvangstbevestiging met het referentienummer waaronder jouw klacht is geregistreerd. Een beheerder wordt aan jou toegewezen en zorgt in alle neutraliteit voor je dossier.

Indien je niet akkoord gaat met de voorgestelde oplossing kan je je richten tot de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35 te 1000 Brussel (www.ombudsman.as).