Cookies. Blijkbaar accepteert uw browser geen cookies. Opgelet, het blokkeren van bepaalde cookies verhindert het correct functioneren van de website. Meer informatie
  Welkom bij AXA
Sign In

Waarom een verzekering BA uitbating?

De verzekering burgerlijke aansprakelijkheid uitbating vergoedt de derden die schade hebben geleden in uw onderneming, maar ook daarbuiten. Voor zover u of een van uw aangestelden aansprakelijk is natuurlijk. Een ideale aanvulling is de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid na levering. Deze vergoedt schade veroorzaakt aan derden door uw producten na levering ervan of door uw werk na uitvoering ervan.

Een dekking op maat

Een dekking zonder premietoeslag voor werf- of hijstoestellen

Inclusief rechtsbijstand

Een dekking zonder premietoeslag voor de goederen aangebracht door derden, geleende voorwerpen en het ter beschikking gestelde personeel

Dekkingen

De verzekering BA uitbating

De verzekering BA uitbating dekt uw burgerrechtelijke aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt:

 • aan derden bij de uitbating
 • zowel in de onderneming (aanwezigheid van bezoekers of leveranciers) als daarbuiten (bij bezoeken aan klanten of werken bij derden)
 • door personeelsleden, uitzendkrachten en stagiaires en door gebouwen

Gedekte schade:

 • letselschade
 • zaakschade
 • onstoffelijke schade (al dan niet volgend op letselschade of zaakschade)

de verschillende types schade

U herstelt industriële verwarmingsketels. U sluit een verwarmingsketel bij een van uw klanten niet correct aan en hij ontploft. Er zijn verscheidene gewonden (=letselschade) en de gebouwen hebben zware schade opgelopen (=zaakschade). Daardoor worden de activiteiten van de onderneming waarin u het werk hebt uitgevoerd enkele dagen onderbroken (=onstoffelijke gevolgschade). U wordt aansprakelijk gesteld en u moet instaan voor de gevolgen.

De verzekering BA na levering

De BA na levering dekt uw burgerrechtelijke aansprakelijkheid in geval van schade veroorzaakt aan derden door:

 • producten na levering ervan
 • werken na uitvoering ervan

Noodzakelijk om te weten alvorens te onderschrijven

Elke dekking heeft zijn beperkingen, vergoedingsplafonds, vrijstellingen en uitsluitingen. De belangrijkste uitsluitingen/beperkingen van de product zijn de volgende:

 • opzettelijk veroorzaakte schade
 • schade door het niet uitvoeren of slecht uitvoeren van contractuele verbintenissen
 • voor BA uitbating: herhaaldelijke schade met dezelfde oorsprong wegens het niet nemen van voorzorgsmaatregelen
 • voor BA na levering: schade door het niet onderwerpen van de goederen of producten aan voldoende voorafgaande proeven en controles
 • schade die u zelf herstelt (dekkingsbeperking)

De producten Talensia BA Uitbating en BA Na Levering zijn schadeverzekeringen onderworpen aan het Belgisch recht. Deze verzekeringen worden onderschreven voor een minimale duurtijd van 1 jaar, met de mogelijkheid tot stilzwijgende vernieuwing. Wij raden u aan om de productfiches te raadplegen alsook de algemene voorwaarden die van kracht zijn en die het geheel van de toepasselijke modaliteiten van onze verzekeringsdekkingen hernemen, aandachtig te lezen. Deze documenten zijn beschikbaar bij uw tussenpersoon die te uwer beschikking staat voor iedere bijkomende inlichting.

-

Opties

Dekking van goederen die aan de verzekerden toevertrouwd zijn om eraan te werken

Dekking van gehuurde goederenDekking van gehuurde goederen

Dekking van (al dan niet toevertrouwde) werkinstrumenten

Dekking voor onderaannemers

Voorbeelden

In BA uitbating:

 • Een werknemer veroorzaakt tijdens een opdracht bij een klant een brand. De onderneming kan aansprakelijk worden gesteld en zal in dat geval de slachtoffers moeten vergoeden.

In BA na levering:

 • Een installateur heeft een wasmachine verkeerd aangesloten. De volgende nacht veroorzaakt die fout waterschade.
 • Een elektricien herstelt een elektrische oliekachel. Enkele dagen later breekt brand uit door een slecht geïsoleerde draad.
 • Een loodgieter is klaar met zijn werk en vertrekt. De volgende dag is het tapijt nat omdat de kraan verkeerd is geplaatst (de schade aan het tapijt zal worden vergoed).

Ontevreden?

Met eventuele klachten kan je terecht bij de dienst Customer Protection (Troonplein 1, 1000 Brussel of via ons contactformulier). Je ontvangt onmiddellijk een ontvangstbevestiging met het referentienummer waaronder jouw klacht is geregistreerd. Een beheerder wordt aan jou toegewezen en zorgt in alle neutraliteit voor je dossier.

Indien je niet akkoord gaat met de voorgestelde oplossing kan je je richten tot de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35 te 1000 Brussel (www.ombudsman.as).